www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Daddes djäsbo
Skrivet av Uno Högnäs   
2005-06-15 14:19

Daddes djäsbå


Tå ä synns ha vaali äin sorts sjukdom nö för tiidä ti uttryck sä på "fadersmåålä", så tycker ja, ätt ja så småningå kan böri lägg hör åv mä, för ja ha jo sporta mä häte sorttä halva livstiidä miin, fast mest muntlit. Men ja kan säj räi på förhand, jyså Tattar-Viktor sa åt Ämmes-tjärndji: "Faan to, moora, jaan räcker kåma!" —

Allting jär i världen vaal minder å minder. Bå kära å kvinnfolttji ha vaali stäcker än förr i världen. Förr ha jo å kvinnfolttji länger håårä än kara, men nö för tiidä sir an int na stjilina. Skriftskolbååna siir jo å så nödväxin ut, jyså gräna på Saukkolamp-måsa. Ja, allting krympar ihop jyså järpä mot doomä. Förr i världen tå de djift så, så räckt djäsbå i tri da minst. Nö för tiidä räcker ä int äin da hellder, å på ti all stäckåast å finast djäsbona lär ä finns så liite ti ita, så an int behöver tööm maga siin på äin vikå bakät. (Enligt Torpgubbä.)

Äin åv ti välkare sorts djäsbona, så nantin ha vaali haft, var Dad­des djäsbo på 1843, tå Jossi å Bigg djift sä. Tii var bädi na 2000 hjon från olika sockna, å hä märkvärdiast var, ätt ti samblast så mytji hä sorts kara, så ha öknamna. Tärjärboa, nädervetilboa å gambelkarboa är annos bra folttji, men te har äin ilakaan fäil, å hä är, ätt de är så svår ti laga öknamna åt varader.

Allt no. Te nämsta släktinga från Tärjärv var: Trimpos-Ant, Böli-hövå, Ajsknoppä, Langhäldanä, Två-vånis-Matt å Bexarfän. Från Kroonbi var bädi två Simon å för ti stjili döm från varader, så kalla de äina ti Gröver-Simon å anna ti Smalari-Simon. Från Nädervetil kyrkbyi var bädi: Soistarä, Sunila, Karp, Skatabattji, Mias-Abba, Mat-Alixander, Pilå-lsak å saan hövåskaffara: Tuppi-Josef å Langhäkå-Matt. Från Skoospära var bädi Högnäs Röbruså-Matt å Anna-Greta å Ämmes Puoli-Alaveteli.

Puoli-Alaveteli ha siin namnä täråv, ätt an var så ovanli bra ti draa slättjäpp. Grömm händrä ha an jyså bröskotona, å äin gäng ha an säst bakom tråssgåålä å roopa: "Nya saa tulla vaikka puoli Alaveteli!" Tå fick han häit Puoli-Alaveteli. Pullå-lsak ha åter så ovanli trind å stor bakända, jyså an sko ha dräji böxona på äin 9 kanns gryytå. Täråv ha han siin namnå. — Bölihövå ha åter så ovanli stor hövå, så ä djick åt an 3 aln klä ti mysså åv dubbla bräiddä. Aisknoppä var lang å smala kar mä ritti lill hövå, bara jyså äin knoppnålsknopp. Täråv hans namnä. Bexarfään lärt vara styggan kar, mä röö håårä å valkkå stjäddji. Hä spärra allttiili å sidona, jyså an sku ha gae mot väädrä. — Josef bruka laga knivstjiidona, å stjiida lär häit "tuppi" på finsk. Langhäko-Matt ha´ söis så namnä säjr, läng häkå, så an int behövd ha na rosät på kraga. — Dähär var äin över­blick på djäsbosfolttji.

