www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Storå gästgifwaregård i Cronaby socken
Skrivet av AB   
2005-11-28 14:42
Av Anders Berg (Zzz) – tisdag den 01 juni 2004 kl. 22.37: [Ändra]

Olof Wimmercrantz, som levde 1744 i Kronby, Finland (se inlägg ovan av Olle Elm), och (enligt Magnus Bäckmark) var guldsmed i Björneborg och far till styckjunkaren Johan Vilhelm Wimmercranz (1742-94), är 1745 misstänkt för falskmynteri och stämd inför urtima ting på "Storå Gästgifwaregård i Cronaby socken" i Österbotten. Denna synnerligen intressanta uppgift återfinns i Sölvesborgs dombok 1745 10/8, och förklaringen framgår av texten:

"Uplästes ett ifrån Landshöfdingeämbetet i Carlscrona till Kämnärskammaren ankommit bref af d. 19 nästl. Julii, med befallning, att till föllje af ett härjämte hitsänt utdrag af Urtima Tingetz Protocoll, hållet på Storå Gästgifwaregård i Cronaby Socken och Österbottens Län, till Landshöfdingeämbetet inkomma med berättelse; huruwida den i samma Protocoll omtalte Oluf Svenson Hane eller Wimmerkrantz, jämte deß hustru Brita Stina Fahlberg, som för falska dublars utprånglande blifwit mißtänkte och därföre för bem[äl]te Urtima Ting stälde, äro födde och giftte där de föregifwit, samt warit Borgare i Sylfvitzborg eller ei m.m. Kämnärsrätten har altså, om deßa personer sökt gjöra sig underrättad; men om dem ei annan kundskap kunnat ärnå, än att denna Oluf Hane blifwit här till Borgare antagen år 1732 uti October, och sedermera 3 års tid ungefär, med sin hustru Brita Stina Fahlberg här uppehållit sig, samt under den tiden sig ärligen och wäl skickat; men hwaräst han eller hon födde eller giftte äro, därom kan ingen eftterrättelse lämnas, ei heller wet man hwarthän de härifrån sig begifwit, emedan de här ifrån orten hemligen afwikit, utan att uppsäga burskap. "
[Göta Hovrätt EVIIBAA:5321 renoverade domböcker Sölvesborg 1743-1748].

Olof Wimmercrantz har alltså varit borgare med namnet Olof Svensson Hane i Sölvesborg 1732-1735. Han har inför urtima ting i Finland uppgivit var han är född och var han gift sig, men dessa uppgifter kan inte kämnärsrätten i Sölvesborg bekräfta.

Frågan är vad som är hans rätta namn. Kanske har han bytt identitet genom att anta namnet Wimmercrantz. Om Olof Svensson Hane är det riktiga namnet bör han åtminstone inte vara son till Modvig Wimmercrantz, som har antagits eller gissats.

Går det att få fram något mer om dessa personer, nu när vi vet att Olof också gått under namnet Hane?

 
 
Top! Top!