www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Sågsåsen-Åsen-Bredbacka från 1700-talet till nutid
Skrivet av Sven Hästbacka   
2005-11-05 05:56

SÅGSÅSEN – ÅSEN - BREDBACKA
FRÅN 1700-TALET TILL NUTID

 

Någon bebyggelse har knappast förekommit på Åsen eller Bredbac­ka förrän på 1765 då Johan Mattsson Lillrank skådar ut en lämp­lig "stugtompt" åt sig på Rank utmarken Bredbacka.

Sågsåsen som sträcker sig från Brottbacka genom Roskhaga längs med Sågsbäcken och utmed Sågslampsjön ända till Bjongforsen, med Bredbacka, Padabacka och Hässjebacka hörde till Rank hemmans utmarker, med Heimsjön som andra gräns. Inte heller Brottbacka, Sko­makars eller Kaitås var bebodda på 1760-talet.

Men man kan tänka sig att det fanns gott om furuskog längs med Sågsåsen-Åsen ända till Bjongforsen, för längsmed åsen fanns fem stycken tjärdalar, tre av dem är utplånade av åkrar.

Dessa tjärdalar kan ha varit i användning redan på 1600-talet och givit flera tusentals liter tjära, som på den tiden var en viktig handels- och exportvara.

År 1764 den 19 oktober inlämnade Bonden Johan Mattsson Lillrank till tinget i Kronoby en anhållan om att fååt sig en "stugtompt" på den så kallade Bredbacken, där hans far redan röjt en del höland påörjat gräfta upp en åker. Än i dag kan man se ett dike från Heimsjön som leder vattnet ut till låglandet mellan Åsen och Bredbacken, låglandet har av åld­ers kallats för Rödningen, vilket tjänade som höland, och blev sla­get med lie. Diket har troligen fungerat som ett så kallat svämdike, som man släppte vatten längs för att vattna och gödsla hö­landet med, slamm följde med från sjön och blev till gödning ba­ra man dammade upp vattenflödet med dammar här och var, har läst om dylika företag av våra förfäder.

Åhr 1765, den 25 Februari Winterting i Cronoby.

Då Bonden Johan Mattsson Lillrank ifrån Teirijerfwi ingaf föl­jande synebewijs, Åhr 1764 den 29 October ansteltes till följe af Wällofe Häradsrättene gunsträttsiga förordnande af den 19 i samma månad besichtning å att hålla på den så kallade Bredbac­ken af utmarcken Rank Gårdsbonden Johan Mattsson Lillrank sig sinnad att flytta dess gård, emedan den förra är ganska trångt belägen emellan flera grannar alla the öfriga Rank hemmanen och dessutom, långt aflägsen ifrån en del åker samt skog och muhlbete. Denna mark ligger 6/18 dels mil sydwäst ifrån hem­manets förra bohlstad, twärt öfwer Teirijerfwi insiö, något öfwer om sökandens dehr belägna åkrar, och skall för flera åhr sedan blifwit afswediad af Jacob Andersson Storrank som denna och ett åhr besådt, hwarest befants tienlig gårdstompt som utstakades till 30 famnars längd och lika bredd, något stenig, utwid sjöstranden ligger en Anders Larsson Lillrank tillhörig äng, dock är emellan samma äng och det nu utsynta stället en del af sökandens åker. Anders ägor ligga icke härintill. Efter allmännelig kungjord ter­min war rågrannarna Anders Larsson och Gabriel Ersson Lillrank Johan Mattsson, Erik Carlsson, Pähr Pärsson och Jacob Pehrsson, Johan Mattsson, Erik Carlsson,  Pähr Pährsson och Jacob Pehrsson Storrank, samt Christian Häsibacka närwarande hwilka ifwrigt dis­puterade ställets intagande, men sedan eftergåfwo sin dehlan hwarwid Anders Larsson Lillrank på det Kraftigaste förbehålt att, bemälta äng som ligger underföre wid sjöstranden, måtte beifwra be­tande eller att therifrån hwarken sommar eller winter skulle in­rättas någon wäg theröfwer, att sijöwäxten igenom såkallat båtfar för honom fördärfwas, som på begäran här intagit deht. Synemännen kunde icke finna någon blifwa härwid lidande.

