www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svenskarne i Ryssland (Nuckö, Estland)
Skrivet av Östgötaposten   
2012-06-29 16:55

Svenskarne i Ryssland

Svenskarne i Ryssland och närmast Gammal Svenskbys invånare ha på senare tiden varit föremål för talrika omnämnanden i den svenske pressen, och pengar ha insamlats för den nyssnämnda lilla kolonien, som under mer än ett århundrade bibehållit svenskt språk och svensk sedvänja.

Emellertid finns det andra och närmare orter där en svensk befolkning tappert kämpar för att bevara nationalitet och kultur under det oerhörda trycket af den ryska despotien, skrifver Ups. Nya Tidn. Sålunda ligger på Estlands vestkust en liten halfö, Nuckö, bebodd af svenskar och ester. En skollärare på denna halfö, H. Pöhl, har nyligen vändt sig till en student vid Upsala universitet, med hvilken han kommit att brefväxla, och för honom i ordalag, som i sanning verka rörande, framhållit de behof hvilka göra sig gällande bland hans landsmän.

Enligt hr Pöhls uppgift bo på halfön och närmaste fastlandet ungefär 2 500 svenskar, som på 1000 eller 1100-talet utflyttade från Sverige, Dalarne. Med tiden ha de delvis sammanväxt med esterna, hvilka bo omkring och bland svenskarne. Brefskrifvaren säger att tanken att svenskarne till sist komma att dö ut, mången gång fyllt honom med djup sorg. I skolorna sker undervisningen, utom i religion, på ryska språket, "som regeringen", säger hr Pöhl, "har lust att inskärpa i hvar och en". Bristen på svensk litteratur ger sig synbarligen kännbar.

Det heter vidare ordagrant i hr Pöhls skrifvelse: "Bästa medlet att hålla de här boende svenskarne från att dö ut är att skaffa dem svensk läsning, så att de ej i brist på sådan äro tvungna att tillskaffa sig den estniska, som man här så lätt kan få och som så ofta är fallet. Det vore af nöden att grunda ett allmänt svenskt bibliotek här på Nuckö. Om våra svenska bröder där hemma i Sverige hjälpa oss genom att sända några böcker och tidningar därtill — ja, allenast då kan det lyckas. De här boende svenskarne äro fattiga bönder och torpare. Nu beder jag om lof att rådfråga er: skulle det löna sig att vända sig till det svenska folket i Sverige i ofvannämnda sak? Kanske är denna min önskan blott en dröm, som aldrig blir förverkligad".

Man måste medge att den svenske skolläraren i Estland förvånansvärdt väl bibehållit sitt modersmål, och man finner knappast följande ursäkt, hvarmed han slutar, absolut nödvändig: "Urskulda felen! Ehuru själf svensk, så har jag ej fått någon undervisning i svenska språket, ty skollärareexamen måste man här aflägga på ryska språket".

Med det ofvanstående ha vi velat anbefalla hr Pöhl och hans landsmän hos den stora allmänhet, som har sinne och hjärta för den sak det här gäller: att stödja och hjälpa de svensktalande, hvilka bygga och bo på andra sidan Östersjön. Önskvärdt vore att någon inflytelserik person ville sätta sig i spetsen för åtgärder, åsyftande det af hr Pöhl uppställda målet: inrättandet af ett svenskt bibliotek Nuckö.


Ur Östgötaposten, Östergötlands Veckoblad, Linköping,
n:r 5,01.02.1901, sid 3
Scanning och redigering Elof Granholm 29.06.2012Senast uppdaterad 2012-06-29 16:58
 
 
Top! Top!