www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Evangeliska Lutherska Augustanasynoden i Norra Amerika
Skrivet av Per Phersson   
2011-04-06 10:51

Evangeliska Lutherska Augustanasynoden i Norra Amerika

Vi tillåter oss att ur Svenska kyrkans senaste årsbok avtrycka följande artikel av kyrkoherde d:r Per Pehrsson


Den första svenska utvandringen till Amerika i historisk tid började 1638, då kolonien Nya Sverige upp­rättades vid Delaware i Pennsylva­nia. De sista svenska församlingarna från den tiden, införlivades med den engelsk-episkopala kyrkan efter den siste svenske prästen, prosten d:r Nils Collins död 1831.

På 1840—50-talen började den andra utvandringsperioden. För när­varande beräknas de invandrade svenskarna och deras avkomlingar till omkring 2 miljoner. Utan nämn­värt stöd från hemlandet har ibland dem uppvuxit en dotterkyrka, Augustanasynoden, vars kyrkofolk bäst av alla bevarat det svenska arvet. Dess historia är rik på faror och mödor, på försakelse och umbäranden men också på troskraft och välsignelse. Nybyggarnas första gudstjänster höllos i tältläger och blockhus. Knän böjdes i bön, innan, det första spad­taget togs i prärievallen, och de bo­fastas första åtgärd var att bygga kyrka och skola.

Den förste svenske prästen som följde utvandrarna var L. P. Esbjörn, som kom över år 1849 och som 1850 i Andover, Ill. grundade den första svenska lutherska församlingen. Den bestod då av 10 personer. Andra be­kanta pioniärer voro pastorerna T. N. Hasselqvist, Erland Carlsson, Jo­nas Svensson, Olof Olsson, E. O. Fo­gelström och Erik Norelius.

Augustanasynoden stiftades 1860. Tuve Nilsson Hasselqvist blev dess förste presiderat. Den, omfattade då 36 församlingar med 21 kyrkor, 17 präster och 3,753 kommunikanter. Dess märkliga utveckling framgår av här nedan meddelade uppgifter om lä­get vid slutet av år 1920, det sista år, för vilket fullständig redogörelse varit tillgänglig. Synoden omfattar f.n. över 300,000 själar. Den har i sitt sköte samlat något över en sjätte­del av svenskarna och deras barn och torde med ord och sakrament tillfäl­ligt nå ytterligare minst lika många av Sveriges förskingrade barn. Mån­ga av dessa tillhöra andra samfund, men den övervägande delen torde icke stå i någon som helst kyrkogemenskap. Synoden har jämväl en stor uppgift till svenskhetens beva­rande genom att bibehålla och vårda svenskt språk och svensk kultur.

I sin kyrkoordning, synodalkonstitutionen, reviderad och antagen vid årsmötet 1922, bekänner den i sin 2 artikel, som kvarstår orörd sedan 1860 och „som aldrig får förändras", att „den Heliga skrift, såsom Guds uppenbarade ord, är den enda ofel­bara regeln och rättesnöret för män­niskans tro och leverne", samt fasthåller de tre äldsta symbola och den oförändrade Augsburgiska bekännel­sen såsom en „kort men sann sam­manfattning av kristendomens huvud­läror, förstådd i enlighet med den ut­veckling därav, som de övriga vår lutherska kyrkas symboliska böcker innehålla".

Synoden, som har sitt namn efter Augsburgiska bekännelsen, förkastar konsekvent all union med andra sam­fund och hävdar i den, s.k. Galesbury Rule grundsatsen: „Lutherska pre­dikstolar för lutherska präster allena och lutherska altaren för lutherska nattvardsgäster allena".

Synoden är ansluten till General Council, em sammanslutning av 11 evangeliskt-lutherska synoder men har vägrat deltaga i bildandet av en sammanslutning med andra evange­liska kyrkor.

