www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Släktforskning i Svenska Österbotten 1 (2)
Skrivet av J.L.Birck   
2005-09-25 02:56

Släktforskning i Svenska Österbotten 1(2)
 

FÖRORD

   

Släktforskningen i Österbotten har gamla anor. Under äldre tidsskeden var den mest inriktad på s.k. kultursläk­ter, dvs. sysslade med präst- och ämbetsmannasläkter, stör­re handels- och näringsidkare samt andra socialt framträdande personer och släkter. I vår tid uppvisar släkt­forskningen i Österbotten en glädjande spridning och till­växt på bred folklig rekryteringsbas, omfattande både städer och landsbygder.

I Gamlakarleby, Terjärv, Jakobstad, Vasa, Sundom (Solf) existerar livaktiga sammanslutningar av släkt- och hembygdsforskare, som håller regelbundna möten och spo­radiskt utger publikationer, stencilerade eller tryckta, så­som "Släkt och hävd" i Terjärv, "Släkt och bygd" i Ja­kobstad, "Clemetsöbladet" i Vasa och "Murmursunds Alle­handa" i Sundom.

Släktforskarföreningen i Jakobstad, Gamlakarleby arbe­tarinstituts släktforskargrupp och Terjärv släktfor skar före­ning har var för sig anskaffat värdefull genealogisk och biografisk litteratur, mikrofilmer av kyrk- och domböcker, insamlat handlingar, antavlor, släktutredningar och grav­skrifter samt inköpt läsapparater för utnyttjande av mikro­filmerna. I Vasa står omfattande genealogiska bibliotek och samlingar släktforskaren till buds: handskrivet, Österbot­tens Museum, Stadsbiblioteket. Enbart prof. Karl Hedmans genealogiska bibliotek i Österbottens Museum omfattar ett hundratal arbeten. Även föreningen Vasa släktforskare har mindre samlingar.

För att främja sina strävanden har Söl:s släktforsknings­utskott och släktforskarföreningarna anordnat exkursioner med program till skilda orter och propagerat för släkt­forskning i avsikt "att väcka och vidga menige mans och medlemmarnas intresse för och insikter i utforskandet av egna och — där tid och krafter förslår — även andras släktled och släktingar till namn, stånd och villkor samt om möjligt även deras levnadsöden." Detta syftemål torde omfattas av alla släktforskare och vänner av "de husliga härdarnas hävder" både som grupper och individer.

I detta samband må med tacksam uppskattning erinras om det hängivna och omfattande genealogiska arbete, som utförts av svensk-österbottniska forskare såsom t.ex. prof. Wold. Backman, ingenjör Hjalmar Björkman, häradsdoma­re Alfr. Franzén, prof. Karl Hedman, doktor h.c. K. V. Åkerblom, fil. magister Hugo Lagström, kontorchef Gösta Näse, herr Wiktor Peltokangas, fru Emma Pulkkis, samt rörande släktförbindelser mellan Väster- och Österbotten grosshandlare Svante Lundell, Skellefteå.

Den publikation, som här presenteras i tryck, framträder utan anspråk på fullständighet — sådan är knappast möj­lig att uppnå — och utan anspråk på att fylla alla i och för sig berättigade krav, som genealogiska experter kunna ställa på ett genealogiskt register. Föreliggande förteck­ning bygger till övervägande del på forskarnas egna skrift­liga deklarationer. Dessa är utformade på skiftande vis, och någon "likriktning" har ej ansetts nödvändig. Syfte­målet att uppmärksamma, sporra och gagna de österbott­niska släktforskarna, bekantgöra deras forskningsresultat och sålunda möjliggöra hänvändelser till och bistånd av var­andra, detta syftemål vill publikationen i all anspråks­löshet tjäna.

Jakobstad i april 1966

J. L. Birck

  

FORSKARREGISTER

 

Förkortningar: GSÅ Genealogiska Samfundets Årsbok
SSLF Skrifter utg. av Svenska Litteratur­sällskapet i Finland M. A. Murmursunds Allehanda (Solf) ÖP Österbottniska Posten (Nykarleby)

 

Ahlnäs, Martin, kontorschef, Borgå, Utredning av släkten Ahlnäs i Socklot, Nykarleby lf. — Opubl.

Alapoti, Aarre, tekniker, Helsingfors, Omfattande utred­ningar av befolkningen i Laihela och Lillkyro från 1500-talet till våra dagar; även inflyttningar från och utflyttningar till svensksocknar. — Opubl.

