www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tå Antas Jock sko ring storklocko
Skrivet av Johan Edv. Bexar   
2013-11-14 18:43

TÅ ANTAS  JOCK SKO RING STORKLOCKO  
Kåseri på terjärvmål 

Ja tänkt bara birät om, hor i djick för Frassback Jock ein gang tå a sko ring storklocko.   Jock va högmodi an kar. Ha kläd si stjöni bra altile, tå a sko fara nastans. Tå a sat i tjyrtjo ondi lekträ om sondaga mä papäskraga på nacka å vit lodbrä, å talettin ondi häko, så så a no rikti båno ut, ha tidn a va på sitt föörast. Hä va int bara flickona, som stjölandis kasta ögona siin tiåt tär a sat. Tokite ynger sortns kälnga, som sat i norrkosse, vild no å kast ögona sin ti mot, tär Jock sat.                                                  

På vånhusbrovä bruka a vara trägen ti site, mä papärossan i mon å blank hästläders  batinä på föträ. Hä er annos e bra e ställ ti siti opå om sondasmorona,  tå foltje gar i tjyrtjo, tär på Tärjär vånhusbroä, för ha som vil nalite skåda et hor foltje  tar si ut tå di e höldaskläd.  Ha sir så bra tär tå småbondäsboa, kortjäboa, lutzbackboa å gräneboa komber från kyrkstugona å från ana sido åter komber, kolamboa, kåvarä, hästbackboa å ti som bor å kring säss-sjön å prostn sjölv.

Jock påstår, et i va på vånhusbroä tär a skåda ut sidbrä åt si. Men ja sko jo  birät om hur e djick tå a sko ring storklocko. Jock va int na stor a kar, mä ha va gälnings så stedo i arma å beinä, å maga-vig var a å sädles bra öva var a ti kast finn-kaste. Tå ha to i mä högerhandä i bälte, å mä vänsterhanda i jack-kraga i nacka så no sko hä vara braakti a kar som int ha visa skobockna å på. Ja såå jo sjölv fleir gang tå a lyfta ate stor lyftanstein som di har på Risbacka. Å Båskas kärrhjulä, som har goti pannona å halvtyms tjock bandä, kasta a yvi hövo bara som assit.

Men ja sku jo tala om ete ringase hans. Jåo, hä va såleis ha tidn i Tärjär, å  ja tänker ä va ställt samaleis  i Nedervetil  å Gambäkaabi  å Krombi, så ein gål var sonda sko svara for ringase. Tå tuuro kom ti Frassbacka så tänkt Kyrkbys pojka: Nu får vi si va kar Frassback Jock ä. Om a vågar si åsta  ring sjölv elder om a ska vara tvongen ti leäg på ringase. Kyrkbys pojka tyckt int rikti bra om Jock, för a altile reid si så bra. Å på dansa så ha a nästan väl bra tur. Tå di spela flickvalsn å tå Jock hoosta in gang, så no va hä snart nan åv rikte sprättflickona å bjöud opp a.

Annos bruka Kyrkbys pojka ha e till en binäring ti ring om sondaga för töm, som int sjölv vila kliiv opp i klockstapoln. Å ståndom tjira di axoln på klockona, å sanda baket så i sko val rikti tröu å tongt ti ring, å så di sko misslyckas, ti som ringd sjölv, å int legd fack-ringarä på Vekabacka. Jock tänkt strax tå a fick hör et ti ha ringanturo, et sjölv sko a ring, hä fick ga hor i vila. Å så laga a åt si på in grov stockända trampona, aldeilis lika som på kyrkklockona å hängd träklocko sin millan två stockar som a la tvärtive  eit utfallsdik. Å så byrja a öv si ti ring. Hä va i stöltidn. Om meddaga tå di viila å om kvelda, fast e vila vara mörkt, hold a å på å öva si. Til o mä tå di va in å åt lillmeddan, sko a åsta freist spark kyrk-klocko siin na varv. Å ha     tyckt sjölv et i byrja gaa stjöni bra för a. Ha trösta opp si mä hä et a int va uppföd mä mejeris-mjöltjä, så a kona liit på bein-musklä siin.  Ha va förarga på mejeriä, tå di föst byrja mä töm, aldeilis som Bäriback smedn.   Ha bruka vara i gåla å smiid. Å tå a var vi Pickvisbacka å smida ein gang, så märkt a tå a åt et di ha koka blåkotje, elder som nedervetilboa seir, skäroste åv mejeris mjöltjä. Smedn kååla bröös-betona ur, å na lite åv ostn, å så sleikt a åv stjedä å djick från boole å så saa a: Hä sko nan böv lägg dånamit onde all tomte förbannade mejeriä så di sko fara åv oppåt helvite.  Smedn tyckt bäst om file å surbrö. Å ja tänker, hä er mang ar som tycker bra om file.

Om sondasmorni ha daan tå a sko vis konstä siin var a biti opp å smor svaskostövla sin mä vitsmöri, så di sko si svart å grann ut, to på si höldas kläädä siin å kläslistytji å for gaand rej bitiakti om mornä, så a sko få väni si na lite, ti vara opp i klockstapoln. Fast a var så homörlia kar, så ha rikti rosk roko i sjömanshövo . Ha bruk ståndom säj sjölv, et i va nästan så e vingla a i hövo rej om a ha na lite meir båse i skova siin än vaanlit.

