www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vintertinget 1671
Skrivet av Släkt och Hävd   
2007-01-16 21:45

Vintertinget 1671

 

20-21.2 1671. Ordinarie lagha heradz winterting medh almogen sf Cronoby socken närwarandes Cronans Befalningzman welb:e Christian Willinghusen och dess beskedlige gode män sutto i Nembden.

Daniel mattsson i Terwi Järf                 Nils Matsson i Paras

Hans Peersson i Bråtöön                      Jöns Månsson i Knifsundh

Peer Jönsson i Terwi Jerf                      Anders Olsson i Paras

Hans Hansson i Bråttöön                      Peer Jönsson i Hopsala

Matts Grelsson i Hopsala                     Lars Sigfredsson i Knifsundh

Lars Olåfsson i Paras                            Hans Christophersson i Bråtöön

Lensman Erich Matsson föredrogh Rätten huruledes Karin Hansdotter i Terwi Järfwi skall nestleden höst warit tillika med sin husbonde Mats Matsson till skogs at hugga wedh,då denne Karin skall nederhuggit et trä hwilket hafuer drabbat Mats och honom hensten till dödz slagit,förehades altså Karin hwilken bekiände sigh huggit träät,och in emot det skulle falla nedher hade hon twänne resor bedit honom Mats hwilken deiifron och högg et trää,gå undan,men han icke gåt dijt hon honom badh utan twärt der emot dijt hon förwägrade,eliest beropade hon sigh på Brita Jakobsdotter hwilken och samma gångh war tilstädes,den der effler Eed å book intygade och bekände karin warnat Mats twänne resor at gå undan,då han swarat den första gången : hugg ,hugg nogh achtar iagh migh,och då hon wamade honom andra gången hafwer han swarat iagh går wäl åt wed hopen när trät faller,men ehuruwäl Karin honom förbödh att gå dijt utan uppåth backan, hafwer han likwist begifwit sigh till bemälte wedh hoop, där träät honom drabbade och straxt i hiehl slogh, den dödes son Carl Matsson och magen Jonas Peersson wille nu icke anklaga Karin, utan sade sigh eij annars förstådt än sådant wore af wåda skedt, Nembdeman Peer Jönsson i Terfwi Järf och Erich Jönsson i Snåre, hwilka den döde besedt och om detta ransakat hafwa intygade det mats hafwer stådt ungefehr 10 famnar ifron det trää Karin högg och på honom föll, och det trää warit 12 famnar långt hwilket hafwer drabbat på baak delen af Matses huwudh at han af samma slagh henstan fallit neder och dödt och at i hufwudet hafwer warit een stor groop efter träts slagh. Mats intygades warit een swagh sijnter man och at honom och Karin emellan hafwer aldrig warit någon oenighet Eliest war hehla nemden willigh at giöra wåda Edh medh Karin det hon och sielf giorde och prästerade, dy lijkmätigt det 5 Cap. Dråp m.b. medh wåda taltes Karin till sine half femte marker för wåda boot.

18-19.8 1671 Efter Rättens Liquidation befinnes Mattz Mattsons arfwingar i Terwijerfwi by på Granön uthom dett som lagl. Förordnade Män den 21 Februarij näsa. Slutit hafwa af Carl Matson i Emet till komma 1 1/2 t:a Rågh 1 1/2 t:a tiera 10 cappar hampfrö 2:nne st koohudar och een Rågswehds om 1 t:a utsäde, dess förutahn bör sånen Simon Mattsson be­komma af halfbrodern Carl Mattsson een koo som honom eenskilt till arf fallit ähr, såsom och dömes Modren Margeta Andersdotter sampt sånen Simon af stiufsonen Carl i wedergällningeh för deras ärfuodhe och winterkast at bekomma 20 cappar kom säd hwarmedh parterna skohla wara deras arfpretention angående efter Matz Mattsson åthskilde.

 

Släkt och Hävd nr 33/2002

Senast uppdaterad 2007-01-16 21:45
 
 
Top! Top!