www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Motsättningar i Bibeln
Skrivet av Bibelns författare   
2005-07-11 10:20

Motsättningar i Bibeln

Bibeln ger helt olika svar på frågor beroende på var man läser. Efter att man gått genom den här listan, undrar man inte längre över varför kristendomen är splittrad i så många riktningar och sekter.

 


Har någon någonsin sett Gud?

Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

2 Mos 33:20 Han fortsatte: ''Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.''

Tim 6:16 som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

1 Joh 4:12 Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

vs.

2 Mos 24:10 "och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir; det liknade själva himlen i klarhet. "

1 Mos 32:30 Jakob kallade platsen Penuel, ''ty'', sade han, ''jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv''.

2 Mos 33:11 Och Herren talade till Mose ansikte mot ansikte, som en människa talar till en annan. Sedan gick Mose tillbaka till lägret, men hans medhjälpare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade aldrig tältet.

Jes 6:1 Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet.

Job 42:5 Förr hade jag bara hört om dig, nu har jag sett dig med egna ögon.


Är Jesus vittnesbörd giltigt?

Joh 5:31 Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt.

vs.

Joh 8:14 Jesus svarade: ''Även om jag vittnar om mig själv, är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går.


Var Jesus fridens eller ofridens sändebud?

Joh 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Apg 10:36 Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus - han är allas herre.

Matt 26:52 Då sade Jesus till honom: ''Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.

vs.

Matt 10:34 Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Luk 22:36 Då sade han: ''Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd.

Luk 12:51 Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring!


Är Jesus ett med fadern eller är fadern större?

Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.

vs.

Joh 14:28 Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.


Är Jesus oskiljbar från Gud?

Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.

vs.

Mark 15:34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ''Eloi, Eloi, lema sabachtani?'' (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?).


Skall vi bära varandras bördor?

Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

vs.

Gal 6:5 Var och en måste bära sin egen börda.


Syndar alla?

1 Kun 8:46 Om de syndar mot dig - det finns ju ingen människa som inte syndar - och du vredgas på dem och ger dem i fiendens våld och de förs bort i fångenskap till fiendeland, långt borta eller nära,

Pre 7:21 Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det goda och aldrig syndar.

Rom 3:23 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud,

vs.

1 Joh 3:9-10 Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

Job 1:1 I landet Us fanns en man som hette Job. Det var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och skydde allt ont.

Luk 1:6 De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.


Skall vi straffas för våra fäders synder?

5 Mos 24:16 Fäderna skall inte straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fädernas skull. Var och en skall dö för sitt eget brott.

Hes 18:20 Det är den som syndar som skall dö. Sonen skall inte bära straffet för faderns synd och fadern skall inte bära straffet för sonens synd. Den rättfärdige skall skörda frukten av sin egen rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet.

2 Kun 14:6 Men dråparnas barn skonade han i enlighet med det som står skrivet i Moses lagbok, där Herren befaller: ''Fäderna skall inte straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fädernas skull, utan var och en skall dö för sitt eget brott.''

vs.

Jes 14:21 Gör slaktbänken klar för hans söner, de skall straffas för fädernas synd.

2 Mos 20:5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig.

2 Sam 12:13 'Jag har syndat mot Herren.'' Natan svarade: ''Herren förlåter dig din synd, du skall icke dö. Men eftersom du trotsade Herren skall den son som har fötts åt dig .''

Ps 137:8-9 Babylon, du förstörerska, lycklig den som får vedergälla vad du har gjort mot oss. Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan.


Hur skall vi svara dåren?

Ord 26:5 Svara dåren på hans eget dumma sätt, annars kan han tro att han är klok.

vs.

Ord 26:4 Svara inte dåren på hans eget dumma sätt, då kan du själv bli likadan.


Är vishet bra?

Ord 4:5 Förvärva vishet, förvärva insikt, glöm aldrig vad jag sagt och vik inte av från det.

Ord 4:6 Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon skall skydda dig.

Ord 3:13 Lycklig den som funnit vishet, den som nått fram till insikt.

Ord 3:14 Ty visheten är mer värd än silver, den vinst hon ger är bättre än guld.

Ord 3:35 Ära vinner de visa, dårarna hopar skam.

Ord 23:24 Högt jublar den rättfärdiges far, att ha en vis son är en glädje.

vs.

Pre 1:18 Stor visdom, stor sorg. Mer kunskap, mer plåga.

1 Kor 1:19 Det står skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna.

1 Kor 3:20 och vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet.


Har den rättfärdige fördelar?

Pre 9:2 Samma öde drabbar alla, den rättfärdige och den orättfärdige, den gode och den onde, den rene och den orene, den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode och syndaren lika, den som svär eden och den som vägrar.

Jes 57:1 Den rättfärdige går under, och ingen bryr sig om det, de trogna rycks bort, och ingen märker det. Ansatt av ondskan rycks den rättfärdige bort,

Job 12:4 Jag har blivit till allmänt åtlöje, en som ropade till Gud och fick svar, en rättfärdig och oförvitlig - till åtlöje!

vs.

