www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Äin langtråådian tjädorskuutar
Skrivet av Uno Högnäs   
2008-10-01 09:24

Äin  langtråådian  tjädorskuutar

 
 
Int na' ä så läissam så langtråådi folttji. Va an har ti säi ska' gaa så hasståt, jyså tå an dräper knalla. Annos verkar an liika säintänkt jyså Brandtback-Jaakå. Han full, sloo hövå i väiji å satt äin stånd å fundera. Saan too an sä om hövå å sa’: "Hä too nö förbanna såårtl Ska' ja ta' å sviim!” —
 
Äin gäng ha ja ritti brååt. Ja sku räis ti Vasa å djita laga mä gåålis hasståt, för tååge sku’ fara ätt 2 tiim, å ja ha’ 12 km ti peed ti station. Men allt villd krångel. Ja fick äin fiskbäin bakom lill-tungå, tå ja ååt. Å så läng ja raka mä, too minsta pojtji miin å toppa hängsla miin å stärktstjortå i råskvatåömbarä. Tå ja ti slut vaalt gååli ti fara, möött ja veer grindä tokan-té pratsjuukan gubb, så int får naa ifrån sä. —
 
”Godaa!” sa’ gubbä. ”Vart ska’ du no?” — ’Ja ska’ ti Vasa”, sa’ ja å skåda på klocka. — ”Ja tänkt kåma å tjööp åv dä hä-té langpiipå bysså diin.” — "Hm. Nö har int ja tiidä ti handel mä Er'’, sa’ ja. — ”Lägg tå vara!” sa7 gubbä. ”Noo låås tö ha langpiipåbysså, men hä är assitt moot va ja ha’ förr i världen. Hä var läng jyså meitspätä. Å kan du troo! Ja sköut äin tjädor mä hä’ på 115 steg.” — "Hm", sa’ ja å ställt mä ti böri fara. — ”Lägg tå vara!” börja gub­bä åter å too i peedhoornä. — ”Ja höört äin morrn tjädorä knäpp tii åt ”Åses-Mooras-trästji”. Siir du! Te kallar ä ti "Åses-Mooras-trästji”, för ätt tär gaar äin ås nära trästji. Å tär bood förr i värl­den äin Amärika-änttjå. Hon ha’ 2 båån, tå gubbä hennas for första räiså ti Amärika. Å tå an kom häim ätt några år, så ha on 4. Hi-hi-hah-haa! Tå vaalt an förbanna å for anna räiså, å saan ha int naa siit onå. Men hon lärt å vara äin uuvspäil, så bå söup å stal å läuvd råskåt.” –
 
”Nå hur djick ä mä tjädorä?” fråga ja a stoo å stampa, jyså tå äin åxpyll har bromsa. — ”Lägg tå vara!” sa’ gubbä. ”Ja sprang in ätt mynningsladdarä miin. Hä var bara opp åv äin gambälan ryys  djevär  å   ha   oovanli   läng   piipå.   Hä-té   djevärspiipå   lär  de   ha haft ti kååkstandarä i naa 40 års tid veer Två-våånis-Mattas. Så noo ha mang rootgubb skubba ryddji siin moot hä djevärspiipå, tå luusa ha biti ojämt. — Hi-ha-hah-haa! Siir du! Te kalla onå ti Två-våånis-Matt, för an ha så oovanli hög dyngfallä, så inf böxona nanttin villd räck till. Ana hä lömna äin millanland millan liistyttji å böxona, jyså tå  Laxå-Lisa bruuka kåma  ur koppbastå.  Hi-hi-hah-haa!" —
 
"Nå, men hur djick ä mä tjädor?" fråga ja å vänd viit-ögona, för ja börja småningå gaa häit. — "Jåå, lägg tå vara! Ja droo äin par blåntoppå i djina bysså, för hä villd säka (samlas fukt eller imma) tär i stuga, tå vi torka slädamejdverttji på uunä. Tärrmen bruka ja ha knalldooså å kruutä åvanåv spiisä i äin gambälan skriin, så Petersons-Kallä byyt åv äin ryys skomakar, tå an var på bortarbäitä i Pettersborg. Ja tjööft ä på äin avisjon, å tå finnst i hä-té skriinä all sorts kapina: äin snällar, så de ha begagna, tå de ådra för svin­del, röikbolla ti städi bloodä mä, äin par koppyx å mang sort anna." —
 
