www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tå....Kort dialektalt kväde på 50 strofer
Skrivet av Elof Granholm   
2005-04-09 04:071.
Ja ska birätt om ti gambäl tiidä,
tå ja va ong å hadd små likviidä.
Fö assit djor ja, män jaga kvinns,
vi ska nu si om ja meir na minns.

2.
Ja kom ti väädä på 20-taale,
barnmosko sa åt mamm “Voi, tvi vaale!”
Ja tror int ja tå var riktit grann,
fö tå rei hadd ja två räto tann.

3.
Alfrida så ja rei tjugoåtta,
tå ho ba klåtta i vatopåtta.
Män ho va pigg å hadd breid it griin,
ho påmind mest om eit nöjd it sviin.

4.
Vi djik i skola på sama klassn,
å tökelt fick ja mä pinn på tassn.
Fö lära’n tyckt ja va mindä bra,
hä var int ondär - ja lest int naa.

5.
Män tå rei tyckt ja om hännas flääto,
å mitt på skalla ho hadd ein rääto.
Vi bruka tävel vöm best sko fiis,
män tökält vann ja - fö ja va gliis.

6.
Alfrida möött ja saan trätiåtta
på teiras måsa - ja plåkka kåtta.
Som ja sko tråka å skaff ein peed,
som på ha tiidn var vanli seed.

7.
Tå ja sko kvinnfåltsi byri nyti,
var ja rei flinttis som Risto Ryti.
Män bra ja synsta tå måna stjein,
så läng ja hollsta på eiji bein.

8.
Ja flängd mä peedn ett vegaliidä,
å ja hadd svårt ti hald matatiidä.
Fö hä va langt å så tongt ti trampp,
så ja fick kramp fönn ja hända fampp.

9.
Om ja minns räätt var Alfrida kvinno,
som gav ein tjänslo så ja vaalt tvinno.
Hä byrja slå ront na liti grann,
män sjölv ja tjänd mi som Don Juan.

10.
Ja hänna tökält på peedn skumppa,
hä jölpt int tess fast ja ringa pumppa.
Å laa ein feld ondi hännas bak,
hä slo i djinom fö minsta sak.

11.
Så hadd ja förr sylto ondikläädä,
tå ja reiv åv mi, vaalt all i väädä.
Ja spliita åv mi ba tär vi oss,
fö tär så skåda di mest i kåss.

12.
Alfrida hadd int na häävin notto,
fö alltjemt stjymmta ein deil åv protto.
Som pulla ut å va furi jämt
å var i byiji för fleir eit stjämt.

13.
Alfrida hadd borro öögonbryynä,
å huudä foll som åv mannagryynä.
Män fastän hä byrja ja tär dryys,
så läng så ja trodd ja var ti byyss.

14.
Ho hadd no ein gang mä drendje fria,
mä ti int dryysta na leng i riia.
Ho sa et Matt var så vild å rå,
å et a ba vila hambel på.

15.
Alfridas papp heitt i förnamm Sigmond,
å grömt ha stjellt som ha västa jakthond,
Tå ja kom ti - fö ti va ti byyss,
å hoppast et ja int leng sko dryyss.

16.
Alfridas mamm heitt jo Kaija-Stina,
ho sa int tess fast ja tjööki djiina.
Tå ja sko fort upp på kamarn faa,
ho sa baa - “Minns nu gardine dra!”

17.
Alfridas bror var ein rätoteinar,
som mest djoor håpla - ha heitt väl Einar.
Ha hadd ein gang heim ein brud på proo,
å ett ein viko så var o groo.

18.
Föräldra hännas hadd eiji ååsikt,
om va ja djikk för såste på langsikt.
Å hä di kom til var int så hääv,
ja hold på mi fast jo ja va jääv.

19.
Ein gang på dansn ja hänna frååga,
om pappa hännas bihövä mååga.
Tå sa o “Nää!” - män vi byrja klämm,
å hold åpå allt ti klokka fämm.

20.
Å tå ja tenkär på fösta gango,
tå ja bröut hänna i låårbeinstango.
Tå visst ja no et ja hänn snart fick
söis som ho klämd mi så vädri djikk.

21.
Vi bruuka skrikk å leek mysti hiidär,
å saan så for vi i Gostos liidär.
Å tär vi kottra bå da å natt,
män tökält träätt vi som hond å katt.

22.
Vi bruka fa ut å roo i smakko,
vi måsta fa bort hä va som pakko.
I båtn tär hadd vi lugn å ro,
vi vaalt ba störd åv na djytispoo.

23.
Tå ja sko frii vaalt ja no så harma,
fö just tå byrja i korr i tarma.
Ja kond int frååg å ja spänd imot,
ja tenkt et svärmor fö hitt får soot.

24.
Fölååvning hadd vi på mittselsmesso,
ho fick ein ring å ja tjööpt ein kesso.
Tå vi kom heim - voi va Sigmond svor,
å saa åt mi ett vi göulot djoor.

25.
Alfrida freista ein gang mä frisso,
å baket hä var o int så pisso.
Män nästa da var o rei si liik,
å knåppi så ut som foll åv spiik.