Tid och ort frånskrifwna  af Elias Bergbom  

                                                                   Anders Gränöö   Anders Forsbacka  
                                      Häradsnämndemän

Woro Bönderna Anders Larsson Lillrank och Johan Mattsson Storrank närwarande och berättade at ehuru de efter föregången stämning welat fulfölja det wid synen anmäldta klander så hafwa de dock numera upgifwit sin talan, sedan Johan Mattsson Lillrank försäk­rat at wi framdeles begära några utsyningar innan storskifte skier, wi fann som Anders Mattsson och Johan Larsson på sin sida försäkradt at wi söka före storskiftet gjöra några nyja intagor, och som karlarna på båda sidor medgåfwo.så wara förlikt, som ofwan förmäldt är, och förklarade deras förlikning förståndig, så lät ock rätten måhlet blifwa derwid beroende.

Alltså börjar Bredbacka befolkas först år 1765,och en stor familj Rank-Lillrank flyttar från det ställe som i dag är centrum av kyrkbyn till det som i dag kallas för Stampas på Bredbacka. Familjen som flyttade till Bredbacka bestod av följande medlem­mar :

Gamla Husbonden Matts Johansson Lillrank f.16.12.1703 d.09.04.1715 Hustru Malen Johansdotter Döfnäs f.?.01.1714 d.24.03.1786 v.11.11.1732

Barn:

1.Malen, f.17.04.1734 g.1756 m. Matts Johanss.Kortjärvi

2.Johan, f.17.04.1736 nybyggaren, g.m. Margar.Joh.dr.Kortj.

3.Elsa, f.02.03.1735 g.m. Hans Johanss.Sågfors-Gistö

4.Anders, f.28.11.1742 g.1765 m. Magdal.Rank, bodde på Sims

5.Hans, f.12.12.1744 g.1770 m. Margar.Carlsdr.Lyts, Måg

6.Matts, f.19.12.1745 g.1769 m. Brita Johansdr.Dahlbacka

7.Per, f.16.11.1746 o.g. dog med gräftan i hand

8.Anna, f.11.02.1749 g.1771 m. Carl Johanss.Kortjärvi

9.Carl, f.29.11.1751 g.1774 m. Anna Johansdr.Lytts

10.Jacob, f.10.12.1752 g.1784 m. Brita Andersdr.Nygård

11.Lars, f.02.04.1754 försvinner ur kyrkboken 1778 ?

12.Margareta, f.24.06.1759 g.1780 m. Matts Johanss. Svartsjö

Tre barn som ej antecknats dogo som spädbarn redan före flytt­ningen till Bredbacka, äldsta sonen Johan som ansökte om till­stånd var då redan gift och hade avlat 4 barn före flyttningen. Syskonen Malin, Johan och Matts finner sina makor från samma fam­ilj i Kortjärvi. Elsa gifter sig med Hans Johanss.Gistö-Sågfors, sonson till Hans Anderss. Kolam,Terjärv församlings första kloc­kare, som bodde på Sågfors, (Gambäklockas). Deras sonson blev min farmors farfar, Anders Gustaf Öberg, byggde stora stugan på Sågslamp, var en tid kyrkvaktare och skänkte den 14-armade ljusstaken till kyrkan, gjord av Jonas Henrikss.Storbacka, Gelbgjutaren. Sonen Anders gifter sig med Malin Rank dotter till Johan Anderss. och hans Hu.Brita Eriksdr.Forsbacka, de bosätter sig i Simsgården, första Simsgården torde ha stått där Teodor Albäcks gården nu står. Andra Simsgården, (Simsos) var där Kalle Björk bodde, den blev riven när Terinit utvidgade sitt hus. 

Hans gifter sig med änkan Margareta Carlsdr.på Lyts och blir måg där. Matts gifter sig med Brita Johansdr.Dahlbacka, de bygger en stuga en bit från första gården, som får benämningen "Borgastu" varför denna benämning har ingen förklarat, det dör fort bort bå­de folket och stugan och hemmansdelen fördelas. Per lever som ung­karl och man finner honom död på gräftlandet. Anna gifter sig med Carl Johanss.Kortjärvi-Ahlsved.

