www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Två steg närmare "Märket"
Skrivet av Elof Granholm   
2005-06-12 13:52

Två steg närmare "Märket"


"Och vi skall påtvinga alla, både barn och vuxna (ända från vaggan till graven), bå­de de som är ekonomiskt oberoende, men speciellt de mindre bemedlade, både de som står på egna ben och de som är underdåniga tjäna­re, att låta streckmärka sig med laser på sin högra hand eller i pannan, så att ingen enda av dem varken kan gö­ra inköp eller kan utbjuda varor till salu (eller göra nå­got annat i vårt samhälle) utan vårt namn, (utan vårt medgivande) eller utan vår hemliga kod." (Undertecknads försök till nyöversätt­ning av Uppenbarelseboken 13:16-17)

Denna framtida varning om "märket" som vi kan lä­sa om i ovannämnda bok, borde vara en fingervisning för de flesta. Detta fascine­rande och ovissa märke är en sak som diskuteras i ota­liga sammanhang, men som många avfärdar med en teknologisk fnysning, om det nu finns en sådan. Även om man inte alls tror på denna förutsägelse, borde den mest ateistiske person ändå se någon likhet mellan märket och de utvecklings­bara teknologiska embryon som vetenskapsmän och teknologiska genier fascine­ras av i sina laboratorier och datorer.

Om man frågar personer verksamma inom det fram­tida teknologiska kun­skaps- och kontrollsamhäl­let, om uppenbarelsebokens märke har något med den nutida utvecklingens slut­mål att göra, så skulle dessa ifråga säkert avskriva så­dant som naivt svammel. Deras mål finns inte i up­penbarelseboken - utan sa­ken skall uppenbaras av dem själva. Ingen skall få ta äran av dem.

Många av kyr­kans män och kvinnor står också frågande inför detta, och vill inte se något sam­band mellan texten och de manipulationer som sker bakom vår rygg. Många tror att märket inte alls har nå­got att göra med utveckling­en inom detta område. Att reklammakarna ser likhe­ter kunde ses i Sveriges TV 4 i en reklamsnutt av ett multinationellt bolags kre­ditkort. I filmen håller en belåten kund (med jorden i bakgrunden) sitt kreditkort i handen medan en gospelkör sjunger sången, som på svenska heter ”Han håller hela världen i sin hand". Jag frågar mig då vilken HAN det är som håller i trå­darna. Han med kortet och hans "Storebror"? Parallel­ler till det bibliska duger emellanåt.

Ett streck i räkningen

I dag finns det en vild­vuxen djungel av allt för många olika kort, dessa upphör säkert med åren och en "samåkning" i nätverket blir nästa steg. Vi kan inte komma ifrån att det vi nu ser ske, både inom den of­fentliga förvaltningen som inom den privata sektorn, vad gäller insamlandet av data, i framtiden kommer att föras samman till ett enda storregister, som man se­dan får använda på inneha­varens villkor.

Många företag och firmor har sina enligt lag gjorda kundregister och streckade kort, med uppgifter om än det ena och än det andra. Alla utnyttjar "bar-codes", strecken som finns på det mesta vi ser i dagens sam­hälle. Om Rosa i fähuset är streckad, då kan väl också Rosa i bostadshuset vara streckad. Ett streck hit eller dit kan väl inte betyda så mycket tycker säkert många. Snart är homo sapiens den enda art bland le­vande varelser och döda ting som inte är bränn­märkt. Vi finns nog i regis­ter och på kort. Passivt lå­ter du och jag makthavarna dra åt snaran. Snart vet myndigheterna mera om oss - än vi själva. Vi förlitar oss på dem som behärskar utvecklingen, ovetande om, att dessa streck kommer att bli streck i räkningen för oss i framtiden. Men, varför bry sig eller vara rädd så länge man är frisk och rik och har det mesta?

Den som kritiserar dagens utveck­ling ses inte med blida ögon. Den som är kritisk är nega­tiv tycker många. Det bety­der då att låt-det-gå-men­taliteten och åsikten är allt är OK, borde anses vara po­sitiv. Då vill jag fråga läsaren. Varför är du inte lika intresserad av vad myndig­heterna håller på med, som myndigheternas intresse av att veta vad du håller på med? Varför låter du endast den andra parten förstå vad strecken betyder? Inte skul­le du väl skriva på en skuld­sedel avfattad på swahili?

