www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Fornminnesföräringar 1881
Skrivet av Morgonbladet   
2007-07-13 21:58

Så skrivs i tidningen Morgonbladet nr 129 / 09.06.1881


Vid  Finska Fornminnesföreningens möte
den 3 juni anmältes följande föräringar:

- Från stenåldern. Af stipendiaten stu­dent A. Riippa: en rätmejsel från Pernu hemman i Kelvio; beltändan af en rätmejsel från Purmo, skänkt till Förenin­gen af ,,Enan seppä" i Evijärvi, viggformig sten med hål på midten. f. un­der Honkala hemman i Kelvio vid åkertägt på 2 qvarters djup i stenbunden mark; längre kniflik skifferflisa, blott delvis slipad, f. under Miekkoja hemman i Kelvio vid åkertägt i stenbunden jord och hade vid samma tillfälle flera dylika, ehuru bättre hvässade knifvar, hittats, hvilka dels sönderslogos på stället, dels förskingrats; rätmejsel med uppåt afsmalnande genomskärning, f. under Wälikylä by i Kelvio och skänkt till Föreningen af bonden M. Päivärinta; mejsel, bildande i ena ändan hål, i an­dra rätmejsel, hvartdera bettet starkt skadadt, skänkt af Iisakki Norppa i Ullava;

-----------

Vid tidigare möten förbisedda förärin­gar: af senator F. Geitel en dyrbar värja från Nikolai I:s tid med förgyldt och med perlemo inlagdt fäste samt Bok öfver penninge-utgifterne 1796—7. 1799— 1801, begge från presidenten Erik Wallenius' qvarlåtenskap.

- Af skallfogden J. Törn hade för 10 mark inlösts en runstaf från Teerijärvi, å hvilken qvarters- måtten äro anbragte medelst kopparnagler. Det hade förvarats på Högnabba hemman, en lägenhet lösryckt från Tallbacka, som enligt tradition är or­tens äldsta hemman.

 
 
Top! Top!