www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
New Age - förförisk lära med rötter i sextiotalet
Skrivet av Ernst Jacobson   
2007-01-26 21:51
New Age — förförisk lära med rötter i sextiotalet

 

En del av läsarna har mött uttrycket New Age. Rent språkligt är det lätt att förklara. Det är engelska och betyder "Ny tidsålder". När det gäller innehållet blir det strax svårare att få grepp om företeelsen.

Man kan säga att det är med New Age som med Guds rike. Det är svårt att upptäcka och svårt att beskåda.

—  Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med ögonen. Luk 17:20.

Likheten med Guds rike är för övrigt påtaglig i fråga om sättet att resonera och när det gäller målsättningar. Tre uttryck som vi ofta möter i New Age är:

En ny människa.

En ny tidsålder.

En ny världsordning.

Just i denna parallellism ligger det förföriska och farliga. Det är ofta lättare att identifiera en villolära som på väsentliga punkter skiljer sig från sann evangelisk tro och kunskap.

Ett nätverk

Man har gärna velat förklara förekomsten av New Age som ett nätverk, en osynlig, icke organiserad flätning som sammanbinder likartade tankebyggnader och målsättningar. För att förstå funktionen hos en sådan världsvid påverkan och styrning måste man erkänna att det finns en ond andemakt i tillvaron.

Bibeln talar om denna verklighet: "...fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor." Ef 2:2.

Om man utgår från denna andliga realitet, förstår man också de mekanismer som hos vitt skilda människogrupper med mycket olika intressen verkar fram en likartad, gemensam strävan att nå vissa bestämda mål.

Religionshistorikerna tycks vara eniga om att New Age har sina rötter i proteströrelserna på 1960- och 1970-talen. Både den blomsterprydda mjuka rörelsen som gärna sökte sig till Indien och Nepal, med haschpipan och sovsäcken som enda utrustning, och de stenkastande studentrebellerna protesterade mot sin tids etablissemang.

Den ockulta- och den parapsykologiska världen hägrade.

Gammalt mönster

Grunden för de strävanden som New Age representerar är således missnöje och protest. Om man tror på den bibliska skildringen av det ondas inträde i världen, finner man samma grund:

—  Skulle väl Gud ha sagt? (Ormen utsår tvivel på Guds ord.)

—  Ni skall bli som Gud. ("Ormevangeliet" som vädjar till det primitiva missnöjet. Varför är vi inte som Gud, varför har han skapat förbud och begränsningar för oss?)

— Hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man, som var med henne, och han åt. (Protesthandlingen.)

Mönstret är alltså gammalt: Bort med Guds ord, låt oss få ny kunskap, nya auktoriteter; vi vill upphöja oss själva, frigöra våra egna, inneboende krafter, förverkliga oss själva; vi vill ha förändring till stånd, så vi kan inte vänta — därför tar vi av den förbjudna frukten.

Att resultatet oftast blivit att man bara upptäckt sin nakenhet, som det blev för Adam och Eva, det är ett alltför välkänt faktum.

De som t ex ägnat sig åt Trancendental Meditation (TM) har ofta slutat i ett tomrum, där man blivit smärtsamt medveten om sin ynkedom och nakenhet.

Flera läromästare

En av de stora pådrivarna i riktning mot New Age var författaren Aldous Huxley (som skrev "Brave New World — Du sköna nya värld"). Hans intresse för österländsk spiritism anses ha varit banbrytande och beredde väg för Maharishi Mahesj Yogis introduktion av den trancendentala meditationen. Under 1970-talet öppnades de första yogacentren i Sverige.

En lång rad av författare hade genom sina verk berett väg för den nya inriktningen. Leo W Dowling fick enligt New Age's sätt att resonera "kanaliserad visdom", då han 1908 gav ut The Aquirian Gospel Of Jesus The Christ (Vattumannens evangelium om Jesus Kristus). Detta verk skulle komma att bli New Age's bibel. Samtidigt talar det om de astrologiska rötterna; Vattumannens tid avlöser två årtusenden i Fiskarnas tecken — detta är New Age, Ny tidsålder!

