www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svenska språket i utlandet
Skrivet av Tidningen Kalmar   
2012-08-30 00:05
Bref till tidningen Kalmar,
nr 20, sid 2, 06.02.1904
Redigering Elof Granholm 29.08.2012


Svenska språket i utlandet
En intressant utredning


Då man talar om det svenska språkets utbredning utom landets gränser, tänker man gifvetvis närmast på Finland och Amerika. Hvad det förstnämnda landet beträffar har ju det svenska språket varit utsatt för formlig förföljelse från rysk sida, hvadan en utredning om de svensktalandes nuvarande antal i Finland torde hafva sitt synnerliga intresse; hvad åter Amerika beträffar torde denna utredning vara mindre intressant, då ju våra landsmäns antal där ute för hvarje år ökas. Helt nyligen har en statistisk beräkning öfver vårt språks utbredning utom landet gjorts, hvarur eder meddelare i hufvudstaden satts i tillfälle att återgifva följande siffror:
I Finland äro de svensktalandes antal för närvarande 325.000. De flesta af dessa träffas i Nylands län, där 47 proc. af befolkningen tala svenska; närmast komma trakterna kring Åbo, på Åland, i Österbotten o. s. v. I Östersjöprovinserna ha vi ännu kvar ett minne af vårt stormaktsväld i de 4—5000 svensktalande personer, som bo på Estlands nordvästra kust samt i Lifland. Slutligen träffas en liten koloni svensktalare i det stora ryska väldet, nämligen Gammalsvenskbys 4—500 invånare.

I Nordamerika finnes gifvetvis det största antalet svensktalande människor utom landets gränser; man har nämligen beräknat dem till l 3/4 miljon. Denna siffra är emellertid betydligt för låg, ty i densamma äro endast inberäknade inflyttade svenskar och deras barn, ej tredje generationen samt ej de svensktalande finnarna, hvilka räknats som ryssar. Man kan därför bestämma den ofvannämnda siffran till 3 miljoner. Dessa våra landsmän i Amerika bo tätast i Massachusetts, där vi träffa icke mindre än 350,000 svenskar; närmast kommer Illinois med 300,000 så Chicago, som i anseende till antalet svensktalande invånare kan betraktas som Sveriges tredje stad; i densamma bo nämligen omkr. 100.000 svenskar.

Framtiden för dessa svenska språkområden, särskildt det östra, ställer sig emellertid ganska mörk. I Finland går tillbakagången oroväckande fort. Den är mest synbar i städerna, där antalet af svensktalare sjunkit med 4—5 proc. å landet blott med 1/2 proc. Under en period af tio år har deras antal minskats från 14 3/10 proc. till 13 5/10 proc. af hela befolkningen. Detta förhållande är så mycket sorgligare som svenskarna äro Finlands äldsta inbyggare. Man har spårat dem där sedan 4,000 år tillbaka eller 1,000 år före finnarna.


Senast uppdaterad 2012-08-30 00:07
 
 
Top! Top!