www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tärjä dsesbo å backorna
Skrivet av Hilding Widjeskog   
2005-05-09 10:40

TÄRJÄ DSESBO Å BACKORNA

 
Denna dikt skrevs av Hilding Vidjeskog
och den framfördes av Greta-Lis Nilsson
på kronbröllopet i Terjärv den 7 juli 1987

 
För leng saan va ja ti Vasa.
Tå kom ein kaar å fråga åv me,
vadanifrån e tu.
Ja sa, ja e från Tärjär.
Nå heitä du Hästbacka?
Ja svara ne.
Nå heitä du Österbacka?
Nå hui haj.
Nå tå heitä du Storbacka?
Nä int hä heldär.
Tu e int från Tärjär om int du heitä naa på backa.

Tå byrja a birätt.

Ja vaalt bjodi ti ein dsesbo i byi Hästbacka.
Tuku beeas kan int a backa.
Så ja la sondaskläädä å kraga på nacka.
På biljettn sto i:
Samling vi Sunabacka.

Vi välkomstportn sto eit par.
Båtvå va di glad å hälsa å nicka.
Saan drack ja välkomstkaffi
å to veitbrö från booli
som sto på träbocka.
Ti lärt va laga vi Stomossbacka.
Från Nörrbacka kom foltsi i stor skocka.
Mytsi kom från Smidibacka i mindä flocka.
Vi Fossbacka hoppa di på steina å stocka
tå di for övä ågä ti Kvänosbacka.
Allihop sökt di si ti dsesbosgåln
som ho gango va på Sunabacka.

Gambäl släktinga kom från Rätsibacka, Österbacka å Bodbacka.
Kosinä från Bråttbacka, Kaitbacka å flakabacka.

Föst på ana daan kom di från Dahlbacka å Bynisbacka.
Mostäs släktinga från Vistbacka å Dahlsbacka
föld mä töm som kom från Stobacka å Kvänbacka.
Dsinast fo di fram Larikbacka, Bäribacka, Pickvisbacka
å så övä ti Breidbacka.

Vininkläshaldarä från heila Tärjär di had sancka
fö brudä ho va från Raumabacka.
Eit par va ein pojk å ein flicko.
å langin rad iväg di stsicka
Ein peparkako å rö limonad
hä fick vi baket vigseln ti skål mä å dicka
å riktit nett ein had di åt mi hitta.
Tå ja fråga vadanifrån ho a vaali stsicka
Vaalt o skamli å sa:
Från Pilckabacka.

Å skaffarä å kocka törn hadd di från heila
Kolambyi å Hästbackabyi plocka.
Hövoskaffarn ha va från Kaddjisbacka.
Ein bliistro från ficko a plocka
som a blåst i å foltsi ti boolä locka.
Fösta daan fik vi koka strömdsi
risgrynsgröitn å froktsoppo.
Ana daan hadd di brynagröitn å ärttärocka
å skaffarä å kocka ti huicka å hoppa
tå di spillkoma å tillbringarä på båra plocka.

Å bossi va brugomi å grann va brudä
mä skrovelmässingskrono
som hört ti skrudä.
Ä solä stsein å hornmusik hösta övä heila backa.
Spelmännä kom från Vekabacka, Risbacka å Breidbacka.
Danslava va laga mä bräädä ovanåv stocka.
Spelmanslava ha va opp på bocka
o bjercka hadd di varvi åkring toppa.
Ongdomi som dansa ti bocka å backa.
Mä tåna å klacka i golvi di knacka.
Hä va mä purpris figulistaktn som di pracka.

Ja hört gobba som kavera å bocka
et nesaivispari va från Timbäbacka.

Fostoräättä kom från Nybacka å Lyttsbacka
från Pottbacka som e nära Åsbacka.
Så kom di meir från Mandäbacka å Norrbacka.

Nu rååka ja töm som heitä Skullbacka
som bor ti nära Utibacka.
Ti va int na mang från Vammossbacka å Heimbacka
män heila sjacki från Djupsjöbacka å Södäbacka.

Heck-kärrkörand från Langbacka å Skallobacka.
Handlarn va från Messäsbacka å Kakolamatt
ha kom från Snårbacka.
Ti va no beedd från Lansjöbacka som er stsöni när Bjölasbacka
män hä va sama daan ein dsesbo på Vitsvidibacka
så tii va foitsi från Häsibacka å Kankobacka å Bjerckbacka
å Vambacka.

På ana daan saan di hadd iti brynagröitn å rosnsoppo å ärttärocka
tå hornmusik åtä byrja foltsi locka
samlast parä åtä i stor skocka.
Mitt i rindsi satt två kaar vi eit bool på backa
Å foitsi to sedla u ficko som di leet på bricko.
Hä va gobbdansn å pojkdansn.
Tå di sko penga åv foitsi plocka.
Ti hadd allsorts konstä å knycka som ja tyckt va lycka.
Mitt i allt stal pojka brudä mä heila skrudä.
Saan di gobba ner hadd knacka fo di mää ä ti Rymbacka.

Ja kan int glööm hoti dsesbo på Sunabacka.
Hä vaalt iti å doppa så ja vaalt så follproppa.
Tå ja for heim vänst ja om å tacka å bocka.
Hä dsor ja tå ja for om vi Göuckbacka.


 
Senast uppdaterad 2007-09-23 08:21
 
 
Top! Top!