www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Hoostmedicin
Skrivet av Uno Högnäs   
2009-05-09 10:10

 

Hoostmedicin
 
 
Kajsi förtjylt sä, tå on var å trampa tarma å vänd vambstjinna åt granngåålä, så sku laga korva å sylttona. Hon hoosta första nattä, söiså on int hulld vattnä siin. Abba fick int hellder sova äin blund. För Kajsi pyrttjis å duntta i sömnhöurå siin Abba mä knääda i ljuuska, tå hoostiila kom. Abba svoor å röikt magorka halva nattä. Om morrnä sa' Abba: "Faanbesitta! Tömte grannas korva vaal dyr åt dä, ska du få sii! Na mang natt behöver int du gräft åpåå så-ste, förrän du är på brää. Å hä vaal int så billi åt mä hellder, om ja räknar noogat!" — Kajsis läppona skakast, tå on svara: "Ja sku djään lömn hitt världen, fast når så helst. För ti draas mä tokan te kaar så tö i övi 30 års tid, hä är jyså ti slåå sviinhåårä i soolstjiinä mä spilt liia. Int väit ja, va i gussnamn ja tänkt åpåå, tå int ja too Köuris-Matt, fast ja ha' klockå hans i 3 års tid! Men "vår herre" unna int lyckå åt mä. Tö vaalt i ställa ti miin syndastraffä. Tö, så langå saan sku ha svält ihääl utan mä! Men hä ä nö äin trööst, ätt du int ha dåga ti laga naa bååna. För hä finns räj allt för mytji i världen åv hä sorts kara så tö. Men i sama "Antasharmä" (allmänt uttryck) håcks int ja döö än. Om hur djään du sku vela ä. Sii, int lär tö än så fort få djift om dä å ta' Kalles Brita!" —
 
Abba satt tyst bakom boolä å ååt strömdji å varmmjölttji. Hä var jyså int an sku ha hört äin ool åv Kajsis straffprädikanä. Å ti träät äismen vaal tungt. Kajsi vaalt argari å argari.
 
Näsabalka hennes darra jyså fjärildervingona, å ansikta fick fläira sorts färgå jyså Europas kaarta. Ti slut stampa on footä i golvä, så glasruutona skalldra, å röuta åt Abba: "Tö böri vara sakta tär åter, förbannade näverstäga!" — Men Abba bäina bara strömdji å svald neer varm­mjölttji, så ä klucka. Tå nappa Kajsi bandsväga ur råågi, brösta ti grååt å sa'-. "Bakätt döödä ska' ja noo klöös dä, minns hä! Nö far ja ti skooji å häng mä!" — Tå spotta Abba ut äin strömisstjärt, törka varmmjölkshinnå ur stjäddji å sa': "Struuk ååv!"
 
På ättmäddaan kom Kajsi tibaaka å ha råskvädä (risved) i svä­ga. Abba satt å kluvd pärttona veer spiisä. Han lååssa int sii ännar.
 
Ätt äin stånd sa' Kajsi: "Ja var in veer Hindrikas, å Albertina lärt mä, hur ja ska boot hoostå miin." — "Hm. Hä är ju braa, om ä bara hjälper", sa' Abba. — "Hä hjälper säkert. För Albertina ha sjölv djort samaläis i fjol. Å hon slapp hoostå siin jyså tvätta", sa' Kajsi. — "Nå hur djoor on?" frååga Abba. — "Hä angår int dä naa, men hoostå håcks ja laga bort", sa' Kajsi. — "Djär hä bara. Kanstji du mä sama slipper iilakhäitä ur kroppå diin, så du slutar ti blisk på rumppå", sa' Abba.
 
