www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Resan till Amerika - olika ångbåtslinier
Skrivet av Konni Zilliacus   
2007-02-15 22:39

Resan till Amerika — olika ångbåtslinier.
 
Tusentals emigranter resa numera årligen öfver tillAmerika med s. k. fribiljetter, d. v. s. biljetter, somblifvit dem tillsända af vänner och fränder i landetbortom Atlanten. För dem äro efterföljande rader ickeafsedda, ty deras biljetter åtföljas i regeln af anvisningari bref om huru de skola bete sig för att taga sig fram.
 
Men ännu flera tusental resa öfver på eget bevåg, ochför dem alla framställer sig alltid främst frågan: medhvilken linie skola vi resa för att komma säkrast,bekvämast och billigast fram. Hvad nu billighetenbeträffar så är den delen af frågan lätt nog besvarad, tysedan åratal tillbaka gäller mellan alla de storatransatlantiska ångbåtsbolagen en öfverenskommelse om atthålla fullkomligt enahanda pris på biljetter från Europatill Amerika, hvarför också i regeln den ena agentenicke kan sälja biljetter till lägre pris än den andra.
 
Men om detta oaktadt någon agent skulle erbjudabilligare biljetter, så kan man taga för afgjordt att hanantingen öfverskrider sin befogenhet eller också representerar ett bolag, som inte är fullkomligt första klass,utan söker genom otillständig konkurrens locka tillsig kunder, som annars skulle anlita någon annan linie.
 
Hvad däremot angår den andra delen af frågan,eller hvilken linie som erbjuder de största fördelarnabeträffande bekvämlighet och säkerhet, så är den betydligt svårare att besvara. Ty något som en utvandrarebetraktar såsom en stor fördel anser en annan för enomständighet af ringa vikt och tvärt om. Och därtillkommer ännu att hvarje linie har såväl fördelar sommotsatsen att uppvisa, hvilket gör det till en fullständigomöjlighet att utan vidare utpeka den ena framför denandra.
 
För utvandrare från Norden blir saken ännu merainvecklad därigenom att ingen enda af de störstaångbåtslinierna sträcker sig direkt från Skandinavien eller Finland till New- York, utan måste passagerare förstresa till England eller Tyskland för att anträffa denångare, med hvilken färden öfver Atlanten anträdes.
 
Ett af de hufvudsakligaste ögonmärkena vid resori våra dagar, i synnerhet vid sådana till Amerika, ärsnabbheten, och därför bedrifves heller icke i något afseende så mycken humbug som härutinnan. Hvarjeförmögnare bolag eller linie äger en eller flera ångareaf nyaste konstruktion och största möjliga snabbhet, och hvarje bolag talar i sina annonser endast om dessasina snabbaste båtar. Men jämte dem äger hvarje bolagi regeln en hel del andra, äldre och mindre snabba ångare, hvilka i själfva verket förmedla allra störstadelen af deras trafik -- och dem talar ingen om,åtminstone inte i annonserna. Några bolag äga sådanaäldre ångare af allra eländigaste slag, bedömda efternutida anspråk på första klass atlanterbåtar, ochpassagerare, som ej själfva hafva reda på de olika ångarnas förtjänster, löpa risken att få sig biljetter påprackadeför just dessa gamla, långsamma fartyg, hvilka vanligenockså i andra afseenden lämna åtskilligt öfrigt att önska.Hvarje person, som köper en biljett till Amerika, bordedärför alltid låta agenten förevisa en lista öfver deolika båtarna, utvisande den tid de vanligen taga ianspråk för en färd öfver Atlanten, och först sedanbestämma sig samt se till att den köpta biljettenverkligen lyder för det fartyg han valt.
 
Inom några af de stora bolagen finnes icke någonnämnvärd olikhet mellan de olika fartygen, hvarkenbeträffande snabbhet eller annat, utan äro alla deras fartyg af bästa slag, men för att inte synas göra reklamhvarken för den ena eller den andra, nämna vi härintet af dem, inskränkande oss endast till ett upprepandeaf rådet att aldrig köpa en biljett utan att först få enuppgift -- den hvarje agent kan lämna -- om deolika fartygs snabbhet, som bolaget äger.

Beträffande säkerheten åter kunna vi lugnt påståatt alla de nyare oceanångarna äro så säkra som fartygöfver hufvud taget kunna vara, så att olyckshändelsernumera i själfva verket blifvit mycket sällsyntaundantag. Den enda anvisning eller antydan, som härvidlagkan gifvas, är att i regeln de nyaste fartygen ocksåäro de bäst utrustade och bäst konstruerade för såvidt säkerhet på sjön är i fråga, och vanligen ärodessutom de största fartygen minst tillgängliga förrullning och stampning med åtföljande sjösjuka, hvilken ivåra dagar är oceanresornas värsta buse. Om dessaomständigheter är äfvenledes hvarje agent i tillfälle attlämna upplysning åt den som yrkar på sådan, och detborde, såsom vi visat, en hvar resande göra.
 