Carl gifter sig med Anna Johansdr.Lyts, de får den såkallade Nygåln, men de blir barnlösa, och skänker hemmansdelen och gården åt en brorsson. Jacob gifter sig med Brita Andersdr.Nygård-Hästbacka, och bor på Nygåln, men också de förblir barnlösa, de flyttar till Hästbacka-Nygårds, och 1795 är de sytningsfolk där. Yngsta flickan Margareta gifter sig med Matts Johanss. Svartsjö. Här var en liten presentation gjord av familjen som kom till Bredbacka. Skall sammanställa en husbondelista på de olika går­darna på Bredbacka

HUSBÖNDER PÅ BREDBACKA STAMPARS

I. Matts Johanss.Rank, f.16.12.1703 d.09.04.1775

Hu. Malen Johansdr.Döfnäs, f.? .01.1714 d.24.03.1786

II. Johan Mattss.Lillrank-Bredbackaf., 17.04.1736 d.05.10.1796

Hu. Margareta Johansdr.Kortjärvi,  f.16.01.1738 d.01.05.1811

III. Anders Johanss.(Stamparn),  f.17.10.1763 d.08.06.1812

Hu. Brita Johansdr.Storbacka,  f.06.04.1766 d.12.02.1820

IV. Stamparns dotterdotterson Anders Gustaf Mattss.Svartsjö, f.09.08.1828 d.20.05.1891

Hu. Anna Jacobsdr.Skytte, f.03.09.1830 d.05.03.1903

V. Anna Sofia Gustafsdr.Bredbacka, f.23.09.1862 d.25.05.1942

Måg Anders Erikss.Slussnäs,Larsmo, f.16.08.1859 d.16.01.1938

VI. Sönerna Hugo,Oskar och Ture,och nu deras arvingar, "skiftat".

HUSBÖNDER PÅ NYGÅRD

I. Karl Mattss.Rank-Lillrank,  f.29.11.1751 d.07.05.1837

Hu. Anna Johansdr.Lyts, f.10.01.1751 d.06.01.1834

II. Brorsson Johan Anderss.Bredb., f.02.06.1770 d.30.05.1822

Hu. Kajsa Jacobsdr.Broända, f.20.09.1767 d.26.06.1821

III. Anna Johansdr.Bredbacka, f.24.10.1798 d.04.11.1819 (i barnsäng)

Måg Johan Johanss.Fors (Fröjdö), f.22.12.1793 d.05.06.1864 

2 Hu. Brita Mattsdr.Gistö, f.16.09.1807 d.07.01.1834

IV. Lisa Greta Johansdr.Bredbacka, f.22.07.1831 d.17.05.1903

Måg Matts Anderss.Sandkulla, f.21.09.1826 d.29.07.1919

V. Matts Mattss.Bredbacka, f.15.11.1852 d.05.09.1910

Hu. Amanda Matilda Viitavesi, f.09.05.1855 d.07.05.1912

VI. Frans Reguel Mattss., f.09.08.1889 d.25.03.1915

Hu. Edit Elisabet Lillbjörk f.30.04.1890, flyttar bort

VII. Hilda Cecilia Mattsdr.Bredb., f.13.04.1878 d.27.02.1962

Man Matts Palm, Nedervetil,  f.24.12.1872 d.02.05.1949. De flyttar från Nedervetil efter Fr.Reguels död, och övertar husbondeskapet på Nygåln, som blir Palm.

VIII. Matts Henry Mattss.Palm,  f.28.04.1915 d.01.08.1979

Hu. Aili Österholm, Petalax,  f.17.10.1921 d.27.11.1994

De fick inga barn, och nytt folk har blivit ägare till Nygåln.

Mågen Matts Sandkullas son Karl Johan, Prosten Berg, har skrivit en mycket intressant historik över Bredbacka, den ingår i Släkt och Hävd, Nr.9-10-11.

