www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bli inte fånge i din egen stress
Skrivet av Julius Segal   
2007-05-06 09:10

BLI INTE FÅNGE I DIN EGEN STRESS

 

Har du svårt att klara av livets motgångar? Här får du fyra värdefulla råd från en psykolog som studerat människor som överlevt de mest vidriga förhållanden med både vettet och självaktningen i behåll.

Många människor fruktade att de 52 amerikaner, som under 444 dagar hölls som gisslan i Iran, för all framtid skulle vara märkta av oläkbara psykiska men. Men faktum är förvånande nog att de flesta har åter­hämtat sig och återgått till sin forna tillvaro. Flera av dem är övertygade om att de i själva verket blev starkare just genom sina umbäranden.

Då jag i egenskap av psykolog se­dan länge intresserat mig för effek­terna, av fångenskap, kom detta inte som någon överraskning. Resultaten var desamma ett decennium tidigare, när jag bistod vid de amerikanska krigsfångarnas återkomst från Viet­nam. Dessa krigsfångar hade hållits isolerade i flera år och många hade torterats och utnyttjats. Men de hade visat sig vara mycket starkare än många experter på mental hälsa nå­gonsin kunnat föreställa sig.

Vad är det som gör det möjligt för dessa drabbade att överleva eländet som starka och hela individer? Varje människa har sin egen unika metod att klara av svårigheter, men dessa fångar som lyckats överleva har grundläggande lärdomar att ge oss alla.

Få av oss kommer att bli krigs­fångar eller tas som gisslan, men de flesta kommer någon gång att känna sig fångna av en övermäktig stress. För en del kan den bero på sjukdom. För andra kan stressen orsakas av ekonomiska bakslag. För ytterligare andra av våndan över motsättningar inom familjen eller av personlig sorg.

Jag anser att det finns fyra grund­läggande principer som gör det möjligt för den som sitter fast i en stressituation att överleva - och ofta växa sig starkare. Principerna framträder tyd­ligast i erfarenheterna från dessa som har uthärdat en fysisk fångenskap, men jag ser dem också dagligen hos de vanliga människor som har lärt sig att klara av förkrossande motgångar. Om du låter dig vägledas av dessa princi­per, kommer också du att bli stärkt när du hamnar i krissituationer.

• Upprätthåll kontakten med andra människor. Till och med de starkaste bland oss behöver andra människors stöd när de befinner sig i svåra situationer. Ta fallet med den amerikanske marinkaptenen James Stockdale som en gång släpades från sin nordvietnamesiska fängelsecell till en het gårdsplan utan någon skugga. Där tvingades han sitta tre dagar med händerna i bojor bakom ryggen och benen fastlåsta i kraftiga järn. Vak­terna lät honom inte sova. Upprepade gånger blev han slagen. Efter en sådan misshandel hörde Stockdale hur en medfånge med en handduk snärtade fängelsekodens tecken för bokstäverna GBUJS, vilket stod för "God bless you Jim Stockdale" (Gud välsigne dig Jim Stockdale). Pet var ett budskap som skulle ge honom styrka under hela hans fångenskap.

På den amerikanska ambassaden i Teheran fördes två av medlemmarna i gisslan, Kathryn Koob och Ann Swift, varje morgon med förbundna ögon till badrummet. När de lämnats ensamma där inne, letade de alltid i en pappers­korg efter anteckningar och medde­landen som andra i gisslan lämnat. "Bara vetskapen om att några av våra kolleger fortfarande fanns i närheten var viktig", sa Koob.

I krissituationer är det livsviktigt att ha kontakt med, och få stöd av, andra människor. Ibland kan vi be­höva ett gott råd från en klarsynt vän, andra gånger kanske bara ett upp­muntrande ord. Ändå vänder sig många åt rakt motsatt håll när de hamnar i en svår belägenhet. En per­sons växande känsla av isolering betraktas faktiskt av psykiatriker som ett tecken på att personen ifråga kan få allvarliga problem med att klara av sin situation.

En nära vän eller släkting kan bli ett välbehövligt ankare när man kän­ner att man tappat fotfästet under påfrestningarna. Samma funktion kan även en läkare, en präst eller psykiat­riker ha. Det viktiga är att man finner någon som kan ge stöd.

• Hjälp andra som har problem. Självömkan har aldrig förbättrat nå­gons psykiska uthållighet. Men med­känsla för andra människor - att man lägger bort martyrrollen och riktar sitt intresse bort från sig själv - har en anmärkningsvärt god läkande effekt.

När han tjänstgjorde som ameri­kansk ambassadör i Colombia, till­bringade Diego Asencio och flera andra diplomater 61 kvalfyllda dagar som gisslan hos beväpnade terrorister. "Jag tror att det som hjälpte mig mest var att jag började arbeta med att hjälpa andra", berättar han. "Jag satt inte bara där i ett hörn. Jag försökte ta hand om de övriga i gisslan och jag fick inte många tillfällen att grubbla."