Andersson, Paul, cigarrettmästare, Jakobstad, Hemmans­ägarna på Skruv hemman i Pedersöre 1700—1950
— Publ. i Jakobstads Tidnings jul- och hembygds­blad Pedersöre 1952
— Släktled efter släktled i tjänst hos firman Strengberg Oy Ph. U. & Kni Ab i Jakobstad. — Publ. i firmans tidning Carmen nr 65, 66 år 1962, nr 67 år 1963.
— Släkten Nordberg på Skutnäs hemman i Pedersöre 1700—1940. — Stencil, i Släkt och bygd nr 2, J:stad 1957.
— Cederbergiana, komplettering till tab. 171 i GSÅ 1940. — Stencil, i Släkt och bygd nr 5, J:stad 1960.
— Inledning till Arthur Söderholms levnadsbeskrivning.  — Tryckt i Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962.
— Hemman i Larsmo: utredningar i koncept och tabeller av Finholm, Brännbacka, Kaptens, Gädda, Gäddnäs, Björn, Björnvik, Viss, Brask, Sandvik, Holm 1600— 1900, Finne, Finnäs, Fagerudd, Slussnäs, Käld, Sämskar; delvis utredda: Styrmans el. Gref, Byggmästars, Kackur, Hannula.
— Hemman i Pedersöre: utredningar i koncept av Grägg i Forsby, Lillmåns i Forsby, Bur i Forsby, Vestersund i Vestersundsby, Skutnäs i Vestersundsby, Sund i Vestersundsby, Stara i Kyrkoby, Stor-Stara i Kyrkoby, Skutnabba hemman i Kyrkoby, Skruf i Bennäs, Kyrkoby-hemmanen på 1600-talet, Vannäs, Kassnäs och Kall i Sundby.
— Hemman i Esse: utredningar i koncept av Lappfors hemmansägare från 1600 till stora ofreden, Tarvonen i Lappfors by, Häll i Lappfors by, Kisk i Lappfors by, Teirfolk el. Råkatapp, Rajby.
— Hemman i Purmo: utredningar i koncept av hem­mansägarna på 1600-talet: Nybränn, Kecko, Raak hemman i Purmo.
— Antavlor uppgjorda för: Paul Andersson (Vannäs i Pedersöre, Åland i Purmo), Siri Andersson (Nivala, Soklot), Lennart Österholm (Östensö, Sund i P:öre), August Evert Jansson (Östensö, Katternö), Paul Rak (Forsby i P:öre, Purmo, Terjärv),  Elise Rak f. Finne (Forsby, Blässar i P:öre), Rainer Björn (Björn i Eugmo, Slotte i Kronoby), August Jakobs­son Kristola (Bennäs), Hjalmar Sundholm (Kittel, Stara i P:öre), Gustaf Stormåns (Forsby i P:öre, Storkamp i Purmo), Konrad Häll (Lappfors i Esse), Hugo Pehrs (Östensö, Gästgivars i P:öre), Johan August Nymark (Skruf i Bennäs), Anna Sofia Nymark f. Rif (Edsevö i P:öre). Else Eklöf f. Petters­son (Stara, Bagarnas, Skutnabba i P:öre), Johan Kris­tola (Kristola, Skruf o. Kass i P:öre), Aina Niklasdotter Kock (Pellas, Kurf o. Kock i Forsby, P:öre).

Appelberg, Eilif, Släkten Berg, Bergh från Nykarleby. — Släktbok, Ny följd 1:1. Hfors 1941.

Appelgren, Arne, Prof. Karl Hedmans Österbottniska här­stamning. — Vasabl. 23. 11. —47

Back, Lars, lektor, Lojo, Husbondeförteckningför Karleby nuvarande sockenområdet) för åren 1547—1750, om­fattande något över 100 hemman. — Kommer att publiceras i Karleby sockens historia I—II, som är under utarbetande.

Backlund, Ralf Josef, dr. Helsingfors, Kornjärvi (hemman och släkt i Purmo). — Stenc. i Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962.
— Utredning av egen släkt fr. Backa, Sisbacka i Purmo o. Palm i Nedervetil. — Opubl.

Backman, Paul, insp., Jstad, Släkten Kjellman—Backman i Esse. — Opubl.