Första stugan på Åsen torde ha varit där som vi idag kallar för Simis, enligt K.J.Berg torde det ha varit någon måg av Stampas folket som byggde där en gård i slutet av 1700-talet, stället kallades då för Eirikas. Den gård som står där i dag är gamla prästgården, och torde vara ditflyttad nångång på 1805-10-talet, med följde två sädesbodar som står kvar ännu, också en magasin­byggnad följde med men den är nu borta. Något skriftligt på vem och när de flyttade husen har jag ej funnit.

Den nuvarande prästgården byggdes ca 1800-1805, enligt gamla skr­ifter. Som ansvariga timmermän anställdes Matts Hvitsjö från Kolam och Nils Johanss.Sågslamp, för en dagpenning av 12 schilling per man och dag, arbetet skulle börja klockan 6 på morgonen och sluta klockan 9 på kvällen....

Den gamla prästgården stod i vinkel med den nuvarande, med lång­sidan mot trädgården, den torde varit byggd 1745, stallet och vagn­lidret stod där som nuvarande prästgården står.

Benämningen Simis fick stället på Åsen när Simon Johanss.Snåre kom till Terjärv och hans son Matts köpte hemmanet år 1896 av Johan Adolf Johanss.Bredbacka, och hans son Johannes Teodor.Johan Adolf  var en son till Johan Johanss.Fors-Bredbacka, mågen på Nygåln. Denna del av Bredbacka-Ås som köptes av Matts Simonss. Snåre är i samma släkts ägo, nu i fjärde och femte led.

Denna släkt kom från Snåre 1864, köpte hemmanet Ravald på Stornäs, alltså det som vi kallar för Stornäs-anagåln, Elis Björks hemman som numera beskogats och ingen bor där mera. "Simis- Matt" köper Bredbacka, Simon gubben dog på Stornäs år 1869,och hans hustru An­na Beata dör år 1888
.

HUSBÖNDER PÅ SIMIS

I. Matts Simonss.Snåre-Ravald-Bredbacka, f.05.06.1846 d.21.01.1926

Hu. Lovisa Gustafsdr.Byskata,  f.09.02.1853 d.20.01.1930

II. Gustav Evert Mattss.Bredbacka,  f.09.09.1887 d.13.04.1932

Hu. Agda Maria Tuuna,  f.08.05.1895 d.16.08.1961

III. John Gustav Konrad Evertss., f.21.12.1919 d.04.08.1966

Hu. Rut Gunvor  Johanna Rönnqvist,  f.01.12.1920 d.16.11.1960

IV. Bröderna Stig Gustav och Kjell Johan nuvarande ägare.

Hemmanet delas mellan John och hans farbror Artur ca 1938.

III. Johan Artur Mattss.Bredbacka,  f.22.12.1896 d.

Hu. Jenny Irene Samulin, Esse,  f.05.12.1903 d.19.09.1981

Två döttrar, Birgitta gift i Sverige m. Ulf Olsson, familjen lever där.

Andra dottern Gun-Lis, gift Österlund, lever på Simis-Bredbacka.

Andra delen av Åsen ser ut att ha varit i flera ägares händer, två storfamiljer Nedervetilbor var bosatt där på 1860-talet.

Till Åsen inflyttar år 1856 familj på 10 personer från Nedervetil, vem de köper hemmanet av har jag ej lyckats få fram. Husbonden Anders Johanss.Kaitfors, f.18.10.1812 ? i Perho ? Hu. Cajsa Jakobsdr.? Kaitfors, f.10.01.1810 i Nedervetil, deras äldsta son Anders f.26.04.1834 är gift med Maja Lena Henriksdr. (ej något tillnamn) f.19.01.1836, de har ett barn, Henrik Viktor f.22.08.1856, dessa tre återvänder till Nedervetil år 1858. Äldsta dottern Anna Magdalena, f.01.01.1837 gifter sig med en Matts Aronss.Rahkonen, f.07.05.1836 i Ullava, kom från Kälviä, 1859, detta par flyttar till Petersburg, där dör mannen 2.8.1868. År 1857 kommer husbondens föräldrar från Perho och blir sytningsfolk, de dör 1858 och 1859, hon först och han senare. År 1863 den 8 december säljer Anders Johansson Bredbacka, som han då kallar sig, till Anders och Johan Anderssöner Riippa 3/32 dels mantal, men tar undan ett halv tunnland åker, benämnd Ås, tvenne stycken vid Bjonfors, ett laduland eng i Granklubben, ett laduland äng vid Bjonforsen, ett laduland vid skitojäfvmåsa i yttran ändan af träsket. Gårdsplan hela hästhaga till åkerlid. Och får Torparen begagna till bränsle, gärdsel och stör till hägnaden, samt till en ängslada hemmanets skog, men ej till afsalo. Muhlbete begagnas samfeldt med hemmans innehafwaren. Detta mot dagsverken till 50 årstid. Det var väl då som torpet på Åsen kom till.