Andra inflytelserika personer bakom New Age är Merilyn Ferguson (skrivit bl a "Mot en ny tidsålder — personliga och sociala omvandlingar under 80-talet"), Alice Bailey, som meddelat världen sin kunskap genom ett 20-tal esoteriska (hemliga, inåtvända) skrifter. Rudolf Steiner utvecklade den antroposofiska människosynen.

Goda strävanden

Det som gör New Age så svåridentifierad är att de strävanden som rörelsen omhuldar i och för sig är så angelägna. På 70-talet bröt till exempel den gröna vågen fram, och i dag är begreppet "De gröna" ett uttryck som fått också en politisk profil. "Ekologi" är en formulering som blivit var mans egendom genom denna rörelse.

Greenpeace och Rainbow Warrior inledde under samma årtionde sina färder över de sju haven.

Regnbågen fick ett nytt symboliskt värde. I stället för att vara Guds förbundstecken blev den symbol för den brygga som människan försöker få till stånd mellan sig själv och Lucifer! (Lucifer är ju enligt bland annat de gamla judiska rabbinerna tolkning den himmelska gestalt som föll från sin ställning och förvandlades till en djävul — till "fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma".)

Samtidigt inledde fredsrörelsen och kvinnorörelsen sina marscher under det uppochnervända, brutna korset. Ett så kallat kosmiskt medvetande började också arbeta sig fram. Hela mänskligheter skulle samla sig till "enhet i ett kosmiskt medvetande", den s k Omegapunkten. Begrepp som makrokosmos och mikrokosmos kom att gestalta de två punkter som måste mötas — den lilla människan och det väldiga världsalltet — för att full harmoni till ande, själ och kropp skulle uppnås.

Alternativ medicin och alternativa behandlingsmetoder, ofta med ockulta inslag, blev oerhört populära.

Den alltmer tilltagande miljö förstöringen har fått fram en n omsorg om odling av rena livsmedel, den biologiska odlingen. Tillika har också den biodynamisks metoden dykt upp, ibland som e1 uttryck för ren och skär ockultism (månen och andra planeter måst vara i ett bestämt läge för att verka gynnsamt på odlingen, och vissa symboler nedstuckna i en gödselhög, till exempel kohorn ska ytterligare ge stimulans åt växtkraften!).

Skilj alltså mellan:

biologisk odling, som är en naturenlig odling, och

biodynamisk odling, som har en astrologisk grund mot tydlig ockulta kännemärken.

Pröva andarna!

Hur ska man kunna känna ige New Age? På följande punkter i det skäl att noga pröva varje företeelse:

1.  I fråga om människosynen

2.  När det gäller bilden av Gud

3.  Vilken betydelse har Jesus?

4.  Talar  man om synd och nåd?

5.  Vilken syn har man på död och dom?

Eftersom New Age's syn på Gud är panteistisk, det vill säga man identifierar Gud och världsalltet, så färgas människosynen av detta. Gud genomsyrar allt, han är ett med sin skapelse. "Gud är allt och människan är Gud.” (Känns tongångarna igen från "Ormevangeliet"?) De flesta New Agerörelser resonerar på detta sätt. Den nya människan har samma egenskaper som Gud.

"Gud i urtillstånd är tanke med oändlig hastighet. Urtanken är alltets genetiska källa. Gud är allt och allt är Gud. Du är Gud och Gud är dig." (Ur B Mullers bok "Genom ljusmuren, ett kosmogram".)

Att Jesus och korset blir utan värde för frälsningen när man resonerar på detta sätt, säger sig självt. Omvändelse saknar aktualitet, eftersom människan inte är syndare — utan en Gud!

Reinkarnation (återfödelsens kretslopp) är New Age's lära. Därför saknar också talet om död och dom all betydelse.

Till sist: Pröva alltid andarna. Gå aldrig med i något sammanhang, där motiv, medel och målsättning är höljda i hemligheternas dunkel. Det finns bara en källa som kan ge full klarhet: Bibeln. Och det finns endast en lärare som kan föra en människa fram till sanningen: den helige Ande. Och sist men inte minst, det finns endast en Frälsare, Jesus Kristus. Läs 1 Joh 4: 1-3 .


Ernst Jacobson

Vasabladet 02.07.1991
Senast uppdaterad 2012-08-26 14:28
 
 
Top! Top!