Backman, Wold., med. o. kir. dr. professor, Nykarleby, Nykarleby stads borgmästare 1620—1925. — Öster­bottniska Posten, 4. 6. 1926
— En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen. GSÅ XII, 1928. (Tillägg GSÅ XIII, XIV—XV.
— Juthbacka. Några anteckningar. Österbottniska Posten nr 37, 38, 42, Nykarleby 1927, särtryck.
— Tvenne Nykarleby-studier: I. Folkmängdsförhållande­na 1730—1920. II. Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden omkring 1775 till branden 1858. — Arkiv för Svenska Österbotten II, Vasa 1929.
— Något om tidpunkten för släktnamnens tillkomst hos Nykarleby stads borgerskap 1675—1729. ÖP 1931, särtr.
— Några äldre ännu levande Nykarleby släkter. I Sund. II. Ahlström III. Björklund (Danielsson). IV. Schy-tén. ÖP 1931 nr 15—16, 21, 23, 26, 28—30, 32— 33, 35, 37, 40—41, 48—49, särtryck.
— Smedsbacka och dess ägare. Några anteckningar. ÖP 1931 nr 45—46, särtryck
— Harald och släkten Kerrman. Några anteckningar. ÖP 1932 nr 3—4, särtryck.
— Nykarleby stamapotek 150 år. Några anteckningar. — Österbottniska Posten nr 27, årg. 1932, särtryck.
— Högbacka hemman i Nykarleby och dess ägare. Den s.k. Högbackasläkten. ÖP 1932 nr 38, 40, 45, 47, 49, 51, särtr.
— Nygård och dess ägare. ÖP 1932 nr 7, 9, särtryck.
— Smeds i Soklot. Hemman och släkt. ÖP 1932 nr 13 —15, 17—18, 20—21, 24, särtryck.
— Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet. GSÅ XIV—XV.
— Borgerskapet i Nykarleby år 1808. — Bothnia, års­skrift utgiven av svenska österbottningar i Helsing­fors IV, 1933.
De föddas (döptas) namn i Nykarleby stad under 200 år (1730—1929). GSÅ XIV-—XV 1933. En släkt Nylund. Genos nr 4, 1933. Forsbacka (i Nykarleby socken) och dess ägare. ÖP 1933, särtryck.
Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933. Vbl. 1933, särtryck. Tornskär och släkten Boman. ÖP 1934 nr 3, 7—8, 10—11, 13, 15, särtryck.
Bäck i Forsby av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934. Särtryck ur Vasabladet 1935. Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hem­man och släkt 1565—1935. Särtryck ur Vasabladet 193
5.
Tvenne gravstenar från 1600-talet i Nykarleby Kyrka. — Genos, årg. 1937
Bonas hemman och släkten Bonas. ÖP 1938 nr 46, 47, 49, 52 samt nr 1, 4—5 år 1939. Särtryck. En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar. Sär­tryck ur Vasabladet 1938
En släkt Juvelius. Genos, 1938. Tillägg: Genos, 1939. Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857. Särtryck ur Vasabla­det 1938
Något om ståndscirkulationen inom den sursillska släkten, Genos 1937.
Nykarlebysoldater i 1808—1809 års krig. ÖP nr 3, 10 år 1940.
Till min faders minne. ÖP nr 39—40 år 1940, sär­tryck
En släkt Schjoman. ÖP nr 50 år 1941. Soldattorp och soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun. Särtryck ur Vasabladet 1941.
En nykarlebyättling, Erik Johan Bäck. ÖP nr 39, 1942.
Nuvarande Nykarleby-släkter med anor från tiden före stora ofreden. (1. Släkten Forsen, 2. Släkten Hed­ström, 3. Släkterna Rönning och Hellstrand, Släkten Sund). ÖP nr 43, 1942.
— Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden. Särtryck ur Vasabladet 1943.
— Keppo gård. Särtryck ur Vasabladet 1944.
— Lagman Christian Sundius i Munsala. Hans härstam­ning och efterkommande. Särtryck ur Vasabladet 1945

Berg, Bo Grels Alarik, dipl.ing., Stockholm, o. fru Inger Berg, Åbo, antavla, konstnärligt tecknad o. målad i trädform, för länsman John Berg och maka Signe f. Holmström.

Berg, Karl Johan, prost, Kronoby, d. 1957, Historik över Bredbacka hemman i Terjärv. — Stenc. i Släkt och hävd, nr 9, 1965.

Bergroth, Ingvald, Gamlakarleby. Antavlor under arbete: Wirkkala—Tuomisalo—Bergroth, Sparv—Snellman. Släktutredningar under arbete: Bodö från Lillkrokvik, Kala från Jubbila, Sundbäck från Sipola, Enlund från Indola, Sundström från Bosund, Nyberg från Sträng, Helander från Styrmans, Sundström från Öja, Sumell och Gåsjärvi, en gren Sundfors från Öja, en gren Backman från Timmerbacka.

Bergroth, Telma, Gamlakarleby, Antavlor under arbete: Krokvik, Bodö, Alberg, Emmes, Kallis, Källström och Nyström.
— Släktutredningar under arbete: Näcksund från Bodö, Knif, Haga, Lågland, Nyberg, Emmes från Alberg, Rimpilä i Kälviä, Maunula i Kälviä.

Bexar, Lars, länsassessor, Vasa, Släkten Fjellström—Back­holm i Sundom, släktutredning. — Opublicerad
— Släkten Klemetsö—Mitts i Sundom. — Public, i Murmursunds Allehanda julnr 1957.
— Släkten Björs i Sundom. — Under arbete.
— Släkten Sund i Sundom. — Under arbete.
— Släkten Huggar i Sundom. — Under arbete.
— Antavla för Lars Bexar på fädernet (Bexar—Kolam m.fl. släkter i Terjärv). — Opubl.
— Antavla för Lars E. Bexar på mödernet. — Opubli­cerad
— August Sundbäcks härkomst och släkt. — Public, i M. A. sommarnr 1963.
— Från folkets hyddor till patricierhem (släkten Sundén-Schauman i Vasa). Public, i Murmursunds Allehanda, julnr 1964.
— Den gamla släkten Båtmästar i Sundom. Publicerad i M.A. julnr 1965.
— Fem gamla gårdsnamn i Sundom (släkterna Backholm —Östergård—Staffans—Sund och Huggar). Publi­cerad i M.A. jub.nr 1964