Ord 12:21 Inget ont drabbar den rättfärdige men alla olyckor syndaren.

Ps 55:23 Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta.

Ord 10:3 Herren låter inte den rättfärdige hungra, men de ondas krav avvisar han.


De onda och gudlösas öde?

Ord 10:27 Gudsfruktan ger långt liv, de ondas tid blir kort.

Job 18:5,11, 18 Dock, den gudlöses ljus slocknar, elden brinner inte på hans härd... Fasor ansätter honom från alla håll, de är honom hack i häl... Han störtas från ljuset till mörkret och drivs ut från världen. Han får varken ättling eller arvinge i sitt folk, ingen i hans hus överlever.

vs.

Job 21:7-8 Varför får de onda leva? Med åldern blir de bara mäktigare. Deras barn lever trygga hos dem, de får se sina efterkommande växa upp. I deras hus har man ingenting att frukta, Guds gissel träffar inte dem.

Ps 73:3 Jag fylldes av avund mot de högmodiga, jag såg att det gick de gudlösa väl. De vet inte av några hinder, deras hull är fett och frodigt. De råkar inte i nöd som andra, de lider inte som människor gör.


Skall vi svära ed?

4 Mos 30:3 Om en man avlägger ett löfte till Herren eller med ed förpliktar sig att avstå från något, får han inte bryta sitt ord. Han måste i allt göra så som han har lovat.

1 Mos 21:23 Svär vid Gud att du inte skall handla svekfullt vare sig mot mig eller mot mina barn och efterkommande, utan att du skall visa mig och det land där du nu bor samma vänskap som jag har visat dig.''

vs.

Matt 5:34-36 "Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron;" 35 "inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad." 36 Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart.

Jak 5:12 Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.


Finns det en eller flera Gudar?

5 Mos 6:4 Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.

vs.

1 Mos 1:26 Gud sade: ''Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.''

1 Mos 3:22 Herren Gud sade: ''Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.''

Ibland talar Gud om sig själv i pluralis. På ursprungsspråket namngavs Gud ibland med ordet "Elohim", som är pluralis av ordet "El" som i sin tur betyder Gud. De tidiga israeliterna var alltså polyteister och trodde att det fanns flera Gudar.


Kan Gud ångra sig?

4 Mos 23:19 Gud är ingen människa, han ljuger inte, han är ingen dödlig, som ändrar sig. Vad han sagt, det gör han, vad han lovat, håller han.

Hes 24:14 Jag, Herren, har talat. Så blir det också. Jag skall göra som jag har sagt. Jag skall inte låta mig bevekas, inte visa skonsamhet eller ånger. Efter hur du har levat och handlat skall jag döma dig, säger Herren Gud.

1 Sam 15:29 Och han som är Israels ära ljuger icke och ångrar intet, ty han är inte en människa, en som kan ångra sig.''

vs.

Jona 3:10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. *

1 Mos 6:6 Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden.

1 Mos 6:7 Herren sade: ''Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem.''

2 Kun 20:1-7
1 Mos 18:23-33


Är ingenting omöjligt för Gud?

Jer 32:27 Jag är Herren, allt levandes Gud - finns det något som är omöjligt för mig?

Matt 19:26 Jesus såg på dem och sade: ''För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.''

vs.

1 Mos 32:28 Då sade han: ''Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.''

Dom 1:19 Herren var med judeerna, och de erövrade bergsbygden. Men de kunde inte driva bort folket på slätten, som hade järnbeslagna stridsvagnar.


Guds sinnelag - Kärleksfull, älskande och nåderik, eller hänsynslös, grym och tyrannisk?

1 Krö 16:34. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Ps 145:9. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.

1 Joh 4:16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.Gud är kärlek ...

Jak 5:11 ...ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

1 Joh 4:8 Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

vs.

Jer 13:14 Jag skall krossa dem mot varandra, både föräldrar och barn, säger Herren. Jag skall förgöra dem utan förskoning, utan medlidande, utan förbarmande.

1 Sam 15:3 Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.'

Nah 1:2 Herren är en hämnande Gud, full av lidelse, Herren är en hämnare, fylld av vrede. Herren tar hämnd på sina motståndare, han vredgas på sina fiender.

Hos 14:1 Samarien har trotsat sin Gud och får sona sin skuld. De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.

Jer 19:9 Jag skall tvinga dem att äta sina söners och döttrars kött. De skall äta varandras kött under den fruktansvärda nöd som deras motståndare och dödsfiender vållar dem.

Jer 4:8 Så klä er i säcktyg, klaga och jämra er! Herrens flammande vrede har inte vänt sig från oss.


Kan vi lita på Gud?

5 Mos 7:9 Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud.

Tit 1:2 med dess hopp om evigt liv som Gud, som aldrig ljuger, har utlovat för oändligt länge sedan -

vs.