Vårt socialskyddssignum. Vilka instanser i dag tar emot dig utan ditt nummer? Vår streckade kod. Vilka in­stanser i framtiden kommer att ta emot dig utan dina streck?

Två nya steg mot märket?

Steg ett. För några dagar fick man i Sveriges TV se och höra om att Svenska Naturskyddsförening skall förse svenska (rov-) fåglar med mikrochips i kroppen så att fågelsmugglare kan gripas i tullen. Förfarandet är mycket enkelt. En vätska insprutas i fågeln, och se­dan sätts en liten handmanick mot fågelkroppen och den fria fågeln är märkt för livet med ett eget nummer. Kritiken mot bl.a. skönhets­vården och medicinforsk­ningen har mestadels gällt om de föregåtts av djurför­sök. Kanske detta som nu praktiseras bl.a. i Sverige är ett djurförsök. Först på djuren och sedan på män­niskan — så har det alltid varit. För om det lyckas på fåglar då kan det också lyckas på människor. Om det inte är hälsovådligt för fåglar, så kanske det inte är hälsovådligt för människor. Om det går att kontrollera fåglar som passerar tullen då går det att kontrollera människor som passerar tullen.

Nu säger kritikernas kri­tiker att "men är det inte bra att fågelsmugglare in­fångas?" Klart det är bra. Vad gäller människor med mera sofistikerade chips, säger säkert samma kriti­kern "men är det inte bra att tullen vet att lag är lag". Klart det är bra. Klart det är bra så länge man inte själv behöver kavla upp skjortärmen för sin dos ställd till förfogande av statliga myndigheter. Den som sedan vid "de öppna vaccineringsdagarna" inte vill ta sin reserverade injek­tion, kan lätt erbjudas den en "annan gång" innan tids­fristen löper ut. Under Hit­lers etniska utrensningar fick en ej arisk och okvalifi­cerad blivande mamma nå­gra snabbverkande strålar mot underlivet under tiden som hon stående vid disken fyllde i en blankett. Säkert har olika test redan gjorts på människor och tids nog hittar man på lämpligt och "smakligt" sätt att göra det på.

Steg två. I det amerikan­ska flygbolaget Trans World Airlines kundtidning "TWA Update" annonserar man gladeligen om en ny revolu­tionerande uppfinning, med följande rubrik: "Önskar du klara tullen snabbt?" Sä­kert vill väl de flesta göra det. I artikeln om detta "Inspass" sägs det är detta är det senaste inom tullklareringsteknologin för speciellt immigranter, emigranter och andra resenärer. Om man gör mera än tre utlandsresor per år, då lär Inspass-programmet vara idealiskt. Passet har gjorts av INS (U.S. Immigration and Naturalization Service, därav INSPASS) och detta tidsinbesparande pass gör att resenären kan klara av t.ex. alla kontroller på JFK:s internationella flyg­fält i New York enbart ge­nom att resenären bokstav­ligt "sveper med handen" över avläsaren. Resenärens handdesign kommer att di­gitalt registreras och infö­ras på ett plastkort. Vid an­komsten, kommer en elek­tronisk handläsare att inty­ga att "du är den du ger dig ut för att vara". Så smart, så enkelt! Detta INSPASS är tillgänglig för amerikan­ska medborgare, de flesta medborgare i Kanada, Ja­pan och Väst-Europa. När kommer tullmyndigheterna att göra dessa obligatoriska för resenärerna? När kom­mer detta kort att bytas ut mot en kod i handen — eller i pannan?

Redan nu får man öva sig i "konsten att svepa". I dag sveper damen i kassan "griskött” över avlä­saren och i en framtida morgondag sveper vi både "griskött" och "människo­kött" över avläsaren. Så det dröjer inte länge innan vi "får" kasta plastbiten och blir mera "miljövänliga".


Elof Granholm

Öb 18.10.1995

Senast uppdaterad 2005-06-12 13:58
 
 
Top! Top!