www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
TOP SECRET: Promemoria
Skrivet av KM:s bolagsjurist   
2006-06-18 08:17

 

                                                                           

 

P.M.

 

angående fusion mellan föreningen Fars Vila och Ab Kortvans Mört Oy

 

I. Allmänt.     

Då  förhållandena på världsmarknaden gett vid handen  att  större företag  lättare klarar konjunktursvackor,  och vissa svagheter i den interna ledningen av speciellt FV framkommit, har man  funnit det förenligt med båda bolagens intressen, att föreslå  en  sammanslagning av de båda storföretagen till ett ännu större.
 

II. Mottagande och avlåtande part

En  fusion kan tillgå enligt tre olika alternativ:    

a) Fars Vila uppgår i Kortvans Mört,

b) Kortvans Mört sammanslås med Fars Vila, eller            

c) Båda företagen i gammal form upplöses och ett nytt företag bildas med nytt firmanamn. I detta fall kan man utgå ifrån att man genom tidigare verksamhet skapat good-will för verksamheten. Ett utplånande av de gamla firmanamnen måste därför utesluta alternativ C.

Alternativ B faller på samma orsaker. Alternativ A verkar vara det förnuftigaste alternativet, dock sålunda att Fars Vila som begrepp förblir i kraft, med en rätt självständig fortsatt verksamhet, under nya bolagsledningens övervakning.

 

III. Praktisk modell för  fusionen 

- Fars Vila uppgår med all sin egendom i Kortvans Mört. Detta gäller såväl företaget som medlemmar. Egendomen förutsättes vara skuldfri eller alla förbindelser från tidigare avklarade vid fusionstillfället.

- För det nya, förstorade Kortvans Mört bolaget väljs en ny styrelse, bestående av 7 medlemmar, vilka tre representerar Kortvans Mört, två Fars Vila, bolagets chefredaktör erhåller en plats och KM:s bolagsjurist en plats.

- Båda de gamla företagens chefdirektörer avsättes och pensioneras.

- Chefen för Fars Vila, hälsorådet Alfons Vuojärvi erhåller full lön och full pension för sin återstående livstid.

- Chefdirektören för Kortvans Mört, erhåller likaså full lön och obegränsad pension för sin återstående livstid.

- En ny generaldirektör väljes för det nya och förstorade bolaget, av bolagets nyvalda styrelse.

- De pensionerade, f.d. chefdirektörerna äger rätt att som hedersmedlemmar närvara vid nya styrelsens sammanträden och yttra sig,  men utan att ändå äga talan.                                

-Det nya företagets styrelse utverkar en lämplig titel åt f.d. chefen för KM, enär det tidigare bolaget ej hunnit med denna åtgärd.

- Kortvans Mörts huvudkontor flyttas till Fars Vilas domäner vid stranden av Stor-Vuojärv, och inrymmes i början i tillfälliga utrymmen, men inom två år bygges ett nytt huvudkontor i trettio våningar på åsen mellan Stor-Vuojärv och Lill-Vuojärv.

- Asfaltväg dras till anläggningarna vid Vuojärv, dels från riks­väg 13, dels från stamvägen Jakobstad - Lappajärvi och dels direkt motorväg till Kronoby flygfält.

- Under 1990-talet grävs förbindelsekanaler mellan alla sjöar från Evijärvi via Emas, Markjärv, Sarjärvi, Gåsvatten - Lill-Vuojärv - Stor-Vuojärv - Djuplotten - Bastusjön – Kortvattnet - Vitsjön - Kiisk sjön - Hepovattnet - Bottniska viken. I detta nya vattendrag inplanteras alla fiskar och djur som gått förlorade sedan stenåldern genom olika miljöskadande åtgärder.

Kanalen kan under 2000-talet förlängas söderut ända till Saima kanal.

- Det nya företaget erhåller rätt att bedriva fiske i alla sjöar i hela vårt land. Under 2000-talet utsträckes denna rättighet efter underhandlingar till att gälla även Sovjets stora och fiskerika sjöar.

 - Fars Vila placerar som dotterbolag, sina viloanläggningar runt om i hela landet. Vistelse är avgiftsfri för det nya bolagets alla styrelsemedlemmar och aktionärer.                                                   

- Minst en tredjedel av alla viloplatser reserveras för olika kurser gällande konsten att samarbeta och arbeta effektivt med minsta möjliga ansträngningar, eller hur klara sig utan arbete.

- För att befrämja miljövården anordnas samarbetssymposier med del­tagare från  Natur och Miljö samt Perhonjoki Oy.

Varje år bör under minst 10-dagars tid rundradions och TV:s tjänstemän eller anställda beredas tillfälle till rekreation i FV:s ligghallar till pris som bolaget fastställer och som betalas av radiobolaget eller staten.

- Kortvans Mört förbinder sig att öppna handelskonsulat i alla huvudstäder i världen och att stå för världsbehovet av hälsomört, till skäliga, men lönsamma priser.

Beträffande övriga åtgärder som föranledes tillsätter den nya styrelsen en kommitté som under bolagsjuristens ledning inom ett år fram­kommer med betänkande.                                                                                       


XV. Tidpunkten för förverkligande             

- För att förhindra, att tidigare bolag gör beslut som avhänder före­tagen från värdefull egendom, föreslås att fusionen fastställes att retroaktivt ske från den 1.7.1981 med omedelbar verkan, dock till att börja med sålunda, att en provtid om ett år i gången skall vara gällande, ifall den inte med ett års varsel uppsäges, anses den automatiskt fortsätta.

 

V. Överklagande    

Klagomål eller tvister avgöras i första hand av bolagsjuristen.

 

****

Juli 1981

Senast uppdaterad 2006-06-18 08:38
 
 
Top! Top!