Räi flära vikå före djäsbo var ä jyså brååt i djäsbåsgåålä. Hä sku bryggas å bakas, å kvinnfolttji sprang om varader jyså stampflugona. Dadde var riikan kar, men kniidå å snål, så hä var no ti skåda ätt, så inte na djick i haask. Några vikå före djäsbå var Dadde å tjärndji å tjöft kläde åt brögummä, men hä kosta på Dadde, tå tye vaalt så dyr. Åt varinda mänisk, så an mööt på väiji från stan, sa an: "Hör döh! No ä hä spälä mä tomte ungdomä. Kan döh tänk dä! Nöh ska Jossi vår ha kritång ti böxona." — Å tå gubbä ljuvär, så ska jo tjärn­dji sann mä, å tärmen sa on, tå Dadde beklaga sä: "Ja, ja, sötasti! Int visst vi åv tokote naa, tå ja å gubbä vår djift oss. Men hä dåger int na heimvävd tye nö. Hä ska vara så fin å dyr. Kan ni tå tro?! Kläda hans vaalt ti kost 35 mark."

Men Jossi, brödgummä, var räinhååråan kar. Han sa' åt skaffara: "Ni ska int bry er i va han te gubbä vår säjr! Ställin bara til, så folttji har bå ti ita å drick, för från vår djäsbå ska int na behöv fara mä hungrå maga!" Å skaffara lyyd brödgummä å djor hä bäst de kund. Soistarä å Langhäkå-Matt spika pitåboola, å Tuppi-Josef å Mat-Alixander stjiva brö, söisså sväittä rann, å tå djäsbåsfolttji börja kärna äin hundra ät han anna, så stoo boola på Daddes lindå, så långt öga kund si. Storboolä, tär nästa släktinga sku ita, var fullrada mä bröstäppla, å millan varsin stäpul var äin stäika svinhövå må tryynä mot djäsbåsgåålä. Summa 96 svinhövå. Å boolä var så lang å bräid, så små pojkpyrvila sprang å kuradjöma bakom bröstäppla. (Enligt Högnäs-Matt).

Ja, maatä finnst no ti ga til, å bra maatä, så somt vild ita för mytji. Söis åt t.ex. Mat-Alixander öloostä, så de djita rullan i tunna, å han svald opp, så de djita stjära liistytti åv an. — Räi djäsbås första daan börja skaffara vaal smååt piirum, för brännviinä finnst å ti ga til. Sååva sto allsstans mä öjsona i, så var å äin fick drick, så mytji an vild. — Langhäkå-Matt å Tuppi-Josef ha int nantin haft na glad öga till varader, å tå Matt fick äin sup, så djor an int na anna än härssa Josef.

Tå skaffara saatt å åt första måålä, sa' Matt åt Josef: "Hör du, Josef! Töh så kan uttyd drööma. Sku töh kuna uttyd hä dröömä, så ja dröömd i natt?" — Josef skåda opp från pääråfaatä å sa': "Nåh, va va hä töh tå tröömt?" (Han bröut på finsk.) — "Jåå, sa' Matt. Ja dröömd i natt, ätt miin stjiida lååssa vara krookå, å int lååssa naan få ä ti räät." — Josef så ut jyså an sku ha määra ti sväli Matt i äin munsbäta å sa: "Töh faan, kan int anna än sävlas ma folttji. Om int töh hallter safta tiin, så ska ja räns tä jyså färskströmtji!" —

Matt saatt tyst äin stånd, men söis fick an tag i äin spilkum, full mä kotola, norsa å veitmjöls såås, sloo alltsammans övi Josefs fliinskallå hövå å sa': "Jag döper dig, öh! Du har hetat Josef, öh! Men hädan­efter skall du heta Farao." — Ni kan ju tänk er va Josef så ut, tå såås rann längs ät ögona hans å övi klääsjackå, å kotol- å nors-stjärtta spärra onå ur hövå jyså i bästa läikantiidä. Men tå Josef fick såås ur ögona siin, så var å no bäst för Matt ti hyll konta siin. —

Tå mååltiidä var slut, börja ungdomä dans roospurpurii. Trimpos-Ant å Högnäs-Bigg dansa näsaviis mot brudparä. Men Bigg ha sama fäilä så nöförrtids kvinnfolttji. Hon vild si smala ut, fast on var grov å fäit. Tärmen klääd on sä på såmarä bara i äin tjoosl, å sträta hä så hårt å kring sä, så on nantin kund. Tå Rita-Ruttå å Pensar-Matt späla äin ritti tätan hopptakt, å Trimpos-Ant å Bigg skutta åv övi danslava, så leet ä äin gäng "pah", tå sprätta haka ur tjooslä, å hon lömma sta på lava i bara särk. Hon to så illt opp ä, så on låå häila första daan i Daddes boodä mä kalldvatårätå på hövå. —

