www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Herrens bön eller Fader vår ( i olika versioner)
Skrivet av Edit Österlund   
2012-07-09 23:58
HERRENS BÖN ELLER FADER VÅR

I en gammal bibel instucket mellan bladen fann jag ett tidningsurklipp, som innehöll nedanstående värdefulla sak, som ock visar svenska språkets utveckling genom tiderna.

-Som exempel på svenska språkets utveckling under tiderna återger vi bönen "Fader vår" så som dess ordalydelse var i kyrkohandböckerna åren 1300, 1500, 1527 och 1646.     

År 1300

Fadher War i himiriki haerecht huais Dit namn,tillkomi Dit rike, Wardhe Din will haer i jordhriki swa som han  warder i himiriki, wart dagliet bröd gif os i dagh, os firilat os warae misgerningae swa sum wi firilatum Dem sum brutlike aern swider os, oc laat os aei ledhes i frestelse utan fraeelsae os af illu. Amen.

År 1500

Fadher waar som är i himblom hälgat vari thit nampn. Tilkomi thit rijke, Warde thin wili swa i jorderijke som i hijmmerijke. Gif oss i dagh waart daglihit brödh. Ok forlaat oss waara synder som vijoc förlaatum thöm mothe oss bryta. Ok leedh oss eij i frästilse, utan frälsa oss aaff ondho, Anen.

År 1527

Fader vår som är i himblomen. Hälghat warde thitt nampn. Tillkomme thit rike. Wardhe thin willie så på jordhenne som j himmelen. Giff oss i dagh vårt daghelighit brodh. Och förlåt oss våra skuld såsom och vij förlåtom them oss skyddhoge äro. Och inleedh oss icke i frestelse. Utan frels oss från ondo. Amen.

År 1646

Fader vår som äst i himmelen, helgat varde thitt nampn. Tillkomme thit rijke. Skee thin vilie så på jordenne, som i himmelen. Giff oss i dagh vårt dagheliga brödh. Och förlåt oss våra skulder, så som och vij förlåtom them oss skyldige äro. Och inledh oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo, Amen.

Edit Österlund

Ur ”Släkt och Hävd”, nr 8, julnummer 1964, sid 29
Redigering Elof Granholm 09.07.2012

 

 

Senast uppdaterad 2014-01-25 09:39
 
 
Top! Top!