Synoden består av de präster och församlingar, vilka stå i ordentlig förbindelse med densamma. Syno­den är uppdelad i 12 konferenser, motsvarande de svenska stiften, jäm­te 3 missionsdistrikt, Inter Mountain (i Utah och Idaho), Montana samt South Eastern och Alaska (i Alaska, Tenessee och Florida). Varje konfe­rens har sin egen konstitution, som skall av synoden granskas och stad­fästas. Konferensen har regelbund­na möten, där samtliga präster äga säte och stämma jämte ett av varje församling valt lekmannaombud samt ett ombud från varje konferensens in­rättning, skola, hospital, barnhem och o. d.

Varje konferens består av ett antal distrikt, motsvarande i viss mån de svenska kontrakten.   Illinoiskonferensen är den äldsta och Canadakonferensen den yngsta. Störst är Minnesotakonferensen med 20 distrikt och 349 församlingar, minst är Californiakonferensen med 3 distrikt och 21 församlingar.                                         
                                     
Inom församling finnas kyrkoråd  och kyrkovärdar. Alla kyrkotjänare insättas högtidligen i sina ämbeten enligt fastställd ritual. Lekmännen taga mycket livlig del i församlingsarbetet. Kyrkorna äro i regel byggda i med en för denna verksamhet avsedd undervåning, „basementet", som motsvarar vad vi kalla „församlingshem".
                            

Vid synodalmötet, synodens kyrko­möte och högsta lagstiftande myndighet, äro församlingarna represen­terade av ombud, präster och lekmän i lika antal, vilka av konferenserna väljas med ett prästerligt och ett lek­mannaombud för varje antal av 1,500 kommunikanter och för större bråk­del därav. Medlemmar äro dessutom synodens ämbetsmän, synodalrådets medlemmar, presidenten för synodens gemensamma läroanstalt, teologiska fakultetens medlemmar, en präst och en lekman för varje synodens mis­sionsdistrikt, huvudredaktörerna för synodens officiella tidningar, ett om­bud för varje styrelse för synodens olika institutioner och ett ombud för varje läroverk, som äges och kon­trolleras av någon av konferenserna.

Vid varje synodalmöte hålles ett möte av ministerium, vilket består av de prästerliga ledamöterna, för att pröva och ordinera kandidater till prästämbetet samt „för andra ända­mål, som egentligen angå prästerska­pet allena".

Synodens ämbetsmän  äro 3 prästerliga, presidenten, v. presidenten och sekreteraren, samt skattmästa­ren, som skall vara lekman. Presi­denten väljes för 4 år, de övriga för två år. Synodens president, som skall uteslutande ägna sig åt syno­dens tjänst, är teol. d:r G. A. Brandelle och v. president, Minnesotakon­ferensens president, fil. och teol. d:r P. A. Mattson. Presidenten är syno­dens högste representant och ordfö­rande i synodalrådet, som dessutom består av v. presidenten och av pre­sidenten jämte ett lekmannaombud för varje konferens samt av ordfö­randen och ett lekmannaombud från The Association of the English Churchs. Synodalrådet förbereder de ärenden, som skola föreläggas det årliga synodalmötet och företräder mellan mötena synoden.

Synodens president förrättar präst­vigning eller förordnar annan präst därtill och äger i allmänhet att inom synoden utöva den uppgift, som inom svenska kyrkan tillkommer dess bis­kopar.

Varje konferenspresident är tillika i pastor i en församling och har inom konferensen samma episkopala uppgift som synodens president för synoden i sin i helhet med undantag av prästvigning, därest han ej därtill särskilt förordnas.

Augustanasynoden, som i bekännelse och kult står i överensstämmelse med moderkyrkan i Sverige, använder i regel dess kyrkliga böcker och plägar jämsides med den svenska kyrkan revidera dem. En ny katekesutveckling antogs 1921. Ny handbok är utarbetad, ehuru ännu icke antagen. Ny psalmbok är under arbete. Gudstjänsterna torde ännu hållas övervägande på svenska språ­ket. Av hänsyn till de uppväxande 2:a och 3:e generationerna börjar man dock allt mera övergå till en­gelskan.

