www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kolam i Terjärv på 1600-talet
Skrivet av E.W.Levlin   
2005-10-28 21:43

Kolam i Terjärv på 1600- talet

 

Från Kolam i Terjärv synes många släkter ha utgått. Ett proto­koll från Kronoby ting den 27.2.1680 ger några upplysningar om släkten på Kolam, varför det här skall relateras.

Vid detta ting inlämnade Anders Olsson i Kolam på egna och sina bröders Daniel och Mårten Olofssöners vägnar till häradsrätten ett instrument av den 18.2.1662 undertecknat av utom andra Hans Hansson och Mickel Hansson Huggare, vari förmäldes huru och på vad sätt Hans Hanssons, hans mors och syskons arv från Kolam erlagts med 762 daler kmt, varvid de samtidigt avstått från alla sina arvsanspråk.

Anders Olsson inlämnade vid samma tillfälle en annan skrift innehållande en överenskommelse mellan dessa tre bröder och de­ras medarvingar om arvet från Kolam hemman i lös och fast egen­dom. Därigenom erkände Matts Olsson i Granö, rådman Matts Ingelsson i Gamlakarleby, Elias Andersson i Ytteresse, Jacob Carlsson i Påras, Erik Jönsson i Snåre och Margareta Hansdotter att de uppburit allt det arv dem bort tillfalla efter deras far och farfar salig Olof Mattsson och hans hustru  ”och således kvitterat dessa tre bröder all sin arvspretentation och dem all den övri­ga egendomen i löst och fast, rörligt och orörligt, alldeles okvalt att nyttja, besitta och behålla uppdragit."

Anders anhöll om att rätten måtte fastställa dessa avtal, vilket även skedde, emedan alla arvingar bekommit "sin fulla behageliga lott."

Det första avtalet av den 18.2.1662 gäller Hans och Mickel Hanssöners, deras mors och syskons arv från Kolam. Eftersom moderns arvsrätt framhålles är hon dotter i gården och enda arvinge efter Per Hansson Kolam, som var bonde på Kolam hemman 1590 – 1645.  Hennes man Hans Persson var således måg i gården och icke son. Ifall han hade varit son till förenämnde Per Hans­son hade ju avtalet bort gälla Hans och Mickel Hanssöners fars­arv .

Av en tingsnotis 3.1.1706 framgår att Mickel Hanssons farfar Per Hansson avlidit 80 år gammal för 50 år sedan, alltså om­kring 1656. Hans Perssons söner flyttade bort från Kolam och hemmanet övergick till Per Hanssons bror Matts Hansson och hans son Olof Mattsson.

Det senare avtalet gäller Olof Mattssons arvingar, varvid sönerna Anders, Mårten och Daniel utlöser sina medarvingar ur Kolam hemman. Arvingarna är barn och barnbarn till Olof Matts­son enligt avtalets ordalydelse.

Medarvingen Matts Olsson i Granö är bror till Anders, Mårten och Daniel, vilket framgår av ett tingsprotokoll av den 29.8.1678.  I samma protokoll omnämnes även hans söner Lars, Matts och Johan samt deras syskonbarn Malin och Margareta Hansdöttrar.

Förenämnda Malin och Margareta är sålunda döttrar till en annan bror, Hans Olofsson, som avlidit tidigare. Malin nämnes ej i överenskommelsen, varför hon troligen har avlidit tidigare utan arvingar. Det förefaller även som om Malin och Margareta hade en bror Per. Vid tinget i Kronoby den 8.1.1684 meddelar nämligen Per Hansson från Edsevö, att hans syskonebarn Anders, Daniel och Mårten Olofssöner i Kolam lovat honom, då han skiljdes från dem och flyttade till Pedersöre, att hugga i skogen för de 100 daler kmt han bort bekomma i arv. Emedan Per ej fått nyttja skogen ville han ha ersättning i pengar. Parterna förlik­tes om 90 daler.

Olof Mattsson har synbarligen en dotter, som var gift med råd­mannen Matts Ingelsson. Hans förekomst i överenskommelsen kan ej förklaras på annat sätt.

Men Olof Mattsson har även en annan dotter gift med Elias An­dersson i Ytteresse, som företräder henne.  Vid denna tid före­träddes en gift kvinna av sin man, varför det är naturligt att magen är part vid överenskommelsens uppgörande. Å andra sidan kan Elias icke vara son till Anders Olofsson, som själv uppträ­der och därför lever.

Jacob Carlsson i Påras är sannolikt son till Carl Salomonsson bonde på Storskrubb hemman i Kronoby. Den enda förklaringen till hans förekomst är att han är gift med en dotter till Olof Matts­son. Visserligen heter hans hustru Malin Andersdotter i ML 1674, men han kan ju ha gift om sig.

Erik Jönsson Snåre är målsman för sin hustru Malin Olofs­dotter, dotter till Olof Mattsson (Se Släkt och Hävd nr 12).

I detta sammanhang må även påpekas att Anders Olofsson hade en son Knut, som omnämnes i tingsnotisen av 8.1.1684. Vidare hade han en dotter Elsa, som varit gift med avlidne Carl Matts­son Emet.  Vid tinget 6.10.1704 anhöll Knut Andersson om avvittring i boet efter systern, emedan hennes man skulle gifta om sig. Ytterligare hade Anders sönerna Anders och Mickel, som vid tin­get den 6.10.1704 beviljades rätt att klyva hemmanet.

Daniel Olofssons äldsta son hette Gabriel. Fråga om avvittring vid tinget 2.1,1690, emedan Daniel ämnade gifta om sig.

I ML 1674 är Christin Mattsdotter Daniels hustru. I ML 1674 upptas Brita Ersdotter som Mårten Olofssons hustru. Sonen Johan är även nämnd.

De första släktleden Kolam:

Hans Jönsson Kuhalampi, nämnes 1569-1577

Matts Hansson Kolamb, nämnes till 1629

Olof Mattsson Kolamb, nämnes f.c.1593

Anders Olofsson Kolamb, f.1622, d.6.12.1708

Hustru: Anna Larsdotter

Anders bröder: Matts, Mårten och Daniel

 

Vicehäradsh. E.W.Levlin

Ur "Släkt och Hävd nr 19/1976"
Senast uppdaterad 2005-10-28 22:04
 
 
Top! Top!