www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bevara begreppet äktenskap
Skrivet av Svenska debattörer   
2006-02-23 21:20
Bevara begreppet äktenskap

Förening man-kvinna Frågan om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap utreds på uppdrag av regeringen. Det är inte en mänsklig rättighet att all form av samlevnad ska kallas äktenskap, skriver biskop Anders Arborelius och pastor Sten-Gunnar Hedin och nio andra debattörer.

Om drygt ett år presenterar regeringens äktens-kaps- och partnerskapsutredning sitt slutbetänkan- de. Uppdraget är att ta ställning till om "par av samma kön bör kunna ingå äktenskap" och "redovisa samtliga skäl som talar för och emot detta".

Hittills har debatten fokuserat på skäl att förändra äktenskapsbegreppet. Intrycket är att vi står inför fullbordat faktum.

Nu är tiden därför mogen att ange skäl, som för det stora flertalet är ganska självklara, för att bevara begreppet äktenskap åt det som det alltid har gällt: föreningen mellan en man och en kvinna.

Man bör inte godtyckligt ändra på något som är så grundläggande för varje civilisation och kultur.

Denna livgivande och bestående förening mellan man och kvinna har alltid betraktats som samhällets själva urcell. Denna förening har alltid haft ensamrätt till begreppet äktenskap och åtnjutit särskilt skydd från samhällets sida.

Alla människor har samma värde oberoende av om de är gifta eller ej. Men det innebär inte att alla kan göra allt.

Man kan inte heller säga att äktenskapet som förening mellan man och kvinna förringar värdigheten hos dem som av någon anledning inte kan eller vill ingå en sådan förening.

Det är inte en mänsklig rättighet att alla former av mänsklig samlevnad ska kallas äktenskap. FN:s deklaration säger att familjen, byggd på äktenskapet mellan man och kvinna, "är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten".

De som vill bredda äktenskapsbegreppet vill i grund och botten byta ut denna relation som normerande grund mot något annat.

Långt innan nationalstaten uppstod fanns äktenskapet mellan man och kvinna som en stabiliserande och skyddande faktor, bland annat för att se till barnets bästa. Till detta hör enligt artikel 7 i barnkonventionen att barnet, så långt det är möjligt, ska få omvårdnad av både sin mamma och pappa.

Mer än någon annan relation tillgodoser äktenskapet detta behov.

Sedan 1970-talet har Sverige fört en neutralitets- och jämlikhetspolitik när det gäller vuxna människors samliv. Nu vill en del beslutsfattare förändra definitionen av äktenskapet. Som första steg vill man att två män eller två kvinnor ska kunna ingå äktenskap.

Det ligger inte i barnens intresse att radikalt omdefiniera äktenskapsbegreppet, utan det handlar i första hand om att tillgodose vuxna människors önskemål.

Ingen människa får diskrimineras. Men om någon ska anses vara diskriminerad måste det gälla identiska situationer där någon särbehandlas för en viss egenskap.
 
En rörmokare diskrimineras inte därför att hon inte får jobba som läkare. En man är inte diskriminerad därför att han inte kan få barn.

Föreningen man-man och kvinna-kvinna är inte identisk med föreningen man-kvinna. Bara i den senare kan barn bli till. Det är därför inte diskriminering att enbart föreningen mellan en man och en kvinna kallas äktenskap och får ett särskilt skydd.

Och redan i dag har partnerskapslagen i princip samma rättsverkan som äktenskapsbalken och de som ingår partnerskap räknas som gifta
enligt sitt civilstånd.

I de flesta kulturer och samhällsformer har barn vuxit upp med sina biologiska föräldrar. Äktenskapet är för det stora flertalet barn den miljö där de kan få den grundtrygghet de behöver för att växa upp till harmoniska människor som i sin tur kan bilda nya familjer. Att de flesta kristna och andra troende delar denna syn framkom inte minst vid de hearingar som anordnades under innevarande vinter i Sveriges riksdag inför en eventuell förändring av äktenskapsbalkens innehåll. Vi vet att också många andra gör det.

Därför vill vi uppmana alla som delar vår uppfattning i den här frågan att skriva under det upprop som nu startas till försvar för begreppet äktenskap såsom föreningen mellan en man och en kvinna.

Äktenskapet, så som vi känner det i dess hävdvunna form, har följt oss genom årtusenden. Det är värt att bevara också in i framtiden - av omtanke om oss alla i vårt samhälle.

Anders Arborelius
biskop Katolska kyrkan
Sten-Gunnar Hedin
föreståndare Pingströrelsen
Gunnar Weman
ärkebiskop em Svenska kyrkan
Bertil Werkström
ärkebiskop em Svenska kyrkan
Marianne Andreas
pastor Pingströrelsen
Salomo Berlinger
f d ordf Judiska församlingen
Abd Al Haqq Kielan
ordf Svenska Islamska Samfundet
Stefan Gustavsson
generalsekr Evangeliska Alliansen
Misha Jaksic
samordnare Ortodoxa kyrkorna
Rolf Åbjörnsson
advokat
Siewert Öholm
journalist
Senast uppdaterad 2006-02-23 21:43
 
 
Top! Top!