De förnämsta bolag, som för närvarande förmedlasamfärdseln mellan Europa och Amerika äro, för såvidt de äro af intresse för emigranter från de skandinaviska länderna och Finland, följande:
 
Allan-linien. Ett äldre bolag, som fordom fraktadeett mycket stort antal utvandrare, men som numeraförlorat åtskilligt i täflan med yngre och mera energiskakonkurrenter. Bolaget äger ingen af de nyaste ochsnabbaste ångarne. Dess fartyg segla från Liverpool till Montreal i Kanada, från Liverpool till Baltimore iFörenta Staterna samt från Glasgow till New-York, tillFiladelfia, till Boston och till Quebec och Montreal.Denna linie lämpar sig bäst för emigranter till Kanadaoch ett fåtal orter i Förenta Staterna nära Kanadas gräns.
 
Anchor-linien. Bolaget är ett af de mindre, menäger en stor, snabbgående ångare af modern typ, kallad »City of Rome»; trafikerar linien Glasgow--New-York.
 
American-linien är också ett af de förhållandevismindre bolagen och äger inga särskildt framståendeångare. Dess fartyg gå från Liverpool till Filadelfia.
 
Cunard-linien. Cunardbolaget är ett af de största,rikaste och äldsta samt pålitligaste af alla de mångabolagen samt äger en hel flotta af i alla afseendenutmärkta nya fartyg, hvaraf de bästa gå på linienLiverpool--New-York, medan de andra trafikera leden Liverpool--Boston. Då emellertid icke heller detta bolagsångare alla äro fullkomligt lika goda, är det rådligastatt hos agenten taga reda på afgångstiderna för desnabbaste och största.
 
Dominion-linien är ett af de mindre bolagen,så vidt betydelsen för resande från Norden är i fråga.Bolagets ångare, hvaribland flera nya och väl inredda,trafikera linien Liverpool--Montreal eller Quebec iKanada, hvarför densamma egentligen blott kan kommai fråga för denna Englands koloni samt för några punkteri nordligaste delen af Förenta Staterna, dit passagerarei så fall befordras med Kanadian--Pacificbanan.
 
Inman-linien. Inmanbolaget är likaledes ett af destora bolagen och äger ett par af de allra största och snabbaste ångfartygen på linien Liverpool--New-York.Utom dessa bägge ångare, »City of Paris» och »Cityof New-York», till hvilka utvandraren bör yrka på attfå biljett, äger bolaget en mängd andra, hvilka stålångt bakom dem.
 
Hamburger-linien. Detta bolag är såsom namnetantyder tyskt och dess ångare gå från Hamburg tillNew-York eller till Baltimore. Bolaget äger en mängdångare, bland hvilka de synnerligt snabbgående och väl inredda »Augusta Victoria», »Furst Bismarck», »Columbia» och »Normania» stå långt framför allade öfriga i alla möjliga afseenden, hvarför ocksåutvandraren gör orätt om han låter afspisa sig medbiljetter till äldre och sämre båtar.

Baltic-linien. Ett af de mera obetydande bolagen,hvars båtar gå från Stettin till Baltimore.
 
Guion-linien. Ett bolag, som befordrat mångatusental emigranter från de skandinaviska länderna ochFinland till Amerika. Är icke ett af de förnämstabolagen och äger heller icke numera någon af desnabbaste ängarne, ehuru ett af bolagets fartyg, »Alaska»,en tid var den snabbaste af alla atlanterångare. »Alaska»och dess systerfartyg »Arizona» äro bolagets bästa båtar,hvarför passagerare borde se till att deras biljetter gällaför någondera af dessa. Trafikerar linien Liverpool --New-York.
 
Cars- eller Union Hamburg-linien, är också ett afde bolag, som äga jämförelsevis liten betydelse föremigranter från den europeiska norden.
 
North German L'loyd eller Bremer-linien är ettvida kändt bolag, som öfverför massor af nordiskautvandrare. Bolaget äger en mycket talrik flottilj afförsta klass ångare, hvilka, ehuru icke de snabbasteeller största, till allra största delen höra till de bästabåtar, som gå mellan Europa och Amerika, i synnerhetde, som gå på linien Bremen -- New-York. Dessutomtrafikerar bolaget leden Bremen -- Baltimore.
 
Thingvalla-linien. Thingvallabolaget är danskt ochdess fartyg gå från Köpenhamn eller annan skandinavisk hamn direkt till New-York, hvilket gör att bolagetspassagerare, ehuru dess fartyg icke kunna mäta sig isnabbhet och modern utstyrsel med en del af ofvanuppräknade bolags ångare, likväl ofta nog kunna göraresan från svensk, norsk eller dansk hamn tillNew-York på kortare tid än om de taga vägen öfver Tyskland eller England, där uppehåll ofta förekomma.Fartygens besättningar, officerare, läkare o. s. v. ärodärjämte skandinaver och såsom sådana i tillfälle attmeddela sig med passagerarne utan tolk.
 
White Star (Hvita Stjärn)-linien är ett af de mestomtyckta bolagen. Detsamma äger i detta nu isysterfartygen »Majestic» och »Teutonic» två de allrasnabbaste af de många snabbgående Atlanterångarna, hvarjämte bolaget disponerar åtskilliga andra i alla afseenden utmärkta fartyg. Trafikerar linien Liverpool -- New-York.

