www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vem var Gustav Alfred Wistbacka
Skrivet av M.S./J.B.   
2007-10-29 22:19

Vem var Gustav Alfred Wistbacka?

På Wistbacka (Nedrangåla) i Terjärv finns bland hus­längorna lämningar, av grun­den till ett bostadshus, vilket ortsborna påstår vara Gustav Alfred Wistbackas hemgård. Vem var då denna Gustav Alfred Wistbacka? Vad har han gjort som gör att hans namn bör nämnas före andra samtida på orten? Gustav Alfred Wistbacka var på sin tid en omstridd person — uppskattad av många, men föraktad av icke likasinnade. Han var en idealist, som med tillåtna medel kämpade för att förbättra arbetarnas so­ciala och ekonomiska ställ­ning. Under sin mest verk­samma period var Gustav Al­fred Wistbacka bosatt i Hel­singfors. Han var med om att grundlägga Helsingfors Svens­ka Arbetarförening och blev dess första ordförande. När Finlands Svenska Arbetarför­bund något senare grundades, var Gustav Alfred Wistbacka en av de främsta personliga initiativtagarna.        
           
Om Gustav Alfred Wistbac­kas släkt är känt att hans farfarsfar var bosatt i Nedervetil och hette Matts Gåsjärvi. Gustav Alfreds farfar, Carl Mattsson Gåsjärvi flyttade till Kaustby och vigdes den 1. 7. 1830 vid Maria Mattsdotter Kittelkoski (senare Kattilakoski). År 1834 namnes Carl Mattsson bondmåg med till­namnet Kittelkoski, men år 1839 kallas han bonde.

Av Carl och Maria Kittelkoskis fyra barn (samtliga födda och döpta i Kaustby) var Gustav Alfreds far — Carl Gustav Carlsson — den andra i ordningen och född 3. 2. 1837.

När flyttningen till Wist­backa företagits är inte fullt utrett, men när Carl Gustav år 1863 ingick äktenskap med Brita Kajsa Mattsdotter Skytte (från Pollos) bodde de på Wistbacka. I sitt andra äkten­skap, som var barnlöst, var Carl Gustav gift med Lovisa Wistbacka.

Av Carl Gustav och Brita Kajsas fyra barn var Gustav Alfred, född 7. 2. 1864, äldst. År 1888 flyttade Gustav Alfred som 22-årig till Helsing­fors, där han arbetade som snickare. Den tredje i ord­ningen av barnen, Karl Viktor, flyttade till Timmerbac­ka. Sedan de övriga emigre­rat, torde hemmet småningom ha upplösts och jorden över­gått i andra händer.

I slutet av 1800-talet hade ar­betsgivarna grundat den s.k. wrightska rörelsen, vars upp­gift var att förbättra arbetar­nas ställning. Arbetarna ford­rade dock en grundligare för­ändring av samhällsförhållan­dena än de, vilka den wrights­ka rörelsen företrädde. Därför strävade arbetarna till att åstadkomma en egen förening med eget program. I Helsing­fors bildades Helsingfors Svenska Arbetarförening år 1898. Gustav Alfred Wistbac­ka, som energiskt både i tal och skrift arbetat för saken, blev föreningens första ord­förande.

När Finlands Svenska Arbe­tarförbund ett år senare, 1899, bildades var det initiativta­garna till Helsingfors Svenska Arbetarförening som stod i spetsen. Gustav Alfred Wist­backa namnes som en av de främsta personliga initiativ­tagarna.

Senaten fastställde stadgar­na för förbundet den 22 april 1900, men av någon mystisk anledning hölls det konstitue­rande mötet först ett år se­nare, och då fanns inte Wistbacka mer i landet. Han hade emigrerat till Amerika. De ryska makthavande var vid denhär tiden ytterst känsliga, när det gällde föreningar och deras ledare. Huruvida Wistbackas emigration hade sina orsaker i påtryckning från myndigheten eller berodde på andra omständigheter, är inte fullt klarlagt.

Gustav Alfred Wistbacka var gift med Anna Sofia Granholm. Hennes föräldrar, som bodde på Messveka i Terjärv var Johan Eriksson Granholm och Anna Johansdotter Sand­vik.