Birck, J. L., skolråd, Jakobstad, Utredning och stamtavla av J. L. Bircks släkt på mödernet (Sisbacka o. Backa i Purmo). — Opubl.
— Utredning och stamtavla av J. L. Bircks släkt på fä­dernet (Bonds, Närs, Kurf, Kalijärvi—Siekkinen, Birck). — Opubl.
— Antavla för J. L. Birck. — Opubl.
— Antavla för syskonen Helena, Erik och Runar Birck. — Opubl.
— Släktutredning av släkten Boman i Nykarleby (Wold. Backmans utredning, utgiven som särtryck ur Öster­bottniska Posten 1934, kompletterad av J. L. Birck)
— Utredning av Johan Källströms i Nykarleby efter­kommande. — Opubl
— Släktkrönika över släkten Heselius i Österbotten. — Stenc. i Jakobstad 1960.

Björkbacka, Emma, Terjärv, Släkten Hästbacka (förgr. Svartz—Björkbacka). — Stencil, i Släkt och Hävd, Terjärv, nr 2, 3, 4.
— Släkten Hästbacka (förgr. Backman—Sågslampi). — Stencil, i Släkt och Hävd nr 1; även i särtryck.
— Släkten Gistö (förgr. Sågslampi). — Under arbete.
— Släkten Byskata (förgr. Nabba—Biörckwik). — Opubl.
— "Gårdarna kring en sjö", utredning av Björkbacka hemman i Terjärv och dess åbor. — Stenc. i släkt och hävd, nr 9, 1965.

Björkman, Hj., ingeniör, Jakobstad, Bidrag till Jakobstads historia. I—III. Jakobstad 1918—1924. (Innehåller bl.a. talrika uppgifter om handlande och sjöfarande och deras släkter 1652—1875).
— Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697—1800. — H:fors 1935, (Geneal. Samfundets skrifter XI).
— Gamlakarleby stad och dess borgarskap i förgångna tider. I—II. — Gkby 1914—1916.
— Släkten Ahla. — GSÅ III—IV (1920).
— Släkten Carbohm. — GSÅ III—IV (1920).
— Släkterna Malm och Roos i Jakobstad. Genealogica 1918.
— Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. — GSÅ X. Tillägg i GSÄ XI, XII.
— Bouppteckningar för äldre tid i Finlands städer. I. Jakobstad 1706—1800.
— Biografiska silhuetter. — Tidn.  Jakobstad 1915 nr 3 o. 5.
— Skeppsbyggeriet i Jakobstad. Tidn. Pedersöre 1920 nr 96.
— Lannäslunds historia. Tidn. Pedersöre 1925 nr 51.
— Örlogsvarvet på Jouxholmen i Kronoby. Tidn. Pe­dersöre 1927 nr 11, 12
— I tidn. Pedersöres jul- o. hembygdsblad: Ur en brev­växling på 1840-talet (1922), Skeppet som förgicks i stormen (1923), Skepparen som gick igen (1925). Ur en sjöfarares memoarer (1927, 1928, 1929).
— "Rika Bergen", ett förmöget köpmanshus i Kristinestad från 1700-talets förra hälft. Tidn. Syd-Österbot­ten 1928 nr 75, 76.

Björkman, Hj., o. Hedman, Karl, Äldre köpmanssläkter i Kristinestad. — GSÅ XIII.

Björkman, Hj., o. Impivaara, Heikki, Gamlakarleby-släkten Carlenius. — GSÅ XI.

Blom, Torsten, chefredaktör, Borgå, Forskningar rörande en från Österbotten, Terjärv, på 1860-talet emigrerad timmerman Sandkulla och hans släkt.

Blomberg, Bertel, dir. cantus, Kristinestad. Utarbetat för­teckning över de talrika medlemmarna av släkten Spolander (Lappfjärd) med representanter i de flesta världsdelar.

Borg, Ragny, Gamlakarleby, Palo, Under utredning: Släk­ten Borg

Bruun, Berit, En liten släktkrönika vid familjefesten på Sveden den 15 juni 1945. (Schauman.) — J:stad 1945.

Byskata, Lars, Gamlakarleby, Under utredning: Lars Jakobsson Byskatas efterkommande
— Jakob Johansson Skrubb, Knippare, Byskatas (fr. 1685) efterkommande,
— Släkten Harabacka,
— Antavlor: Byskata, Bäck.

Calonius, Allan, rektor, Anteckningar om Jakobstads gam­la borgarsläkter. (Släkterna Böckelman, Steen, Tho-dén, Sneckendahl, Winsten, Laurén, Fontell). — J:stad 1913.

Cederberg, Solfrid, Daniel Larsson och Brita Sigfridsdotter samt deras efterkommande, Pedersöresläkterna å Pirilö, Steen—Bagarnas, Steen, Smeds, Cederberg, Steen i Jakobstad, å Öster Kivilös, Steen, Brännas. — GSÅ XXIV.
— Den äldre Cederbergska släkten i Finland. — GSÅ XXI.