26.
Saan ja hadd fria gav Sigmond mä si,
män vaka äntå på näträ mää mi.
På mårna bruka ha på mi bleng,
sa ja tryckt vääl leng i dotros säng.

27.
Flei gang i ledo vi trampa höiji,
hä vaalt mest arbeit å mindä nöije.
Fö Sigmond föld mä va vi sko djää,
å bå så tyckt vi hä smaka trää.

28.
Ja slääpa höiji mä tongan svega,
å tröitto valt ja - hä byrja drega.
Ja lååsta ståpel på slååmasiin,
fö tär så låå rei Alfrida miin.

29.
Ho bruuka tyck om ti knåda deiji,
män brystä hännas var mest i veiji.
Å ondi kaveln ti kom feli gang,
så sa ti ryktä som var i svang.

30.
Ja määra poss hänna tär vi tråiji,
män Sigmond slo hä mi strax ur hoiji.
Fö ha steig opp å sko byri boks,
å sa åt mi : Va er tu fö åks?

31.
Vi stengd föusdörä å foll i bååsi,
män Sigmond hängd fort no tär på lååsi.
Ha sa et Disa ha byrja siin,
så juurä hännas vi inte får piin.

32.
Ja, Sigmond hadd no flei sämbä siido,
å ein var et a var vandans kniido.
Ha sa et ja va jo som ein tjuuv,
som bara kom fö ti dotro ruuv.

33.
Tå vi sko faa saan ti våra prestn,
så hold int skakla på Aasto-hestn.
Å vi som tå vila fort vaal djift,
kom nästan åv oss - fönn vi fick lift.

34.
På djesbo dansa vi på ein lava,
å halva nattä vi tär fick skava
åpå, så baket vi valt så sluut,
så ja var våt som ein suuran kluut.

35.
Tå hä vaalt dags fö ho bröllopsnattä,
så tenkt ja nu vaal hä mindä skattä.
Fö penga bövs no på mang såss viis,
tänkt ja bilåtet å släfft ein fiis.

36.
Ja tyckt et ho no va stjöne snärtti,
tå ja trykt hänna mot lakanlärtti.
Som sjölv ho märka för fleir åår saan,
tå int o veta åv bröllopsdaan.

37.
Å alltjemt baket ti djesbosfestä,
så får ein tyng i si matarestä.
Som naan ha lämma å krauska opp,
hä räcka ba ti ein halvan propp.

38.
Ja hadd som ooduud i sömn ti plåtär,
ho tii på Socis ja saan sko klåtär,
opp penga vår som ja flöjta löös,
som var fö kviigo som snart sko tjöös.

39.
Tå vi eitt mårn lå så tjäär på koddn,
så sa o fråågand:” Int fröus väl broddn?”
Män sjölv ja tyckt et i var så varmt,
så om i fröus tå - så var i harmt.

40.
Ja, ja fick arbeit å häng på greipä,
fö hä var håålt et hä som va “leipä”.
Å tjelng ho magra varinda daa,
män hä to leng fönn i synsta naa.

41.
Å tökält fick ja no dans ett stroko,
så grannän tyckt ett no var ja roko,
som leta tjelng ronn mi hor som helst,
män ja sa ba et “ho er jo elst”.

42.
Vi bondast liti å tjelndjä plooa,
vömm vila tå sta i hännas skoa.
Män tjelng å märrä valt snart fö svaag,
så ja tjöpt billit ein Hanomag.

43.
Tå ja sko målk sat ja på ein krentso,
å tenkt på koddo som tår va enttso.
Fö Junnus åks hamna di ti slakt,
tå ha hadd haft toko jädrans takt.

44.
Alfridas papp tjiika djinom gloddji,
tå vi tillverka ha fösta poddji.
Fö ha hadd dryysta tå laagom leng,
å snart så fodrast ein lillan dreng.

45.
Tå hä va dags fö ha fösta ondji,
så tjänd ja mi som ha svänska kondji.
Ja hissa flaggo ti standjäs topp,
ho bjöud på somppi å möulo dopp.

46.
Å båånä har vi nu meir än aadä,
så tökält stellt vi ti eiji paadä.
Så tigärkakona ströuk no mää,
å hä no to oss snart ner på knä.

47.
Alfrida valt jo no stjöne skråtto,
fön sista båne steig opp åv potto.
Å baket hä to i stjöne läng,
fön ja hadd äärand ti eiji seng.

48.
Å båånä vår heitt jo Bert å Manne,
Augusta, Herdis, Hilbert å Janne.
Matilda, Fingal, Mari å Knut
män saan så var i mä orkko sluut.

49.
Nu har ti onga ut booe flytta,
så utåv töm har vi assit nytta.
Män daan vi tar som a kombär baa,
fö best er hä ti Alfrida ha.

50.
Nu ska ja sluut hiso stekko viiso,
för annos vaal i gröm orättviiso.
Mot äär som måst alltihopa höör,
tå inte i äär äntå tess berör.

Elof Granholm

Senast uppdaterad 2005-10-15 01:05
 
 
Top! Top!