Gustav  Alfred Wistbacka uppslukades bildligt talat i det stora landet i väster, men hans idealism levde kvar i hemlandet genom hans efterkommande.

När Finlands Svenska Arbetarförbund år 1959 fyllde 60 år skrev K-A. Fagerholm under rubriken bortgångna förbundsgestalter bl.a.: Edith och Hannes Stolt var aktiva så det förslår. I synnerhet Edith – Wistbackas dotter – som var med överallt. Hannes Stolt var en mycket prudentlig herre, alltid välklädd och sober. Om Edith var temperamentsfull så var Hannes i stället lugn och förnäm. Deras hem var under många år en samlingspunkt för de yngre partimedlemmarna. Hannes gick bort får många år sedan, Edith i fjol (1958), in i det sista med hela sin själ intresserad av den rörelse som stått hennes hjärta så nära hela livet. –

M.S.
(Öb 1959)

*****

Vem var Gustav Alfred Wistbacka?

Under denna rubrik skriver signaturen M.S. en artikel i Öb nr 4. Här nedan återges ett par detaljer med anknytning till densamma, framplockad ur egna minnets kammargömma.

Jag kom särskilt att fästa mig vid det avsnitt som behandlar Gustav Alfreds far Carl Gustav Wistbacka och hans andra gifte med Lovisa Wistbacka, Detta sistnämda namn ger oss en föreställning om hur svårbegripliga i endel fall kyrkböckerna kan var med avseende på kvinnornas härkomst.

Utan en personlig kännedom om saken vore det svårt att veta att hennes dopnamn är Anna Lovisa Hansdotter Björkbacka. Hon var min fars syster vilken i egenskap av huspiga sedan ingick äktenskapet med husbonden och änklingen Carl Gustav Wistbacka.

Äktenskapet var barnlöst vilket är liktydigt med att den kvinnliga kontrahenten är en försvinnande obetydlighet i en släkts historia. Men våra kontakter Wistbacka – Björkbacka emellan hade öppnats och jag minns Wist´ Kalle-Gösta  som en reslig och hygglig karl som ofta på stadsresorna övernattade på vår gård.

Han hörde dock inte till dem som behövde sova ruset av sig innan han kom hem. Men vägsträckan från staden  Gamlakarleby  till Wistbacka i Terjärv var lång nog för en erforderlig vilopaus på vägen. -. Jag minner mig en kväll då Kalle-Gösta tog fram sin runda ”reisväska” av trä med de kraftiga järnbeslagen, öppnade lockets halva och räckte mig en försvarlig ”jontta brödsmörgås” vilken 6-åringen lät sig väl smaka.

Det var visst året efter det min far, Anders Hansson, avverkade sitt livs styvaste hästskjuts. Wist´ Kalle-Gösta låg sjuk och doktor Staudinger skulle avhämtas från Gamlakarleby. Detta måste gå fram och tillbaka på dagen. Vi hade då ”hote kvick-römärrä”. På återvägen gjordes ett litet uppehåll på Björkbacka och jag minns hur mor stod och grät av medömkan över det löddriga djuret då fordonet satte iväg på nytt mot ”Wistä” beläget, enligt gammalfolkets utsago, ”sju mil änd” opp. På återvägen med doktorn till Gkby, dagen efter blev ombyte av hästar och ”As´to-svartmärrä” spändes i redet.

Carl Gustav Wistbackas liv stod dock inte att rädda. Han avled i den sjuksängen år 1894 (eller var det — 95?)

Faster Lovisa blev änka, gifte om sig till Kåvas men rönte samma öde på nytt (barnlös änka) och slutade sina dagar på sitt härvarande barndomshem den 10. 3. 1932.

För att bevara en annan an­knytningspunkt i släkt och släktens utredning så är Edit Alfredsdotter Wistbacka (gift Stolt) — eventuella efter­kommande välkomna till sin mormorsmormor Anna Maja Hansdotter Björkbacka f. 2. 4. 1808 d. 20. 4. 1888 hemgård - för att gemensamt dela den sällsamma väv som släktked­jorna väver människors liv.

J.B.
(Julius Björkbacka)
Öb januari 1962


 
 
Top! Top!