Dahla, Börje, Karleby, Kyrkbacken, Släktutredningar un­der arbete: Dahla och Wias i Malax

Djupsjö, Eini, Terjärv, Släkten Byskata (förgr. Kaitajärvi). — Under arb.

Djupsjö, Johannes, Terjärv, Släkten Sandbacka i Kronoby (förgr. Djupsjö). — Under arbete.

Donner, Otto, Släkten Donner i Finland. — Helsingfors 1891.

Dyhr-Sylvin, Ingeborg, Helsingfors, Släkten Waselius i Österbotten. (Komplettering av Karl Hedmans ut­redning av släkten. Genos nr 3 1962.
— Tradition och realitet i släkten Dyhr. Genos nr 4 1964.
— Forskningar i nedannämnda släkter med anknytning till Österbotten. Resultaten föreligga i manuskript. Brunell, Carlagius, Dyhr, Felander (Palm, Palmqvist), Fellenius, Finelius, Fordell, Fort (Spjut), Grass, Halleen fr. Helsingfors (ingår i Släktbok Ny följd, sp. 627—678), Halleen fr. Västerbotten, Hal­lonblad, Hortelius, Häggblom (Teir), Lassenius, Lilje­roth, Lithén, Malmsten, Palm (Felander, Palmqvist), Palmqvist (Felander, Palm), Patkull, Peuron, Ramstedt, Spjut (Fort), Sundell, Teir (Häggblom), Winge. — Endast släkterna Dyhr fr. Piteå, Spjut (Fort) fr. Tölby och Halleen fr. Helsingfors är fullständigt utredda.

Ekman, Arne, Släkten Jung. — Genos nr 102, år 1955.

Ekmark, Ethel, farmaceut, Jakobstad, En skräddare Jo­han Rim (Purmo, Esse, Pedersöre, Nykarleby). — Stenc. i Släkt och bygd nr 5, J:stad 1960.
— Om två utflyttade från Simonsbacka i Nedervetil. — Stenc. i Släkt och bygd nr 7, J:stad 1962.
— Soldaten Christian Östers härstamning (Nykarleby— Purmo). — Stenc. i Släkt och bygd nr 7, J:stad 1962.
— Cederbergiana (kompletteringsuppgifter till Solfrid Cederbergs utredning av Cederbergska släkten, GSÅ 1940, tab. 174). — Tryckt i Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962.

Ekmark, Wald., stadskanslist, Jakobstad, Inflyttade till Munsala från Pedersöre och dess omnejd 1795— 1814 enl. flyttningsbetyg. — Stenc. i Släkt och bygd nr 5, J:stad 1960.

Eslander, Robert, Historik över släkten Estlander i Öster­bottnisk årsbok, Vasa 1965. Släkten Estlander tidigare behandlad i Bergholms Sukukirja, del I, och av Ro­bert Estlander i GSÅ nr 12, 1929

Fagerholm, Wiktor, red., Karolina och Matts Fagerholm och deras efterkommande (Larsmo). —Tr. 1956. Vant, Holger och Hedman, Karl, Släkten Fant i Finland och Sverige. — GSÅ X. Fellman, Jacob, Anteckningar om Fellmanska släkten. — H:fors 1847. Tinne, Johan, konsul,  Jakobstad, o. Urbans, Runar, fil.mag., Helsingfors, Gustav Persson Finne, stamtavla, tr. Forsström, Oskar, Forskningar rörande Samuel Forsström från Rättvik i Dalarna och släkten Juthman i Närpes. — Opubl. Franzén, Alfred, Bondesläkter i Övermark: Gullans. — Tr. i tidn. Syd-Österbotten, Kristinestad 1948, särtryck Brommels. — Tr. i tidn. Syd-Österbotten, Kristine-stad 1948, särtryck Kaars. — Tr. i Kaskö Tidning 1948 Ragvals. — Tr. i Kaskö Tidning 1948, — Åbonde—Ers. — Tr. i Kaskö Tidning, särtryck Nisuls—Backs. — Tr. i Kaskö Tidning, särtryck Öjst—Smeds. — Tr. i Kaskö Tidning 1953, särtryck Brännas—Bränn. — Tr. i Syd-Österbotten 1956, sär­tryc Perjus. — Tr. i Kasko Tidning 1947, — Groop. — Tr. i Vasabladet 1951, särtryck Räfsbäck—Räfsa.  — Tr. i Kaskö Tidning, särtryck Rofhök. — Tr. i Kaskö Tidning särtryck Gabbels. — Tr. i Syd-Österbotten 1953, särtryck Frätt. — Tr. i Kaskö Tidning, särtryck Storthors—Lillthors. Tr. i Syd-Österbotten 1950, särtryck Stenfors. — Tr. i Kaskö Tidning, särtryck Mårtens. — Tr. i Syd-Österbotten 1955, särtryck Granfors. — Tr. i Syd-Österbotten 1951, särtryck Pörtfors. — Tr. i Syd-Österbotten 1954, särtryck Valsberg. — Tr. i Kaskö Tidning, särtryck Ehrsfolk. — Tr. i Vasabladet 1957, särtryck Norrback. — Tr. i Kaskö Tidning, särtryck.
— En gren av Pada-släkten från Karperö. — Tr. i Vasa­bladet 1949, särtryc
— Norrback i Sideby. — Tr. i Syd-Österbotten 1940, särtryck.