Mamma hans ropa åt a tå a for ner et gåln, om a ska ga å nöjt svaskostövla siin et ate steino veje tå e va så varmt än, ha sko bra kona ga i bara fööträ. Jock svara, et a ha jänä ondi klacka, så di stoppar no. Tess-utom ha a klobba tååna sin på tömti krånglo trodona i Svartsjöbacka tå a ha fäälast ti Säss-sjön. Oroli var a, om a sko mööt na kvinnhjon ti föst, för tå sko int i gaa bra. I Hässbackbye lyckast e bra. Ha mööt int na ar än Djöstas-goppi å ha bjöud Jock, som vanlit, på snus. Stormossback-Jock kom ut på broä mä vatoöjso å in tvålsmolo i handä å ställt si ti byri tvätt si. 
                                             
Ha tidn heit in stor deil åv kara i Tärjär Jock, elder Johan, Matt å Eirik va annos å vaanli nämnä. Nedervetilboa heit ha tidn mytje  Kal-John, kromboa Leander. Eldsta flicko i all gåla heit Mari, å om o saan valt djift eldä lämna ti kobbo, så fick o byri heit Maj. Tå e va fleir i sama gåln å på sama backa som heit Jock å Matt å Maj så djita di stjili åt döm på na sätt, å a sko veta hoko e var frågan om.  På hä vise så tala di om Lilh-Jock å Stor-Jock, Lihl-Matt å Stor-Matt å Gambäl-Maj  å Lihl-Maj.  Nu för tidn har di jo så roli namnä, så a veit int hor di ha kona byri  skäm bort bånä sin mä toki.                                                                  

Å Jock stövla åv ner et Stormossbacka å kom ti Alikroka å klockargåln. Ringase tänkt a åpå heila tidn. Å tå a djick opp ett Märabacka i tanka sin så braka i til breivä veije i en båska så hålt, så a valt nästan haj. Tå a skåda ti åt tär a hört ljudit så sto Mommos-Kaj tär å bröut åv råskveda-tjeppa. Ho byrja strax tala å birätt hä o ha låna Hanssons smakko på lödaskveldi å stjeina sävä i Heimsjöön så läng så o int hända skaff si na ved ti sondan. Å Maj, systro hennas, som o bood ilag ma, ho ha int na bekymbär om vedn. Ho hold skola om vintern å lärt Kyrkbys bånä stava å lägg ihop å läsa reint. Hä ä mang åv tömti Kyrkbys bånä elder ärvis-herra från Tärjär som ha byrja mä abis-botjä i Mommos-Majas  skola. Å ho ha rikti mästerskapstävlinga mä båne sin i innanläsning. Ha som kona läsa ein heilin sido innantil i nyatestamenti å int stapla in inda gang, ha fick syp in dokte klonk åv einbäs-sirappi hennas, som o ha i in storin potto i skåpi.   Hä va int na mang som fick syp åv sirappi hennas, men ti som lyckats koma ti ha hedern, ti skröit åv hor krafto å go e var, å hur stark di valt baket. Väkosk-Janne fondera ein gang, et tömte tärjär-pojka, som nö ä så dåoli ti ränn på stjidrä, ha vaali så stedo i beinä å arma åv hä et pappona å mammona deiras ha fåt syp åv Mommos-Majas heimkoka einbärssirappi. Ein tärjärbo, som e skollärar i Helsingfoss, ha las så bra å reint rej i Mommos-Majas skola, så a fick fleir gang syp enbärssirappe. Rokoakti ti ränn på stjidrä ha a no viri äntå, men ha påstår no,   et a orkar så bra trapp opp å ner et trappona ända ti sjet vånindjä, just åv hä et a ha fått vrid i si åv Mommos-Majas einris-mose.

Ja veit nå int rikti va a rikti ska tro. Män roli i ärand sko e vara, om i e som do ha vila påstå, et ti flickona, som för läsase sett, fick si na syp åv Mommos-Maj, ha  så rein å bra blod saan, så di inte behöva lägg krass beinä sin, elda kopp si ein inda gang.

Ti ha no int na mejeri ha tidn heldär, så di ha betär mä matn. Bånä fick ita stor navakrystona tå di laga osta, å tå e va läsförhör så skar di såndär osta, å deila åt bå stor å små. Ti djita jo få styrtjo i kroppi ha tidn.

Men ja sko jo tala om Jockas ringase. Tå a kom opp på Kankobacka å fick si klockstapoln, så va e som a sko ha vaali än meir oroli å varm. Mä ha stegd åv ti prestn ett nyckla a laga si opp i klockstapoln. San a fick opp glogga å fick freist skåda ner, så valt a på betär humör. Bra utsikt ha a tär.   Heimsjöön lå å sola si mä lövskos-backona på all sidona å prästas holmi  som e lövklot mitt-åpåå.  Åågä slingra si på anasiido veije som i krooko e bält från Sandjälo å ti Fossas å Tjälisklobbe. Å Pär-Massos bättje va som i smala e strumpband millan Heimsjöön å åågä. Stugona i Gränibyje å på Risbacka å Kalvhaga så så små ut som steissä. Vekabacka å Kandelins backa så rihti fäije ut i solskine.

Läng räckt e innan na folk byrja koma. Äntligen fick a si et orgtramparn å organistn kom tågand ett veije i Heimkärre. Tå veta a et tidn va in snart.   Jock kleiv opp ovanför storklocko å kambröta bans vi ti ar klockona.

Tå kyrkvärdn pingla, å a byrja ring, så no känd he Jock ett i slo kald ringa kring ryggända på a fast sveitn slo ut. Män he djick betär än a trood. Ha ringd rikti reint fösta gango. Tå a kom ner saan å sest på vånhusbroä mä ti  ar pojka, som satt tär å skåda hur bra flickona sko för si, så var a naa ti kaar.

Skrivet av Johan Edv. Bexar år 1930

Insänt av Lars E Bexar för publicering i "Släkt och Hävd nr 6/1963"

Scannat och redigerat av Elof Granholm 14.11.2013

Senast uppdaterad 2013-11-15 07:32
 
 
Top! Top!