Te så int kund dans rooa sä aläis. Pojka å flickona kläiv full äin langflaka, å somt droo döm å kring gåålä. Karp kröup in i äin halmtjärvå ver Daddes föusdörä å to all kvinnfolttji i bäina så sku in i föusä. Men tå ungdomä kom dragand mä langflaka, så hända int Karp opp ur tjärvå, ana te droo häila lassa över an. Men Karp ha' säig liivä. Han sprang opp, fast tri sidbäin var åv, å skräik: "Tå han fati ställder ti nä roolit, så tå dräper de honå!" —

Men på stor djäsbona är jo ä svårt ti få nattskvarterä, å söis var ä ver Daddes å. Pojka å flickona storma åv full oppikambra på skullona, å ti lå de packa ihop jyså silla i tunnona. I äin oppikamar ha firi stjilt mytji ungdomä, å i hä kamarä råka millantatji fall ner, å Trimpos-Ant å Bölihövå å två flickå full ner i Daddes kamarä. Bölihövå full å sta på hövå i Daddes spottlåda, men han ha' ju städå hövå, så int läid han na skada. Trimpos-Ant full mäir längs väggliidä, å mä sama an full, så röuk an hövå djinå tjäisares potträt, så hängd övi Daddes sändji, å mä poträtsbåga på nacka kom an ner på Langhäkå-Matt, så lå å såvd i Daddes sändji. - "Nöh nöh" gryntta Matt "Va faan vill hitt säj! Ja ha int förr siit, tå svinä ha haft ränkrä! - Äin åv flickona full å sta å knä på Daddes biirundji, å hon anna lömna å pingel mä unditjooslä ur äin spik i millantakåsä, tär on gunga fram å ti baka jyså klockslanttä. Så allt djick bra, fast å så grömt ut.

I äin annan kamar låå gubba å tjärnga från Nädervetil å Tärjärv men te fick int sova äin blund. För Aisknoppes pojti gret häila nattä. Ståndå ha an for varmt å ståndå bäit mygga onå. Så fort de sku

Somn sa pojtji: mam ja fjäittas!" - "Halld tiäfta den" sá mamma hans - Ha-a-a-ah!" böula pojtji. "Nöh bäit in mygg mih!" - Å täss mer de turviloissa ona, så täss styggari liuudä vaalt ä. Mot morrnä tyssna pojtji ein stånd. Tå sa' Aisknoppä: "No va nö hä lycko, ätt hate pojtje byrja halld tjäfta sänn, så vi får sova äin stånd." Tå sa pojtji. Jå – jå, tå ja vila min bara", å tå åter byrja an böul -

Somt åv djäsbosfolttji ha fåe lös maga, tå di ha druttji kaffe ur oförtäna pannona, å te ha ju anna ti djära än ti sova. Somt åter ha täiji så städå suupa, så de inte hitta kvartterä siin. Söis var ä mä Bexar-faan. Han saatt på Daddes föusmuurä å läst:

"Absalon var äin kungabåån,
å Natan var hans broder;
grisen var äin galtasåån,
å suggan var dess moder."

Puoli-Alaveteli åter, han var så dunså i hövå, så han too mist på Daddes boodä a svinstiå, å kröup å sova mä Daddes 180 kilos galttä. På morna såå an ja djävlå ut, tå dynglårtta å halmä hängd onå i håårä a saatt fast i kläsklääda hans. Galttä vaalt rädd honå, å Puoli-Alaveteli vallt rädd galttä. Ä söis hoppa bå "äin gubb å äin galt över äin balk, å tå var sannsägå allt".

 

Uno Högnäs


 

Senast uppdaterad 2016-04-17 10:51
 
 
Top! Top!