www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Stadstjuren i Kaskö avgår
Skrivet av Kaskö Tidning   
2005-09-01 13:43

STADSTJUREN I KASKÖ AVGÅR

 

En nitisk tjänsteman i vår goda stad har numera upphört att existera efter att i 60 år ha skött sin syssla. Stadstjuren finns ej mera. Den av folkhumorn skapade äretiteln "borr­mästaren" hör nu till det förgångna. Kaskö torde väl vara den enda stad i landet, som bestått sig med och avlönat en sådan tjänsteman. Redan 1846 fanns en tjur i staden, och då beslöts att be­skatta varje ko med 17 kopek till för­mån för stadstjuren. Ehuru det kan fö­refalla löjligt, att staden hållit en sådan, har saken helt visst haft sina vägande skäl i forna tider. När tjuren blivit gammal, har den fått göra sin sista lust­resa över havet och fått lägga klövarna i vädret på slaktbänken i Sundsvall för att ersättas av en yngre upplaga här­hemma, som sedermera i sin tur fått vandra samma väg.

 

Numera har dock drätselkammaren ansett tiden vara inne för staden att avsäga sig all befattning med kreaturet och överlämna åt det privata initiativet att sköta om kuddornas välbefinnande. I nekrologen över en gammal trotjänare skulle det höra till saken att beröra den­nes verksamhet, men "borrmästarens" arbetsfält har varit så anspråkslöst, att det helt och hållet undandragit sig of­fentligheten och endast hört till det all­ra intimaste privatlivet. Så mycket må dock vara sagt, att knappast någon an­nan av stadens tjänstemän utfört sitt arbete med större punktlighet, sakkännedom och samvetsgrannhet. I dessa bistra tider med köttbrist är sta­den sålunda nu i det lyckliga läget att kunna slakta och äta upp sin "borrmäs­tare" såsom tack för väl utfört värv. Vi skola dock hoppas, att denna utväg icke skall behöva vidtagas även med de öv­riga tjänstemännen.

 

Kaskö Tidning 5/2 1917

Senast uppdaterad 2005-09-02 12:38
 
 
Top! Top!