www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Förbjudna att landstiga i Förenta Staterna
Skrivet av okänd   
2005-11-19 10:23

FÖRBJUDNA ATT LANDSTIGA
I FÖRENTA STATERNA.

 

Under Immigrantlagen äro följande klasser förbjudna
att landstiga i Förenta Staterna:

 

Alla idioter, dårar, svagsinta, lidande af fallandesot, vansinniga personer och sådana som varit sinnesrubbade någon period under de senaste 5 åren, personer som haft 2 eller flera anfall af vansinne under sin lefnad, fattighjon och personer som man har orsak tro skola i en framtid komma att ligga kommunen till last, professionella tiggare, personer behäftade med lungsot, trachoma ( en ögonsjukdom ) skorf, eller någon smittosam sjuk­dom, personer som begått något straffbart brott, polygamister och sådana som tro på månggifte, anarkister och sådana som tro på och advokera en statsomhvalfning har i landet och i andra länder med våld, eller advokera mord å statens ämbetsmän, prostituerade kvinnor, eller sådana som komma till landet i omoraliskt syfte, personer som ha blifvit lockade att hit invandra med löfte om arbete vid framkomsten. Sådana immigranter ha ej sällan återsändts till Europa af Förenta Staternas inspektörer på förklaringen att vänner här i landet skaffat arbete åt dem.

Enligt immigrantlagen kan också personer som äro 60 år gamla eller däröfver förhindras landstiga, så vida icke en godtagen säkerhet gives för att de ej skola komma att ligga kommunen till last. Också kvinnor med små barn kunna förhindras landstiga, om icke de äro åtföljda af sin make, broder eller annan släkt på manssidan, barn under 16 år, som ej åtföljas af föräldrar, eller en af föräldrarna, ogifta kvinnor i havandeskap samt mödrar med oäkta barn.

 

Ur ”Svensk-Finsk almanack 1912”

 

 
 
Top! Top!