Det underliga är att dessa Anders och Johan Anderssöner ej fö­rekommer som inflyttade hit till församlingen, utan en annan Rii­ppa, nämligen Matts Johanss.Riippa, f.24.03.1823, med hustrun Maja Lisa Johansdotter ? f.29.09.1832, de får 10 barn, och så har de sytningsfolk, Mattsas föräldrar med en dotter,= 15 personer, dessa kommer in på Ås 1864. Var fick alla husrum ?

År 1875 den 28 september byter hemmanet ägare igen, nu är det Hans Anderss.Björkbacka-Lillrank som är köpare, han var bonde på Lillrank, vid det såkallade Permassos, men ej i stugan som står där i dag, för den torde vara ditflyttad från Nörrbacka-Ravalds ca 1875-80. Hans Anderss.Björkbacka köpte Lillrank 1/12 dels man­tal den 8 april 1864 och bodde där i 11 år. Hans får leva endast två år på Åsen, men stället fick namnet efter honom, och är i bruk än i dag som är, "Hansas". Hans efterlämnar 6 st. minderåriga barn, de tre äldsta pojkarna dog som småbarn före flyttningen till Ås. Skall göra upp en lista över de kända husbönderna på Åshansas.

HUSBÖNDER PÅ ÅS-HANSAS

I. Anders Johanss.Kaitfors, köpte Ås 1856, säljer år 1863, men förbehåller sig torpjord mot att göra dagsverk åt nya ägaren. Detta torp med tillhörande jord har han blivit ägare till, vil­ket han säljer år 1886 till Anna Hansdr.och hennes andra man, Gustaf Annass.Hästbacka.

II. Matts Johanss.Riippa, innehavare fr. år 1863 till år 1875.

III. Hans Anderss.Lillrank, f.21.02.1831, köpte Ås 1875, dog 17.08.1877. Hustru Anna Hansdr. Lillrank, f.16.04.1837, omgift 27.09.1878, med Gustaf Annass.Hästbacka, f.22.11.1850 d.07.10.1906. Anna lever till hög ålder, dör 18.10.1934.

IV. Karl Hanss.Bredbacka-Hansson, f.09.03.1871 d.21.03.1966 Hu. Rosa Emilia Grannabba, f.05.08.1874 d.07.10.1961.

V. Roger Immanuel Karlss.Hansson, f.14.09 1918 d.16.06.1983 Hu. Roshild Marita Edvinsdr.Furu, f.05.04.1927 d.18.01.1995.

VI. Jens Olav Rogerss.Hansson, f.29.07.1963 

Hu. Margareta f.Saarela från Vörå, de bor och lever på gamla Ås-gården, och idkar gamla modernäringen jordbruk med kreatur.

De övriga Karlssönerna har bildat egna gårdar och familjer, med sina delar av hemmanet, som nu gått i arv till en ny generation.

Också nya inflyttade egnahems ägare har slagit ned sina bopå­lar på Bredbacka. Nämligen Jarl-Erik Broberg med familj, Matts Stenbäck med familj och Greger Englund med familj.

Detta var en presentation av "Bredbacken", Rank-Lillranks utmark, där Bonden Johan Mattss.Rank-Lillrank som första man utsåg åt sig en "STUGTOMPT" år 1764.

 

Sven Hästbacka

Ur ”Släkt och Hävd nr 30/1999

Senast uppdaterad 2005-11-05 06:12
 
 
Top! Top!