Synodens gemensamma högre läro­anstalt är Augustana College and Theological Seminary, årsbarn med synoden och av den särskilt omhuldad. Den utvecklas allt mer mot fullständigt universitet. Dess teolo­giska fakultet har 6 professorer. Augustana College, som även har konservatorium och affärsavdelning, har ett 30-tal professorer. Dessutom finnas 3 högre läroverk eller Colle­ges: Gustavus Adolphus i St. Peter, Minn., Bethany i Lindsborg, Kans., Upsala i Kenilwort N. J. samt 5 lägre läroverk omfattande i regel 5 årsklas­ser, nämligen Luther i Vahoo, Netor., North Western i Fergus Falls, Minn., Minnesota i Minneapolis, Minn., Trinity i Round Rock, Texas, och North Star i Warren, Minn. Värdet av des­sa läroanstalters egendom i fastighe­ter och fonder uppgår till 2,735,781 $. Avgångsexamen från de 4 högre Col­leges berättigar till inträde som stu­dent vid svenska och de flesta övriga europeiska universitet. Därjämte fin­nas 256 församlingsskolor med 349 lä­rare, där under statsskolornas sommarferier meddelas kunskap i sven­ska språket och kristendom. Dessa skolor äro i stark tillbakagång. Söndagsskolan är föremål för synnerlig omsorg. Däri undervisades år 1920 81,309 barn.

Synoden har en omfattande missionsverksamhet. Hemmissionen vill uppsöka och föra hem till fädernas kyrka landsmännen i Amerika. Im­migrant- och sjömansmissionen, vars medelpunkt är immigranthemmet i New York och immigrant- och sjö­manshemmet i Boston, har varit till mycket stor välsignelse för invand­rande svenskar. Hednamissionen dri­ver sitt arbete i Indien, Sudan, Porto Rico och Wirgin Islands samt i Kina. Efter kriget har synoden jämväl övertagit den tyska Leipzigermissionens fält i Ostafrika. Inalles arbeta ett 50-tal manliga och kvinnliga mis­sionärer på de olika fälten.

Synoden har två diakonissanstalter, Immanuel i Omaha, Nebr. och Betesda i S:t Paul, Minn. samt i sam­band med dem ett sjukhus i vardera staden samt ett stort modernt inrett Augustana Hospital i Chicago.

36 välgörenhetsinstitutioner, därav 8 barnhem och 5 ålderdomshem, lyda under synoden. Det äldsta barnhem­met upprättades redan 1865 i Vasa, Minn. Till hjälp åt genom kriget nöd­lidande trosförvanter i Europa bar in­samlats 850,000 $.

En pensions- och understödskassa för präster och deras änkor och barn finnes. Den fick vid årets synodalmöte mottaga ett tillskott av 1/2 mil­jon $, resultatet av en företagen in­samling.

Synoden äger egen förlagsverk­samhet, Augustana Book Consern, som har en mycket stor uppgift att sprida religiös litteratur, svensk och engelsk, inom församlingarna. Den förmedlar även inom Sverige utkom­na böcker. Summan av alla på dess förlag utgivna böcker, smärre skrif­ter och traktater sedan dess tillkomst år 1889, var vid 1920 års slut 4,804,130 ex. Ett 10-tal tidningar, årskalendrar och söndagsskolpublikationer ut­givas. Av synnerlig betydelse är dess kyrkotidning Augustana, som finner väg till de flesta hemmen inom sy­noden. Den motsvarande engelska veckotidningen heter The Lutheran Companion.

Den svenska stam, som visat sig mäktig en sådan insats i Amerikas re­ligiösa och kulturella arbete, har gi­vit sitt nya hemland ett icke ringa tillskott av andlig kraft. Det är hu­vudsakligen män och kvinnor av svensk bondestam ur ringa villkor, som uppfört denna storvulna kyrkliga och kulturella byggnad bland vårt folks förskingrade barn. Augustana är en svensk allmogebragd! Själv har synoden ödmjukt och trosfrimodigt framhållit vad som varit den bäran­de kraften i dess gärning. Där sa­des vid det stora 50-årsjubileet 1910:

„Den egentliga grundfonden är Guds nåd och barmhärtighet och den ledning och välsignelse han skänkt sitt folk och sin kyrka."

Publicerad i Församlingsbladet 16.08.1923
Redigering Elof Granholm 06.04.2011

Senast uppdaterad 2011-04-06 11:03
 
 
Top! Top!