"Men hör Ni. Ja har bråått å vill hör sluutä", sa' ja å stäig på tramppå. — "Lägg tå vara I Ja too å ladda ritti grömman skåt, så ä stäig äin par tuum i piipå, tå ja fräista mä latäinä. Saan smucka ja tii äin tjockan filtförladdning, så ja skar åv Daddes gambel filt-stövla, så han byyt åv Kyynäspää-Joonas. Ja ströuk na liite vaselin på förladdnindji, för bysså var träng i mynnindj. Hä sloo ståndå tibaaka, söiså kaar mååd liika ill, så hä djuurä an sköut åpåå. Äin gang tå Ivers Ant sköut mä hä-té sama bysså åt bröfolttji, så laa an piipå in i tjeernå å piipända ut djinå håla, så tyrilä ha nöjt i bocknå. Söis ä smällt, så flöu stava åt siidona, cilinderpinnä å knallkåttä fastna i fårståtaatji, å gubbä full å siti på tråssgåålä — jaagu! — söiså an  håcksa fördärv rumpstritjilä  siin.  —  Hi-hi-hah-haai" —
 
"Men hä tjädorä, så läikt å Ni sku skuut.' Hä ha’ noo räj höuta ägga siin å har fullväxin unga", sa' ja. — "Lägg tå vara, å i is int djävlasl Jyså tö int sku händ ti staan mä minder pärssä. — Söis ja räj sa' så ladda ja dåuli skåtä, laa kruuthoornä kring nacka å hagel-påsa i fickå. Ja mära först ti fara räät övi Soldatååkrä. Tö väit, tär så förr i världen ha bood äin soldat. Han lärt få äin olycksdööd. Sii, han kom undi, tå an stjälft äin trää bräiver torppä siin, å saan lärt spöötji graser tär. Äin Tärjärv-gubb beräätta, ätt an äin gäng höört toko rooli juudä taan. Hä roopa: "Ska' ja kast, ska' ja kast?" — "Ti sluut vaalt ja iisk", sa' Tärjärv-gubbä, å roopa tibaaka: "Hej kast!" Å tå kasta e taan toki döörangli, så e skrambla i båskona." — Hi-hi-hah-haa!
 
"Hm",  mumbla ja bara å  tänkt för mä sjölv, ätt na  länger än  minut till väntar int ja. Gubbä får vaal arg, om an vill. — "Ja foor langsätt ååkerliidä", börja gubbä åter, "för ja tänkt, ätt ä' är bäter ti kåma åpåå tjädorä från siidå. Tå ja kom vi-pass 100 steg från ååkrä, såå ja, vann ä satt i äin börråan tall. Men hä var för lang hålldä än. Kanstje 150 steeg, så ja släft mä å ligg å börja kräka moot äin kålahuus. För resten var ä precis hä-sama dala, tär Ryys-Mickå kvamna i röitji, tå an sku' vakt dala äin natt. Ja slapp fram ti kålahuusä å laa bysspiipå djinå spryndjå. Sii, huusä var toom, tå int de ha bränd dala på mang herrans år. Tå ja droo opp å börja sikt, så märkt ja, ätt na råsstji ha fassna på koornä. Ja ströuk bort ä å ställt mä, så ja sku ha' koornä i skugga. Mä sama ja too på tryck-pinnä, så minnst ja, ätt kruutä kanstje ha runni ur cilinder, tå ja kräckt. Ja too knalla bort å skåda. Men allt var "hållrait". Söis ja räpa till, så rambla mulldä åv kålahuustaatji. Ja, voi sööta Faster, va hä smällt! Å tjädorä full i backa, så joolä darra." — Ja var räj stjyna bäta på väiji, tå gubbä roopa, ät ä väga 2 skålpund å 11 lod.
 
Fast ja peeda söiså vädåtappä hängd ur böxbackdäilä jyså hararumppå, så hända ja sii bara röitji åv tååge. Hä är synd ti säj, men tå önska ja, ätt Han Snöud sku taa toko-té tjädorskuutara å "illuminer" häila tarmkanalä däis invärtes mä brinnand tjädorduunä å  förladdninga.
 
 
Uno Högnäs


 

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:11
 
 
Top! Top!