www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 11.10.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-20 13:13
Hembygdsföreningen är bekymrad över terjärvbornas nonchalering av gamla saker. Det tycks vara vanligt att folk kör värdefulla föremål till avstjälpningsplatsen. Nu ber föreningen att de som önskar bli av med obehövliga ting, kontaktar först någon i föreningen. Åldersstrecket för öns­kade saker är runt år 1930, och allt som är från tiden före, bör granskas noga innan det förstörs.

Något som saknas i hembygdsgårdens fina sam­ling är gamla herrkläder. Det kan nämnas att där finns en­dast ett par vadmalsbyxor, och så kan det ju inte ha varit i vår gamla kommun, att en­dast en hade haft råd att ha ett eget par. Säkert är att många exemplar sett sina bäs­ta dagar eller förstörts, efter­som vadmalsbyxor inte mera tycks vara så pop inom herr­konfektionen. Men säkert finns ännu några avlagda par. Sådana artiklar är rent ut sagt indexbundna. Så alla ni som har gamla sa­ker som tycks ha ett antikvär­de och som inte mera behövs, kontakta då antingen Heldine Granlund eller Linnea For­sen. Finns något värdeföremål kan ni lämpa av det vid hembygdsgården, in­nan ni fortsätter till avstjälp­ningsplatsen. På detta sätt kan ni ge ett eget bidrag till hembygdsmuséets samling.

Terjärv Ungdomsförening har inlett förarbetet till nästa nyårsspex. Två kvällar har man nu samlats för att "min­nas" vad som hänt under det­ta år. Idéer tycks finnas även i år. Revygänget består av un­gefär samma filurer, men några "nygamla" har kom­mit tillbaka, vilket är upp­muntrande. Föreningens 85-åriga historia kommer säkert att tas upp i en del av spexen. Trots att både mörka och lju­sa idéer tycks finnas, tas gär­na andra uppslag emot av allmänheten. Det är bara att tipsa någon i gänget. Oanvänd­bara klädesplagg och annan rekvisita tas gärna emot.

Alexander i Stan frågar sig hur "vara" skall vara på en­gelska. I dessa tider då vi blir slarvigare med ord och uttryck i vårt språk, borde vi me­ra vinnlägga oss om hur vi sk­river och läser. Tänk om Sha­kespeare hade fått se sitt be­römda Hamlet-uttryck tolkat på Kokkengelska: To bee ore not to bee..., då skulle han nog ha slitit sitt hår. Jag har också hört dessa berömda ord tolkas på ett annat sätt. "Att vara eller inte vara, det är frågan", sa den obeslutsam­ma bölden.

Joel tycker det är oroväc­kande att mina avfattade fun­deringar inte blir tillräckligt kortfattade. Att jag måste ak­ta mig för någon sort av skrivmani. Detta sedan jag an­tytt i förbigående om längre perioder senare. Joel sa tidi­gare att tre perioder skulle motsvara tre telefonperioder á tre minuter — alltså nio mi­nuter. På nio minuter hinner man ju läsa hela sidan. Och då räknar jag inte med tusen ord per bild. Den här perio­den tog ungefär en period (3 min.) att läsa. Som jämförel­se kan ju nämnas att man också kan tala med olika has­tighet. Som gubben sa när han talade ovanligt snabbt: "Tu får ursäkt et ja plåtrar så täätt, män ja ha låna tjelndjäs tändrä."

LOFFE

 
 
Top! Top!