Häila ättmäddaan blanda Kajsi åt sä dråpona ur all flaskona, så on hitta ur biirundji (byrån). Saan ä vaalt mörkt, too on flaskå mää å djick ut. — "Vart gar du?" frågar Abba. — "Hä angår int dä naa!" sa Kajsi å smält idjänn dörä. Män Abba skåda i glaasä å såå, ätt Kajsi djick mot brunnä. — "Få sii, om hä-té spöötji määrar ti dränk sä! Men vii too on tå dråpaflaskå mää!" undra Abba för sä sjölv. Men han lugna sä, tå an såå, ätt Kajsi int lyfta bort täppa åv brunnshålä. Hon lyfta i ställa opp tjoosla å smätta sä å siti på brunnslåtji, tär ä var fläira tuums tjock iisä. Saan on ha siti äin stånd, så too on äin dåulian klunk ur dråpaflaskå. Saan satt on liika i still, så tå äin höönå höutar. Tå Kajsi ha siti äin 10 minut på brunnä, djick Abba ut å sa': "Laga dä in, pöllindji! Tö ha noo höuta räj laagom läng. Å allt skåånå smältvattnä, så du får löös, rinnder ju i brunnä å sjtämber bort dricksvattnä. För resten borde du förstaa, ätt öuran ända åv kroppä diin har betydlit stöör fäilä äin nädran ända. Ellder mä hokan ända pa du hoost?!" —
 
Hä var mäjr än Kajsi kund tåla. Hon ruusa opp å slängd dråpa­flaskå Abba i hövå, så ä kåpista, å skräik: "Va Han Snöud angår hä tä, om hur läng ja siter jär! För resten gräuvd bror Matt hitt brunna, läng förrän ja såå tä — fänkens kartkränttjå!" (karställ). — Men Kajsi sässt int neer na mäir. Å hä var kanstji säkrast. För hon ha följt Al­bertinas receft så nooga, så ännö anna daan synsa fullständi potträff åv bakdäilä hennas på iiså brunnslåtji. Men om nattä hoostå on än värr. Hon fick hövåvärttji å låå häila anna daan mä pääråskalä på hövå.
 
Tå kom Tjytjys-Ant tii om daan å leet löid molktjärildrä. Abba bru­ka löjd å tenna kaffepannona. — "Tjärndji diin har djävla hoostå", sa' Ant. "Vi bootar int du ä?" — "Int ä ja na' doktoor", sa' Abba. — 'Int behöver han vara na' doktor för ti boot hoostå. I vår byyi ha all gubba kuna boot hoostå, så läng ja minns tibaaka. Te lagar åt sä "föridråpabolla" åv tjärå, ingfär, beckoljå å hoppmansdråpona. Hä begagnar de från 10 års åldrä. Visserligen vaal de åv hä-té me­dicin räj  i  40 års åldrä så  håårå i kroppä, så an kan  kamb ä  i bäinindji  ät  ryddji,  å   stjäddji  väx,   söiså  bara   viitögona   synns  ur  hövå. Men frisk är de!"
 
"Va vill du ha', om du bootar Kajsis hoostå?" fråga Abba. —
 
"Om tö löjder molktjärildrä miin, så kan ä vara jämt", sa' Ant. — Te kom braa överens, å Ant börja strax kook medicin.
 
I äin gambälan förläggar laa Tjytjys-Ant tjärå, ingfär, beckoljå å allt anna tillbehör å leet ä kook äin stånd i askliidä. Men första kooknindji vaalt för stark, så Ant misstänkt, ätt ä sku ta' på njurona. Han blanda ut ä mä sirap å fiinsockrä. Saan rulla an åv hä-té gröitä små kuulona i kornmjölä, å tå var "föridråpabolla" gåålis. Kajsi sku' ta' in 10 boll ätt varader, men hon vänd viitögona räj, tå on ha sväljd neer 6. Så Ant prööva, ätt ä fick räck mä hä satsa.
 
"Men nö sku' on behöv kööras på välterståttji äin kilometer ätt stäinå väiji, om bolla ska' djära verkan. Å nö ärä så mytji snöö!" sa' Ant å klööst sä i hövå. — "Välterståttji staar i dynghoopsliidä. Tö kan ju köör ännar kring fäggåålä några varv, så läng ja löjder. Ja troor, ätt hä har sam verkan", sa' Abba.
 
Kajsi laa Abbas pälsa åpå sä, å Ant spänd för vältrå. Men Ant hända int köör mang varv kring fäggåålä, förrän Kajsi tjänd, ätt "föridråpabolla" börja djära verkan. Så fort Ant häfta faarttä, rusa Kajsi in i föusä, å tii dryyst on läng. Sii, hä sloo maga hennas sån­der. Hon sväittast häila nattä. Å Abba pååstoo, ätt ur sväithåla rann beckoljå å tjärå, så on låfta jyså äin tjäråtunnkryynar. Men hoostå slapp Kajsi jyså tvätta mä hä medicin.
 
 
Uno Högnäs

 

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:13
 
 
Top! Top!