www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bakandagan bäst
Skrivet av Emil Kaustinen   
2012-10-02 20:40
Bakandagan bäst

Ov allt stugoarbeit tyckt ja allbäst åm bakasi. Fast ä va mjölot så va ä äntå reinfäälot. Å så va ä varmt å bå låkta å smaka gått. Täfyri vast ja riktot glaad, tå mamm saa, he vi va iutan bröö, så on sku mått bak åm måron.

Måot kvälldi bar papp elo nain annan in deigtråiji å bakanbåoli å sidan mamm ha öist mjöli i dryftona töm å. Men först seinari på kvälldi så knåda mamm, men döm di saakrin måtta ju tagas in så döm sku händ värms åpp. Ä va råolit ti sij tå on knåda. Pjutt, pjutt låått ä tå on röus knyytnavan i dejin. Men tungt va ä för on vast så sveitto, så millanååt måtta nain tårk sveittin inar iur öögona. Tä ä byra va fäädi knåda klappa on deijin så an vast släät överallt. Allsist så knäppt on ihop händrin å tryckt döm på deijin. Deijin sku välsignas. Sidan breidd on i lakan elo hanklää över tråiji.

Tå vi vackna åm måronin, så haad deijin svälld åpp så an va hööger än siidbrä. Millanååt haad an hända by drakäl över siidona. Tå måtta mamm stjynd se åsta ält åpp an. Me deigspadan tåov on ståora deigslåddar iur tråiji å laga langa runda ältor på bakanbåoli. Sidan tå on byra bak iut bröönin, tåov on ein fö valit brö så ståor bita, såm bihövdis ti eitt bröö, såm on kaavla iut å picka me naggon å forma med fårmon å sidan baakät tåov on iut stanghåli mitt i bröö. Bröönin laa on på båoli å bäntjin å sändjona åsta jäs meir. On haad breidd na lakan ti lägg döm påå. Ä va svååst ti få rium ot all, för on baka allti näästan hundra bröön i gangon, fö vi haad så ståor iun, så ä jig femton bröön i gangon ij an.

Iunin vast elda me barrvädin bara så glöödin sku tasn förr. On såopa iunin rein me iunslubbon.

Så fåost vedin va iutbrånni men glöödin kvaar briuka on såop iunsmunnin rein å grädd na småkakor tär såm vi fi jät åpp straxt. Åj va gått he va! Vi vila int årk vänt tills vi sku få gräddkakona. Ä va ju int så gått ti få töm så braa grädda, så int döm vast na liiti sveidd, men he jåol int naa he, bara vi fi döm.

Baakätt bröönin va grädda, så briuka on å bak gröitkakona åm hon haad na kallgröit. Vi ååt ju kåonmjölsgröitin vi, så on baka o han. On baka töm tånn fö döm jäsa ju int naa töm. Men he segä ja, ju sku bitaal bra mytji åm ja sku få tjööp in varm gröitkako i daa. Å så sku ä ju allti å lagas iunsgröitin me sama iunin va varm, så ä väst så mytji gått på bakandagan. Int jä hä ti åndä sä över, he vi längta ätt döm.  Vi va ju int båststjämd me gått vi, å nåov haad vi magafalli allti å tå ä vankast naa.

Tå bröönin haad kallna, så fi vi ga bjäär varmbröö. Varmbröö byytt vi allti me Mariafastäs, me måossos å me Hindrikos å Jååpos. Ta an kåm me varmbröö fi an se allti na prävläddjor: in såkäbita, in karamell elo reint ååv in slant.

Ein gang tå ja kåm me bröö ti Mariafastäs, så haad ja jiti åpp kantin o heila bröö. Föst tå ja kåm tiid å gaav bröö, försto ja, ja haad jåost na gäälit å stjömdis. On grääla int naa å gaav såkäbitan såm vaanlit. Men ja tröössa int tal åm ä tär heim naa.

Emil Kaustinen


Senast uppdaterad 2012-10-02 20:47
 
 
Top! Top!