Ett annat exempel på engagemang för andra människor som en metod att överleva är fallet med den amerikan­ske marinlöjtnanten Porter Halyburton, en vit sydstatsbo som hamnade i en nordvietnamesisk fängelsecell tillsammans med den svårt skadade fär­gade flygvapenmajoren Fred Cherry. Under de månader som följde tvingade Halyburton Cherry att äta. Han tvät­tade honom och bar honom till toalett­hinken. Halyburton pratade också hela tiden med Cherry för att hålla hans hjärna sysselsatt, så att han skulle tänka mindre på sina egna smärtor. Cherry har Halyburton att tacka för att han lever. Men som en expert påpekar: "Det fungerar i båda riktningar. Omsorgen om andra gör också att man själv mår bättre."

När vi själva hamnar i kriser är det ofta lätt att glömma bort de behov människorna runt omkring oss har. Fångarnas erfarenheter visar att med­känsla för andra som befinner sig i svåra situationer kan hjälpa oss alla att klara av våra personliga tragedier.

• Behåll en viss kontroll över ditt dagliga liv. För många fångar var det allra värsta den plötsliga insikten att deras fiender styrde deras liv. De flesta som gick segrande ur skärselden hittade metoder att upprätthålla en viss kontroll över sitt eget öde.

Varje gång gisslan John Limberts iranska fångvaktare kom in i hans rum, bjöd han dem att sitta ner. "De blev mina gäster", säger han. "Jag skapade en känsla av att det här var mitt rum och det åstadkom rena un­derverket för mitt välbefinnande."

När en vakt blev arg eller oför­skämd, brukade någon i gisslan tilltala honom med den traditionella islamska hälsningen: Salaam aleikum. Om inte vakten svarade, upprepade han häls­ningen om och om igen, medveten om att den islamska sedvänjan krävde av vakten att han besvarade den artiga hälsningen. På detta enkla sätt lycka­des fången visa sin väktare - och, vil­ket var ännu viktigare, sig själv - att han kunde behålla ett visst övertag till och med i den trånga värld som fäng­elsecellen utgjorde.

Sådana triumferande handlingar bär på ett mäktigt budskap till oss alla: vi kan besegra livets kriser om vi undviker att bli passiva offer för ödet och inte låter den överväldigande känslan av svaghet och sårbarhet göra oss handlingsförlamade. Liksom fång­arna behöver var och en av oss göra något som påtagligt påminner oss om vår förmåga att styra vårt eget öde.

• Lita på din inre styrka. Eftersom vi sällan tvingas utröna var gränsen för vår psykiska uthållighet går, vet vi inte hur starka vi egentligen är. De människor som överlevt en fången­skap utgör levande bevis på den otro­liga förmåga att uthärda påfrest­ningar som ligger latent inom oss alla.

En av de amerikanska fångar som hölls kvar längst i Nordvietnam, Everett Alvarez, tillbringade nästan tio år i olika fängelser för krigsfångar. Un­der flera månader var ljudet av råttor, som sprang omkring i hans isoleringscell, det enda som skingrade den totala tystnaden. Han drabbades av allvar­liga magbesvär och fick hög feber. Men även under de svåraste stun­derna höll Alvarez hoppet levande genom att bedja och tänka på sin hustru och sin familj.

Så inträffade något förödande. Ef­ter sex års fångenskap fick Alvarez veta att hans hustru beslutat sig för att ta ut skilsmässa. "Det var det hårdaste slag jag någonsin drabbats av", berät­tar han. "Värre än tortyr, svält och isolering."

Alvarez sjönk ner i en djup depres­sion som varade ett halvår. "Så en sommardag tilläts jag ta en promenad utomhus", säger han. "Jag tittade upp och himlen var blå. Jag levde fortfa­rande. Jag sa till mig själv: 'Det är vansinnigt att du har låtit dig brytas ner av den här saken.' Plötsligt kände jag en inre styrka jag inte varit medveten om att jag hade."

Nu, åtta år efter frigivningen, bor Alvarez tillsammans med sin älskade andra hustru och två söner strax utan­för Washington D.C. Snart kommer han att ta sin juristexamen vid George Washington-universitetet och för några månader sedan utnämndes han av president Reagan till biträdande chef för Fredskåren.

"Många människor säger att de inte begriper hur jag klarade det", sä­ger Alvarez." 'Ni skulle också kunna klara det', svarar jag. Folk underskat­tar helt enkelt sig själva."

Alvarez har naturligtvis rätt. Allt­för ofta, när vi hamnar i pressande si­tuationer, är vi övertygade om att vi kommer att brytas ned, ja till och med krossas. Föga anar vi vilken enorm kapacitet vi besitter.

Julius Segal

Senast uppdaterad 2011-04-23 10:37
 
 
Top! Top!