www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
En profetissa är kommen
Skrivet av Tidningen Kalmar   
2013-08-04 14:23

Notis i tidningen Kalmar, no 43, 14.04.1890, sid 2
Redigering Elof Granholm 04.08.2013

Sökord: Bjärtrå, Ångermnaland

En profetissa är kommen.

I Hjelm by af Bjertrå socken finnes en 20-årig flicka, som under den gångna wintern tilldragit sig en mindre wanlig uppmärksamhet. Efter att under sitt föregående lif icke hafwa förett något owanligt började hon helt plötsligt då och då falla i ett slags extatisk sömn, hwarunder hon enligt trowärdiga personers utsago sett mäkta öfwerjordisk ut samt icke blott predikat, utan äfwen "profeterat". I waket och mera normalt tillstånd omtalar hon att hon har en engel som ingifwer henne hwad hon sedan under sömnen förkunnar. Denne engel går hon att möta än här, än der, ibland rätt långt från hemmet —uppe på något högt berg, detta till och med midt i natten. För ändamålet står derför ständigt en häst i stallet i beredskap att föra henne hwart än engeln behagar kalla henne till möte.

För hwarje gång flickan fallit i profetisk sömn har en myckenhet folk warit samlad för att taga den underbara företeelsen i betraktande. En rik hemmansegareenka har ock tagit flickan i sitt särskilda hägn och många, till och med hwad man kallar bildade och i öfrigt framstående personer lära icke blott wara intresserade af hennes "hänryckningar" utan tro fullt och fast på att hon är af Gud ingifwen och sänd att warna och wäcka en syndig werld. Det säges att både prester och läkare hafwa besökt henne utan att komma på det klara med hennes egendomliga själslif. Då hon slutligen här om dagen enligt egen förutsägelse skulle profetera för sista gången (ty döden skall nu snart kalla henne hädan), war wid gården, der hon bor, samlad en mennniskomassa as bortåt 1,000 personer.

Nyfikna, widskepliga och warmt troende om hwar andra hade nu samlats från widt stilda håll; ja, ända från Sollefteå och Långsele hade personer infunnit sig. Bland den stora samlingen åkdon utanför saknades wisserligen icke till och med eleganta ekipager.

Eder korrespondent skulle ej bragt saken på tal, derest den inskränkt sig till en simpel sockenhistoria, men då nu rörelsen börjat taga dimensioner af mera omfattande, för att icke säga betänklig art, har han ansett det wara sin pligt draga den fram i ljuset. Endast ett möjligt föreliggande bedrägeri kan hafwa att beklaga sig öfwer, allmänna uplysningen deremot allt att winna af ett offentligt skärskådande.

(Hernös.B.)

 
 
Top! Top!