www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Granö från Terijärvi I
Skrivet av Harry W.Walli   
2005-08-20 08:25

Granö från Terijärvi.

Släktstudie

Harry W. Walli

 

De äldsta leden.

Uti sitt arbete om »släkten Granö från Terijärvi under 400 år» uppställer författaren K. T. Granholm i tabellerna 1-7 släktens älsta led på följande sätt:

ätteledningar

Domböckerna före stora ofreden från Kronoby tingslag, dit Terijärvi då hörde, innehålla ofta anteckningar om bönderna på Granö. De äro någon gång humoristiska, såsom då spågumman Margareta Präst ville gifta sig med gamla gubben Jöran Granö (1678), eller tragikomiska, då Matts Mattsson Granö mister livet under ett kullfallande träd på grund av sin halsstarrighet att ej lyda sin pigas råd (1671). Oftast ha de dock ett allvarligt innehåll, handla i bästa fall om egendomsförhållanden, men även om barnamord och dödsdom. De innehålla dock alla ett rikt genealogiskt material, som ställer Granö-bönderna i ett helt annat släktskapsförhållande än vad ovanstående uppställning utvisar.

 

Jakob Larsson Granö (tabell 7) var bonde på Granö under stora ofreden och finnes han upptagen i Terijärvi kyrkobok. Från honom härstamma alla de i följande tabeller upptagna släktmedlemmarna. Då han vid tinget år 1693 anhåller om fastebrev på sin andel av Granö - 1/2 mantal - säges, att hans far Lars Eriksson år 1691 köpt hemmansdelen av sin svåger Lars Mattsson. Hemmanet hade Lars Mattsson erhållit efter sin saliga fader, vilken det sig inbördat. Ytterligare säges, att Lars Mattsson är barnlös. Ärendet var före även vid tinget år 1691, då Lars Mattsson säges vara till åren kommen och hans hustru gammal. Vid detta tillfälle anfördes klander av Per Tomasson Rapp, vars moderfader Per Jönsson hade ägt Lars Mattssons faders Matts Olofssons hustrus syster och hade de bägge varit döttrar i gården. Vid detta tillfälle utreddes dock, att Matts Olofsson hade inlöst hemmanet. Dessa uppgifter visa redan, att kombinationen mellan tabellerna 5 och 6 är felaktig. Jakob Larssons far är alltså Lars Eriksson och ej Lars Mattsson, till vilken han stod endast i svågerskap. Lars Eriksson var ej ens gift med en syster till Lars Mattsson, ty Lars Eriksson säges vid tinget år 1691 vara svåger till Per Danielsson Rank och år 1710 förliktes Per Danielsson Rank med sin systerson Jakob Larsson Granö om Jakob Larssons då avlidne faders Lars Erikssons fordran om en arvslott. Lars Mattsson var gift med en Margareta Danielsdotter, alltså med en syster till Per Danielsson Rank. Vi ha alltså från och med Lars Eriksson en helt ny släkt på Granö. Ytterligare kan tilläggas (tabell 7) att av Jacob Larssons yngre söner Henrik blev bonde på Björkbacka och Johan på Lagnäs hemman enligt uppgift i Jakob Jakobsson Granö d. y:s bouppteckningsinstrument (11.10.1757). Till Lars Erikssons härstamning återkomma vi senare.

Det anförda protokollet från år 1691 låter oss redan ana, att åtminstone ett avbrott förekommer i den direkta filationen även i de tidigare leden. Lars Mattssons fader Matts Olofsson säges ju ha ägt till hustru en dotter i Granögården och var hennes syster gift med en Per Jönsson, som därigenom erhöll arvsanspråk på Granö. Detta förmodande bekräftas även. År 1680 uppräknas nämligen bland bröderna Daniel och Mårten Olofsöners medarvingar i Kolamb hemman i Terijärvi i första rummet Matts Olofsson Granö, men full visshet i denna fråga giver ett protokoll från år 1678. Då omnämnas i samband med ett tragiskt människoöde Matts Olofssons i Granö söner Lars, Matts och Johan samt bröderna Anders och Mårten Olofssöner Kolamb. Och år 1674 omtalas ett köp, som Matts Olofssons i Granö svärfar Matts Olofsson af Granö gjort om Granö. Den i tabell 5 omnämnda Matts Olofsson är alltså i verklighet tvenne skilda personer med samma namn. Matts Olofsson d. y. var således måg på Granö och tillhörde själv släkten Kolamb, en i dessa trakter synnerligen vitt spridd släkt.

(Forts.)


Genos 10(1939), s. 126-128

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Senast uppdaterad 2005-09-20 11:23
 
 
Top! Top!