www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Finska Forminnesföreningens möte den 9 december 1880
Skrivet av Morgonbladet   
2006-11-04 11:27

Finska Forminnesföreningens
möte den 9 december 1880.

 

Kyrkoherden i Sjundeå Carl Peter Moberg hade i skrifvelse af den 29 november meddelat att enligt församlingens beslut, hvartill domkapitlet i Åbo bifallit, en numera förfallen trädkyrka därstädes kommer att nedtagas och försäljas. Ville Föreningen låta afteckna kyrkan borde detta ske inom december månad, derjemte erbjudes till förvaring några äldre förgylda trädbilder. Föreningen öfverlemnade åt sekreteraren att beträffande kyrkan: äldre inventarier meddela sig med kyrkoherden Moberg.

— Student Skogberg hade inlemnat konturteckningar jemte mått på förhistoriska stenvallar, belägna på östra sluttningen af Kilberget i Tjöck by af Lappfjerd. En planteckning af dessa vallar ingår äfven i Suomi IX, fig. 50.

— Sekreteraren meddelade att den för våldsverkan å fasta fornlemningar beryktade torparen Johan Rosenberg från Nakkila, om hvilken skrifvelse enligt föreningens beslut den 5 maj d. å. aflåtits till Guvernörsembetet i Åbo, enligt uppgift fortfarande sysselsatt sig med gräfningar i Liinmaa fornborg i Eura Åminne. Vore denna uppgift grundad, så hyste mötet den förhoppning att allmänna åklagaren på orten skulle uppfylla sin skyldighet.

— Slutligen föreläste sekreteraren en uppsats om heliga träd och  lunder i  Finland.

Stamtaflor, mer eller mindre omfattande, hade ingått för följande slägter: Ingman, Forss, Telén och Thilén. Winter, Ahlgren. Grönholm, Sandman, Nordberg, Paelander, Kuorikoski, Palmroth, Mellberg, Malm, Hahl, Nummelin, Holmström, Nordman, Streng, Roos, hvarjemte kyrkoherden i Birkala insändt en afskrift af framlidne assessor G. A. Spåres genealogi öfver von Pfalerska slägten, samt prokurator Th. Sederholm: Genealogiska anteckningar rörande slägten Sederholm, Stockholm 1880.

— Traditioner och förteckningar öfver ortsnamn hade ingått från Puolanko och Sääresniemie af J. Kyllänen, från Wanaja af V. Saarinen. Följande föräringar anmäldes:

Stenåldern. Af kronolänsmannen i Ikalis Konstantin Palmén: en bred rätmejsel, bettändan af en vid skafthålet afbruten hammaryxe med gjutrand och en dubbelhacka med skafhål från Röyhiö by i Ikalis; hålmejsel af kiselskiffer med något skadadt bett, funnen tillsammans med en spjutspets med jern antagligen af äldre jernålders form i Karttu by af Ikalis (en närmare redogörelse om detta fynd och sakernas sammanhörighet vore af största vigt för vår fornkunskap); brynsten af glimmer skiffer med hål i ena ändan från Kolkko by i Ikallis (periodbestämningen osäker); liten väl bibehållen yxe och spjelkt smalsida af en annan, jemförelsevis   välbibehållna och 2 betydligt skadade rätmejslar samt 2 större och 1 mindre  hålmejsel från Kankaanpää socken utan närmare uppgifter.

Väl vore om  samlare af fornfynd ville närmare efter allmogens tradition angifva fyndstället, emedan sådana uppgifter vid framtida detaljforskning   kunna leda till upptäckt af graffält, bostäder, tillverkningsställen  o. s. v.