From, Oskar W., Släktutredningar (i koncept; ej fullständ.):
Mats Jöransson Kroger—Kung, Överesse, född 1684 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet). Olof Hansson på Wärn, Överesse, född ca 1650 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet.) Johan Ehrsson på Borgmästars, Överesse, född 1655 och hans efterkommande. (Intill 1840-talet.) Grels Marcusson på Stubb i Överesse, född ca 1590 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet.) Pehr Ehrsson på Maans i Överesse, född ca 1680 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet.)
Anders Mattson på Hummelholm, Överesse, född ca 1585 och hans efterkommande. (Intill 1860.)
Pavel Rasmusson på Påvall, Ytteresse, född ca 1560 och hans efterkommande.
Hans Mattson på Rådmans i Överesse, född ca 1580 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet.)
Anders Storman-From, Jakobstad, född 1685 och hans efterkommande.
Hans Ehrson på Lillkjeld i Ytterpurmo (Forsby) född 1675 och hans efterkommande.
Sigfrid Hansson på Storkjeld i Ytterpurmo (Forsby) född ca 1650 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet.)
Henrik Jönsson på Joskitt i Ytterpurmo (Forsby) född ca 1560 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet.) Måns Ehrson på Lillmåns i Ytterpurmo (Forsby) och hans efterkommande. (Intill 1870-talet.)
Anders Mattsson på Nissfolk i Ytterpurmo (Forsby)  född ca 1650 och hans efterkommande. (Intill 1850-

talet.) Erik Hindersson på Kurf (Kock), Ytterpurmo (Fors­by), född ca 1650 och hans efterkommande. (Intill 1800-talet.) Knut Hansson på Fors i Ytterpurmo, född ca 1650 och hans efterkommande. (Intill 1850-talet.) Hans Andersson Konejärv—Sandnabba i Överpurmo, född 1679 och hans efterkommande. (Intill 1820-talet.)
Antavlor har utarbetats åt följande personer: Oskar W. From, Jakobstad, Runar Nylund, Jakobstad, Bror Westerlund, Jakobstad, Arne J. Wärn, Jakobstad, Einar Grägg, Jakobstad, Arvid Kull, Jakobstad, J. W. Andersson, Jakobstad, Lennart Ny­lund, Björneborg, Karl From, Chicago USA, Felix Esselström, Californien, USA, Emil Stubb, Esse, Os­kar Lövdahl, Pedersöre, Karl Källman, Katternö, Pedersöre, Maria Esselström född Söderlund, Esse. Anders Storman, bondsonen från Forsby (Pedersöre) som blev framgångsrik köpman i Jakobstad. — Jakobstads Tidning 3. 1. 1955.
— Släkten Maans i Över-Esse. — Jakobstads Tidning 25. 1. 1959.
Gadd, P. Er., Helsingfors. I Släktkalender I, Hfs 1949, är följande släkter med anknytning till Österbotten ut­redda: Ehrström (Närpes), prästsläkten Fellman, Kurtén, Riska (Kronoby), Sandman, Saxen, Snellman, Sohlberg, Wiklund (Kronoby).
— I släktkalender II, Hfs 1956, släkter med anknytning till Österbotten: Ahlström (Jakobstad), Brunberg (Kronoby—Pedersöre), Chydenius, Gros, Idman, Löfhjelm (Pedersöre), Mellberg (Jakobstad), Nordman (Närpes), Sandelin, Svanljung, Tegengren, Witting (Nykarleby).
— I Släktkalender III, Hfs 1960, släkter med anknyt­ning till Österbotten: Boucht, Bäck (Munsala-—Ny­karleby lf) Finnilä (Karleby), Flander, Forsman (Es­se), Hohenthal, Huldén (Munsala), Höckert, Levon, Lindqvist (Nykarleby), Långhjelm, Schalin, Svedlin (Munsala), Söderström, Wangel, Wichmann, Öller.

Granberg, E. O., Närpes, Kalax, Forskningar rörande bon­desläkten Tomasson—Erkas—Thomasfolk—Granberg i Kalax.

Granholm, K. T., direktör, Jakobstad, Släkten Granö från Teerijärvi under 400 år. — Jakobstad 1936.
— En dalkarl kom till Fagervik. (Pellas). — J:stad 1948.

Gustavsson, Germine, Gamlakarleby. Under arbete: antavlor för Riif och Theel.

Hagfors, K. J., fil.dr. Några bondesläkter i Nedervetil och Gamlakarleby under 400 år. — Gamlakarleby 1920.
— Fädernas gård och dess folk. — Helsingfors 1940.

