www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 28.02.1981
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:56
Denna period kommer att ta upp frågor om naturen — både sådant som är naturligt och ona­turligt. I dessa tider är det ju naturligt att tala om naturen, både hemma och utomlands. Som tredje ämne tar jag upp lite kultur, som kan vara kul om man har tur.

Till först gäller det Kaitsjön, som nu tycks balansera mellan liv och död. Kaitsjön har under de senaste 20 åren fört ett "oroligt  liv". Den torrläggning som planerades i samband med nyskiftet skull ha torrlagt sjön. Senare visa­de det sig att denna plan inte skulle ha gjort någon nöjd. Under några decennier har sjöns vattennivå höjts och sänkts, enligt bästa ebb- och flodmetod. För en tid sedan beslöts att man måste göra någonting för att få ett slut på detta problem. Jordägarna som bor runt sjön samman­kallades, och man diskutera­de igenom saken. Mötet bes­löt att höja vattnet i sjön — något som vattendistriktet in­genting har emot. De jordägare som får sina marker dränkta kommer att få ersätt­ning. Den areal som kommer under vatten är mellan 2—5 ha, och skulle beröra två jor­dägare. Man beslöt också att börja driva en kampanj för sjön.

 Nu har man startat ope­ration "Rädda Kaitsjön”, och dess drivande kraft är "natur­vännen" Odin Skog. Den ti­digare planerade nivån på sjön var 54,75 m.ö.h., men denna räddningsaktion skulle fordra att nivån skulle vara 55,35 m.ö.h., och "hä sko va som förr i väädä". Listor har nu gjorts för att värva intresserade medlemmar. Dessa lis­tor cirkulerar ute i bygderna samt finns på sparbanken. De som visat intresse för denna sak, får sedan frivilligt inbetala en avgift på 5—10 mk. De insamlade medlen skulle sedan att användas för att täcka räntor och avkortningar på ett lån som skulle upptas, för att kunna ersätta de två jor­dägare som drabbas av vattenhöjden. Vem som helst kan bli medlem. Under april månad kommer en förening att bildas och inregistreras. Kaitsjön har nu denna vinter varit mycket syrefattig och förorsakat en omfattande fiskedöd. Senaste sommar plan­terades 30.000 gäddyngel i sjön. Övriga fiskarter i sjön är braxen, lake, mört och ab­borre. Så bästa terjärvbo — ditt bidrag kan rädda Kaitsjön.

Mitt andra ämne för dagen y gäller skogsavverkning, något som kan få oanade följder, som varken skogsavverkaren eller någon annan kommit att tänka på. Det gäller speciellt då ett träd fälls nära en el-linje som går genom en skog. Den som avverkar gör det ju efter bästa förmåga, men ibland kan det gå så illa att trä­det faller över en elledning och den går av. Flera sådana "fall" har beklagligtvis före­kommit den senaste tiden. För att undvika sådana onö­diga missöden, rekommende­ras skogshuggaren att kon­takta Albäcks, som sedan gratis låter fälla trädet, och på så sätt tar de över ansvaret om något skulle hända. Folk tror vanligtvis att dessa olyc­kor inte är så farliga, men re­dan en "blinkning" kan t.ex. förorsaka Rani-Plast en för­lust på 10—-20.000 mark. Fle­ra sådana förluster har note­rats, varför alla skogshuggare nu och framöver borde tänka sig för innan de går lösa på träden. Som det varit hittills har ingen velat ta ansvaret, men så kan det inte få fortsät­ta. Flera stammar skall avver­kas förrän det täcker en för­lust på 20.000 mark — som kan ha förorsakats av en en­da stam.

Gammaldans är ju en del av vår kultur. TUF har under fyra lördagskvällar denna vinter försökt arrangera gammaldans i vår egen lokal. De som mött upp på dessa danser har säkert haft roligt. Men ändå ställer man sig frågande på arrangörshåll. Vart har al­la gammaldansens vänner ta­git vägen? Duger den egna ungdomslokalen inte mera? Klart att vi lever i en tid med ett överflöd på nöjen, men ännu borde gammaldans kun­na räknas som ett nöje för ”mogen ungdom". Känner terjärvbon ingenting mera för sin egen lokal, eller för vad som arrangeras där? Det frågtes blott — det gavs ej svar.

LOFFE

 

Senast uppdaterad 2016-03-25 09:23
 
 
Top! Top!