4 Mos 14:30 Ingen av er skall komma in i det land som jag med ed har lovat er att få bo i, ingen utom Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

2 Thess 2:11 Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen

1 Kun 22:22 och anden svarade: Jag går dit och talar som en lögnens ande genom alla hans profeter. Herren sade: Förled honom du, du kommer att lyckas. Gå och gör som du sagt. - 23 Nu har alltså Herren låtit en lögnens ande tala genom alla dessa dina profeter. Han har bestämt att olyckan skall drabba dig.''


Är Guds vrede evig?

Jer 17:4 Den egendom jag givit dig skall du tvingas avstå från. Jag skall göra dig till dina fienders slav i ett land som du inte känner. Ty min vrede har tänt en eld, den brinner för alltid.

Matt 25:46 Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.''

vs.

Jer 3:12 Gå och ropa ut detta budskap mot norr: Vänd tillbaka, Israel, du avfälliga, säger Herren, jag skall inte se på er med ovilja, ty jag visar mildhet, säger Herren. Min vrede varar inte för evigt.

Mik 7:18 Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd.


Vill Gud att alla skall bli räddade?

Tim 2:3 Att be så är riktigt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

2 Pet 3:9 Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

vs.

Matt 11:25 Vid den tiden sade Jesus: ''Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.

Mark 4:11-12 Han sade: ''Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, 12 för att de skall se med sina ögon utan att se och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse.''


Godkänner Gud människooffer?

5 Mos 12:31 Du skall inte göra som de när du dyrkar Herren, din Gud, ty allt som Herren avskyr och hatar gjorde de till sina gudars ära. De offrade till och med sina söner och döttrar i eld åt sina gudar.

vs.

2 Mos 22:29 Du skall inte dröja att offra av din skörd av vin och olja. Den förstfödde av dina söner skall du ge åt mig.

1 Mos 22:2 Gud sade: ''Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.''

Dom 11:29-40 Herrens ande kom över Jefta. Han tågade genom Gilead och Manasse, passerade Mispa i Gilead och drog vidare mot ammoniterna. 30 Jefta avgav ett löfte till Herren: ''Om du ger ammoniterna i mitt våld, 31 så lovar jag att den som först kommer ut genom dörren till mitt hus och möter mig, när jag återvänder efter att ha besegrat ammoniterna, skall tillhöra Herren och offras som brännoffer.'' 32 Jefta gick till anfall mot ammoniterna, och Herren gav dem i hans våld.... 34 När Jefta kom hem till sitt hus i Mispa gick hans dotter ut och mötte honom med tamburin och dans. Hon var hans enda barn, han hade inga andra, varken söner eller döttrar... 39 Efter två månader kom hon tillbaka till sin far, och han gjorde då med henne i enlighet med sitt löfte.


Bor Gud i ljuset eller mörkret?

1 Tim 6:16 som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

Jak 1:17 Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

vs.

2 Sam 22:12 Han [Herren] dolde sig i mörkrets tält, i molnens fuktiga massor

2 Krö 6:1 Då sade Salomo: ''Herren har valt att bo i töcknet,

Ps 18:12 Han [Herren] dolde sig inne i mörkrets tält, i molnens fuktiga massor.


Ser Gud allt?

Jer 23:24 Kan någon gömma sig så väl att inte jag ser honom? säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord? säger Herren.

Ord 15:3 Herrens blick når överallt, den följer onda och goda.

Hebr 4:13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

vs.

1 Mos 4:9 Herren sade till Kain: ''Var är din bror Abel?'' Han svarade: ''Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?''
Notera: Gud hamnade att fråga av Kain var hans bror håller hus.

1 Mos 4:16 Och Kain drog bort, undan Herren, och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden.
Notera: Kain gömde sig undan Gud.

1 Mos 18:20-21 Och Herren sade: ''Klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. 21 Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden, det rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så, måste jag få veta det.''
Notera: Gud hamnade att gå ned på jorden för att se efter vad man höll på med i Sodom och Gomorra.

2 Mos 12:13 Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten.
Notera: Israeliterna hamnade att märka sina dörrar med blod för att Gud skulle kunna urskilja deras hus från fiendefolkets hus.

1 Sam 8:21 När Samuel hörde vad folket hade att säga framförde han det till Herren,
Notera: Samuel hamnade att berätta för Herren vad folket hade sagt.


Kommer de som följer Jesus att ha det lätt?

Matt 11:30 [Jesus säger] Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.''

vs.

2 Tim 3:12 Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Matt 24:9 Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull.


Blir alla som åkallar Herrens namn räddade?

Rom 10:13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

vs.

Matt 7:21 Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.


Dömmer Herren sittande eller stående?

Jes 3:13 Herren träder fram med sin anklagelse, han står redo att döma sitt folk.

vs.

Joe 3:12 Folken skall bryta upp och tåga till Joshafats dal. Där skall jag sitta till doms över alla folken runt omkring.* Folbibeln

 

Senast uppdaterad 2005-07-11 10:41
 
 
Top! Top!