Hagman, Ragnar, folkskollärare, Sundom, Solf. Minnesvär­da gestalter på Långnäset i gången tid, (Marins hem­man och dess innehavare). — Public, i Murmursunds Allehanda (M.A.) julnr 1955, Sundom—Solf
— En nedervetilsläkt i Sundom, Kaino-släkten. — M.A. julnr 1956.
— Smedes-släkten på Staffans i Sundom (Hissa—Pelo). — M.A. julnr 1957.
— Släkten Morney i Sundom. — M.A. julnr 1958.
— Friis-ättlingar i Sundom. — M.A. julnr 1960.
— Släkten Westermarck i Sundom. — M.A. julnr 1961.
— Östergård nr 5 i Yttersundom, hemman och släkt. — M.A. julnr 1962.
— Hortans i Yttersundom, släktöversikt. — M.A. sommarnr 1963.
— Staffans i Sundom, släktöversikt. — M.A. julnr 1963.
— Släkten Ekebohm i Sundom. — M.A. julnr 1963.
— Den österbottniska släkten Herlin, släktutredning. — M.A. sommarnr 1964.
— Klockaren Marcus Jåfs-Sundbäck, härstamning och ef­terkommande. — M.A. julnr 1964
— Släkten Björs i Sundom. — M.A. julnr 1964.
— Aaiavia för Ragnar Hagman på fädernet. — Opub­licera
— Antavla för Ragnar Hagman på mödernet. — Opub­licera

Släkten Uppgård—Nedergård i Sundom. Publicerad i M.A. julnr 1965.

Hakalax, Göta, Gamlakarleby, Antavla under arbete: släk­ten Hakala

Hansén, Johannes, Nedervetil, Släktutredningar under ar­bete: Pelo, Bastbacka, Nedervetil

Hedberg, K. G., tecknare, Helsingfors. Utfört forskningar rörande prästsläkten Hedberg (Österbotten), släkter­na Ulf (smedsläkt, Kimo Bruk), Walkonen, Bäck­ström (Kyrkslätt), von Freymann (krigarsläkt fr. Livland). — Opubl
— Idkar studium av heraldik med därmed sammanhäng­ande fack

Hedman, Karl, Genealogiska notiser hämtade ur Vasa kyrkböcker. — GSÅ VI. Tillägg: VII.
— Släkten Bladh. — Arkiv för svenska Österbotten I (1922).
— Släkten Ross. — GSÅ V. (1921). Släkten Waselius i Österbotten. — GSÅ VII (1923).
— Släkten Tegengren. — SSLF 138:2.
— o. Björkman, Hjalmar, Äldre köpmanssläkter i Kri-stinestad. — GSÅ XIII.
— Gamla Vasa stad (Bidrag till Vasa stads historia I). Helsingfors 1912: Om Vasa stads flyttning till Kle-metsö by.
— Borgmästare och rådmän i Wasa 1610—1925.  — GSÅ IX. Helsingfors 1925.
— (jämte Holger Fant) Släkten Fant i Finland och Sve­rige. — GSÅ X. Helsingfors 1927
— Hantverkare i Vasa från stadens grundläggning år 1611 till näringsfrihetens införande år 1869. — GSÅ XI. Helsingfors 1928. Även separat: Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland VII.
— Fältskärer i Vasa på 1600- och 1700-talet. (Finska Läkaresällskapets Handlingar LXXII). Helsingfors 1929.
— Reini, Reinius, Rein. Kompletteringar till utredningen i "Sukukirja". — GSÅ XIII. Helsingfors 1930.
— Lehti Vaasan kaupungin historiasta. Sen kauppiaat 1611—1880. (Tidskriften Kauppias). Helsinki 1930.
— Ett begravningskväde från Kristinestad år 1756. (Genos årg. 2). Helsingfors 1931.
—  I manuskript: omfattande alfabetiskt register — en­ligt släkter — över kyrkoboksnotiser för Vasa och Korsholm, Kristinestad samt — ofullbordat — över Storkyro och Laihela.
— Hedmans exemplar av Sursilliana innehåller talrika kompletteringar.
— I Öb. museum: geneologier över vasasläkterna Lau-rén och Grönberg, Hedmanska och Hasselblattska förfäder, lärar A. J. Dahls (död 1950) stamtavla (Björköby).

 Hellman, Edla Johanna, f. Nylund, Jakobstad. Antavla för egen släkt.

Hellström, Torkel, fil.mag., Nykarleby. Några österbott­niska släkter från 1700—1800-talet. — Gamlakarleby 1940. (Släkterna Eklund, Hellström, Löwenmark, Nejnstedt, Wallin, Warila, Wiklund).

Heselius, Gösta, maskinmästare, Jakobstad. Antavla för Gösta Heselius. — Opubl.
— Släkten Heselius. — Opubl.

Hidén, K. J. Anteckningar om släkterna Benedictus och Parman i Fredrikshamn och Kristinestad. — Genea-logica 1919.

Hill, Rufus, folkskollärare, Gamlakarleby. Utgivit boken Släkten Haals. — Tryckt på Österbottningens trycke­ri, Gamlakarleby 1954. Släktutredningar i manuskript: Björklund och Snåre i Kronoby.