 —  Af student A. F. Tikkanen följande stenredskap från Kiuruvesi stor rätmejsel, funnen på en alns djup i kärr under Hingunniemi hemman af Kiuruvesi by; mindre väl bibehållen  rätmejsel  med uppåt afsmalnande   genomskärning   och   en liten d:o   med   spår   af afskrapning, från en gammal för trolldom känd qvinnas qvarlåtenskap i Ryönä qvarntorp 2 1/2 verst från kyrkan; kort rätmejsel, f. i åker under Lapinniemi hemman i Luupuvesi by,   13 verst öster om kyrkan; väl bibehållen rätmejsel, f.  under   Rapakkajoki   Jokela   hemman i  Hautajärvi by, omkring 9 verst vester om kyrkan; rätmejsel, f. under Kangas hemman i Hautajärvi by, omkring 6  verst v. om kyrkan; tunn och smal vid skafthålet afbruten dubbelhacka,   f.  under Kauppala hmn i Hautajärvi by, 7 verst v. om kyrkan; i gammal tid afbruten bettända af en stenyxe med  afrundadt bett, f. under   Joppila hemman af Remes by, 2—3   verst från kyrkan, i Korkeakangas torpåker, der älven ändra vid   mötet   den   12 november  1878 inlemnade stenredskap hittats.

— Af kyrkoherden   A. E.  Ingman i Karijoki: bred och tunn dubbelhacka med borradt skafthål, anmärkningsvärd genom på alla kanter befintliga tvärskåror,   f. jemte ett egendomligt slipadt   granitstycke;    2   välslipade men  tyvärr i  hvardera  ändan af brutna sidodolkar,  funna likasom hackan för flera  10 tal år sedan  i  Karijoki väl bibehållen rätmejsel och en genomborrad platt och oval sten af glimmerskiffer, f. sommaren 1880 vid  dikesgräfring i en tufva, allt i Karijoki. 

—  Af possessionaten J. F. Nikander i Koski kapell i Lampis socken en större hålmejsel med egendomliga spår   af   tvärraspning, från nämnda kapell, samt en väl bibehållen yxa, hvars öfra för införande skafthålet afsedda del lemnats oslipad. 

— Genom stipendiaten i  Pedersöre härad student L. H. Sandelin uppsamlade stenredskap: Af Antti Pirttikoski i   Perho en rät mejsel, f.  i åker invid  Sammalinen träsk  i Viitasaari  och derstädes in köpt; af forstmästaren E. Hemmer en  hålmejsel, f. vid plöjning i åker under Tiala hemman i Perho; af bonden Elias Salo en  rätmejsel, f.  af föräraren invid en gammal skogbevuxen tjärdal omkring 20 famnar norrom Seljesträsk i  Nedervetil; af bonden Johan Michelsson Hästbacka en  rund genomborrad sten, f. af  honom på Kataklobbe, 1 verst söder om  Hästbacka i Nedervetil; på denna backe funnos före dess uppgräfning runda gropar af ungefär 1 famns diameter   och i  en af dem fanns stenen, men ingenting  annat; af torparen  Matts Vambacka i Teerijärvi en sönderslagen   rund sten med hål i midten, den han  funnit vid gräfning i sin åker, i hvilken äfven  funnits runda gropar, ehuru han icke  erinrade sig om stenen  hittats i  en sådan; en sönderslagen sten med hål  i midten, funnen på vid pass 3 qvarters djup i  en åker nära Lillback i Teerijärvi;  stenyxe, f. af en torpare på  Qvarnabacka i Teerijärvi i hans  gamla  åker; stenyxe, f. af bonden Anders Jonasson Furu i Teerijärvi under mossen på en sten i hans åker; af bonden Karl Andersson  Storbacka i samma  församling fragment af en stenyxe, f. på  ung. 2 qvarters djup vid gräfning i  hans åker; af Anders Andersson Vistbacka i Teeiijärvi en rätmejsel, som han erhållit af  en  skomakare  i  församlingen; en  hålmejsel  från  Hvitsjö i Esse, förut tillhörig en kringvandrande karl; en rätmejsel, en dubbelmejsel och en  stenknif från Heide i  Esse, der de förvarats i mannaminne. Af student  A. L. Nyman en hålmejsel  f. å Taneli Tossavainens hemman i Tallus by af Pielavesi.                                

(Forts.)

 

Artikel i tidningen Morgonbladet nr 288/10.12.1880

Senast uppdaterad 2006-11-04 22:05
 
 
Top! Top!