Åtskilliga andra ångbåtsbolag finnas jämte dessa här uppräknade, men då de i allmänhet aldrig anlitas af emigranter från Norden, tro vi ofvanstående bör vara fullt tillräckligt.

Alla de bolag, hvilka befordra passagerare från engelska hamnar till Amerika, forsla passagerare gemensamt från Göteborg till England med ångare, tillhörande Wilson- bolaget, endera direkt till London eller -- för de båtar, hvilka afgå från Liverpool -- till Hull. Från Göteborg afgå Wilson-liniens ångare i regeln en gång i veckan, hvarför det för utvandrare gäller att taga reda på afgångsdagen samt passa på sin tid, för att icke behöfva ligga öfver allt för lång tid i nämnda stad. För all säkerhets skull är det dock af vikt att af agenten få klart besked om huruvida det bolag han representerar sörjer för kost och kvarter i Göteborg eller icke och på hvad villkor sådant sker. Detta gäller ännu mera för utvandrare från Finland, och böra dessa afhandla frågan äfven rörande finsk hamn samt Stockholm, den första landningsplatsen på svensk jord.

Har utvandraren däremot köpt sig biljett på en af de stora tyska linierna, bör han skaffa sig noga besked om afgångsdagen från finsk eller svensk -- eventuell norsk eller dansk -- hamn samt öfverenskomma med agenten om kvarter och kost för möjliga väntningsdagar såväl i hemlandet som på utländsk botten, ända tills han går ombord på oceanångaren.

Såsom af ofvanstående framgår har hvilken linie som helst sina såväl fördelar som nackdelar. Färden öfver England -- Hull -- Liverpool -- New-York skänker den utvandrare som valt rätt båt fördelen af den kortaste oceanresan, men i stället har han de många ombytena och uppehållen i de engelska hamnstäderna. Vid de tyska linierna har han färre uppehåll att befara och har lättare att reda sig på vägen till hamnstaden, därifrån ocean- resan äntrades, men i stället är han så mycket längre tid ombord på emigrantångaren, och på den danska linien åter slipper han visserligen så godt som alla ombyten och uppehåll på främmande botten samt bar därjämte fördelen att kunna samtala och meddela sig med befäl och besättning, men i gengäld får han vara så mycket längre tid med ens på sjön. Hvilken väg han bör taga kan därför ingen annan än utvandraren själf afgöra. Det beror mera på tycke och smak än på något annat, men har han en gång bestämt sig för den ena eller andra vägen, bör han hålla i minnet ofvanstående råd, hvilka här ytterligare må sammanfattas på ett ställe:

1. Köp aldrig biljett annat än till de snabbaste och största båtarna på den linie ni valt och välj hellre en annan linie, ifall agenten är ovillig att visa en lista öfver de båtar hans bolag äger, upptagande den tid de vanligen behöfva för öfverfarten.

2. Se till att biljetten är utskrifven för den båt ni bestämt er för och låt inte öfvertala er att välja någon annan, som icke är lika god.

3. Gör klart aftal med agenten om kvarter och kost på   de   orter,   där ni möjligen kan få ligga öfver.

4. Tag noga reda på afgångsdagarna och timmarna för båtar och tåg på den linie ni valt och passa på dessa afgångstider.

Alla de större bolagen hafva numera agenter, talande såväl skandinaviska språk som finska, på alla mellanstationer, hvilka agenter uppbära lön enkom för att stå till utvandrares tjänst med råd och dåd, men bäst är dock att genom en fråga hos biljettagenten göra sig försäkrad om att så är fallet. Och bäst är att redan från hemlandet taga med sig kärl att äta och dricka ur jämte sked, knif och gaffel, ty sådant bestås i regeln inte på oceanångarna och är alltid dyrare att köpa i hamnstäderna. Gäller det att resa under den årstid då det är kyligt, äro ett par filtar eller täcken heller icke ur vägen, och hvad verkliga nordbor beträffar, som äro vana vid salt föda, är det nog slugast om de medföra en liten matsäck af hållbara matvaror, ty   kosten   på   ångfartygen, om också riklig och god, Angående själfva oceanresan är inte mycket att säga för så vidt det angår råd till de resande, ty mot de två åkommor, som vanligen plåga utvandraren: hemlängtan och sjösjuka, ges det intet botemedel. Att förhålla sig lugn och ställa sig båtens ordningsregler samt befälets tillsägelser till efterrättelse är det förnuftigaste man kan göra. I synnerhet vid ankomsten till den amerikanska hamnen gäller det att inte tappa hufvudet och humöret i otåligheten att slippa i land, ty då löper man fara att lättare än annars råka i händerna på de otaliga skojare och svindlare af alla slag, som lura på den nyanlände och söka frånlocka honom det lilla han möjligen äger.


Konni Zilliacus

Ur boken "Amerika-boken. Hjälpreda för utvandrare" - 1893
Kapitel :  Resan till Amerika — olika ångbåtslinier.Senast uppdaterad 2007-03-12 22:38
 
 
Top! Top!