Hinders, Felix, "Fäderneförteckning" i rakt nedstigande led från 1671, utarbetad av kh. Julin i Malax.

Hohenthal, Torvald T:son, med.lic, Härma, Centralsanat., Kangasto. Bidrag till släkten Hohenthals ursprung. — Genos nr 3, 1939.
— Lisätietoja Hohenthalin suvun alkuperästä. — Tr. 1940 i Kotka av Kotka Tryckeris eftertr.
— Anteckningar om släkten Nauklérs äldre led. — Ge-nos nr 3, 1941.
— Släkten Nauklérs senare led. — Genos nr 4, 1946.
— Savolax-grenen av släkten Nauklér. — Genos nr 2, 1948.
— Fleming—Kamb—Ekman. — Genos nr 103, 1955.
— Släkten Hohenthals och dess släktförenings 10-års-släktmöte. — Genos nr 2, 1957.
— Kristinestadssläkten Ekman. — Genos nr 1, 1960.
— Kristinestadssläkten Ekman. — Följetong i oförkor­tad form i tidn. Syd-Österbotten sommaren 1960, ill
— Samma släktutredning tryckt i häftformat, illustr. och tillägnad sjökapt. Carl Petter Ekmans dotterson, prof. h.c. Rurik Lindquist. — Tryckeri o. Tidn. Ab., Kristinestad 1960.
— En svensk officers permissionsanhållan. — Genos nr 4, 1962.
— Två gamla vapens vandring. — Heraldisk Tidskrift nr 6, 1962.
— Vanhan vaakunan vaellukset. — Genos nr 3, 1963.
— Släkten Nauklérs vapen. — I manuskript för Genos, 1964.
— Stamtavla för släkten Hohenthal. — Ritad och målad 1937 på konstskolan i Viborg under ledning av dess rektor, konstnären, prof. h.c. Rurik Lindquist. 

Hohenthal, Otto Mauritz, jur.kand., Antavla för Jarl Ho­henthal (berör ett otal österbottniska släkter)

Holm, Stig, tobaksmästare, Jakobstad. Utforskade hemman och släkter (i manuskript): Pehrs i Östensö by i Pe-dersöre, Hummelljut i Sundby, Pedersöre, Sandbacka i Sundby, Pedersöre, Vannäs i Sundby, Pedersöre, Tarvonen i Kållby, Pedersöre, Skutvik i Kyrkoby, Pe­dersöre, Kuni i Vassor by, Kvevlax, Stenbacka i Jeppo, Mattfolk i Esse, Philpus i Purmo.
— En släkt Bränder med härstamning från Dalarna i Sverige. — Opubl.
— En släkt Laurén med härstamning från Ilmola i Syd­österbotten. — Opubl
— En släkt Falkenberg med härstamning från Brandenburg, Tyskland. — Opubl.
— En släkt Portin med härstamning från Hangaskangas hemman i Lilla by i Kelviä. — Opubl.

Holm, Sune, dipl.ing., Jakobstad. Samlat biografiska an­teckningar, företrädesvis rörande släktmedlemmar samt uppgjort antavlor, a) för syskonen Sten Alfred Holm, Stella Maria Holm, Sylvia Inga Maria Nord­man f. Holm, Börje Torkel Filip Holm, Sune Johan Alvar Holm, b) för syskonen John Otto Jansson, Anna Sofia Jansson, Agda Johanna Holm, f. Jansson.
— Publicerat i Jakobstads Tidning uppsatser gällande ortnamn samt hembygds- och sjöfartshistoria.

Holmberg, Håkon, jur.lic, Helsingfors. Mantalskommissa­rien Johan Widbecker och hans styvdöttrar (Anna Katarina och Maria Tohanna Werfving). — GSÅ XXXVI, 1957.
— Ett tillägg till släkten Tollets genealogi. Genos nr 2— 3, 1952.
— Gammals i Mäkipää och Rökiö byar av Vörå socken i sägen och urkunder. — Genos nr 2, 1953.
— Släkten Laurens från Ilmola tidigare led. — Genos nr 2, 1953.
— Prästsläkten Tunaeus i Finland. Genos nr 1, 1954.
— Prästsläkten Tunaeus ännu en gång. Genos nr 2, -54.
— En stadsfiskal (Johan Bäck) i Nykarleby på 1730— 1740-talen. Genos nr 1 1956. (I Genos nr 2 1956 belyser Eero Kojonen "Eteläpohjalaisen Holmberg-suvun kantaisästä sekä hanen härmäläistä sukulais-suhteistaa.")
— Släkten Holmbergs i Oravais och Vörå stamfader. Genos nr 4, 1956.
— Släkten Holmbergs från Vorå—Oravais första led. Särtryck ur Vasabladet 1958.
— En gren av släkten Lampel i Vörå. —GSÅ 33—34. 1949—1950.
— Släkten Lunelunds härstamning. — Genos 1940.
— Kulturhistorisk sägen och genealogisk verklighet. Släk­ten Öling från Maxmo. — Genos 1944

 

 

 

Senast uppdaterad 2005-09-25 13:34
 
 
Top! Top!