www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Från Kortvanns Mörts horisont
Skrivet av PR-mannen   
2006-12-10 20:08

Från Kortvanns Mörts horisont

Vad svarar Kortvanns' Mört med nu? Enligt vad som förljudes från vanligen otill­förlitligt håll har Fars Vila — vid sidan om sin rekreations- och avkopplingsverksamhet — även slagit sig på fiskod­ling. Det kan bli hård konkur­rens med KM:s hälsomört-produktion. Det är nämligen ingenting mindre än skomakarlax man slagit sig på Piper bulbus salmanidae. Som be­kant kostar god skomakarlax cirka 30 mark per kilogram och man räknar med en lön­ande verksamhet bara man kommer igång ordentligt och får fram den rätta arten. Den bör givetvis överträffa den i handeln förekommande skomakarlaxen, för att det skall bli någon mening med föräd­lingsarbetet. Experimenten hittills visar lovande resultat. Fars Vila arbetar ju på ideell bas och man betonar med skärpa, att det ingalunda är fråga om att börja med fisk­odling i profitsyfte. Allt för gästerna, är parollen och det är främst för en större och förnämare omväx­ling i kosten, för sina dollar­miljonärer, man har satt igång experimentet med skomakarlaxodlingen. Visserli­gen har man avtal med Kortvanns' Mört om regelbunden leverans av ädelmört — det är ju också med den dieten man i stor utsträckning byggt upp sin världsvida goodwill — men nu är det så att samarbe­te mellan de båda organisa­tionerna gnisslar betänkligt. Stridigheterna har pågått en längre tid och KM har t.o.m. hotat avbryta leveransen till FV.

Det finns andra bekymmer inom KM också. Som bekant har man inom bolaget haft storartade planer på en fusionering av båda organisatio­nerna. Planerna möter dock allt häftigare motstånd inom FV. Fars Vila är ju en stiftelse och vid senaste stiftelsemöte gick man hårt ut och talade om illvilja från KM:s sida, konfiskering,   listiga försök och ojust expropiering. Som bekant är fiskodling mycket energikrävande och man är i FV orolig över energitill­gången eftersom Kaitfors inte kört igång med leverans såsom ingångna avtal förut­sätter. Därför har FV avance­rade planer på att bygga egna energiproducerande anlägg­ningar, främst för skomakarlaxdammarna. Enligt planer­na skulle FV:s dammbygge dränka alla KM :s anläggnin­gar bl.a. hela förädlingsfabri­ken och det i jugendstil upp­förda corps-de-logi som nyli­gen renoverats för 8 miljoner mark. KM står nu inför en mycket prekär situation. FV planerar sina energiproduceringsanläggningar med stöd av egna lagar och förordning­ar, som KM inte kan komma åt med lagliga medel.

För KM:s fortbestånd är en fusion mera påträngande än någonsin. Bolaget har också lovat ställa hela sitt ka­pital och sin know-how till förfogande ifall en fusion kan komma till stånd. Som bipro­dukt skulle fusionen ge det planerade 30 vånings­komplexet på FV:s domäner, varigenom mörtbolagets kontorsutrymmesbehov skulle, vara löst för några år framåt och FV skulle få några hektar vilohallar ytterligare. Emel­lertid lär Fars Vila med hela sin tyngd motarbeta fusionen det finns många tunga gubbar i FV. Man har händerna fulla med experimenten vid skomakarlaxodlingarna och dess­utom krävs rät stort kapital för arbetet. Lök-, lagerblads- och pepparodlingarna under vattnet måste utvecklas för att man skall få den rätta aro­men på skomakarlaxen redan från yngelstadiet. I dag finns det således stridiga viljor angående fusionen inom båda organisationerna och endast en sällsynt skicklig medlare kan rucka på det låsta läget, där beskyllningar och motbeskyllningar duggar tätt.

PR-mannen *)

Öb 27.05.1983

*) Edvin Strandén

Senast uppdaterad 2006-12-10 20:11
 
 
Top! Top!