www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Interurbana telefonkatalogen 1929 - 1930
Skrivet av Loffe   
2005-04-30 23:57

INTERURBANA TELEFONKATALOGEN 1929 – 1930

 

Allmänna bestämmelser

 

för telefonkorrespondensen på Södra Finlands Interurbana Telefonaktiebolags ledningar.

 

Tjänstgöringstid

Bolagets ledningar hållas tillgängliga för samtal under de för vederbörande centralstationer bestämda tiderna.

Samtals möjlighet

Samtal expedieras på alla sträckor där teknisk möjlighet för telefonering förefinnes,vilken är beroende dels av ledningarnas längd och beskaffenhet, dels av antalet mellanliggande centraler. Enligt erfarenhet kan i gynnsammaste fall samtal frambefordras genom högstfem centralstationer, räknade från abonnentapparat till abonnentapparat.

 Samtalsbeställning

Vid beställning av interurbant samtal bör den telefonerande först begära »interurbana».orter, där särskild expedition för interurbantrafiken icke är inrättad, bör samtals beställning ske till den lokala centralstationen.Abonnentens anrop vid beställning av interurbant samtal bör vara namnet å den centrastation, dit samtalet skall förmedlas. Då den tjänstgörande telefonisten frågar: »från vilket nummer» och »till vem», bör eget telefonnummer. samt numret eller namnet, vartill samtalet skall förenas, angivas så tydligt, att misstag uteslutes. Beställningen skall avse bestämd samtalsklass. Uppgives icke sådan, behandlas samtalet såsom vanligt samtal. Ändras beställning av vanligt samtal till brådskande, behandlas ändringen såsom ny beställning i avseende å samtalsordordningen.

 Tjänstesamtal

Rätt till tjänstesamtal hava endast statens ämbetsverk och myndigheter.

 Privata samtal

Privata samtal indelas i följande klasser:

a) vanliga samtal,
b) brådskande samtal,
c) extra brådskande samtal,
d) tidsbestämda samtal,
e) personsamtal,
f) pressamtal och
g) samtal med förmånsrätt för vissa firmor.

 Vanligt samtal

Med vanligt samtal förstås sådant samtal, som i tur och ordning efter dess anmälan till centralen förmedlas till viss apparat, oavsett vem som svarar.

 Brådskande samtal

Brådskande samtal förmedlas framom alla beställda vanliga samtal till viss apparat, oavsett vem som svarar,

 Extra brådskande samtal

Extra brådskande samtal expedieras på samma sätt framom alla beställda brådskande samtal.

 Tidsbestämda samtal

Tidsbestämda samtal beställas till ett visst klockslag.

 Personsamtal

Personsamtal är samtal som beställes till viss person. Personsamtal kan för övrigt vara vanligt, brådskande, extra brådskande eller tidsbestämt.

 Pressamtal

Pressamtal beviljas endast tidningsredaktioner och notisbyråer för utväxling av medde landen, uteslutande avsedda att införas i tidningarna. Vid beställning bör ovillkorligen »Pressamtal» begäras.

 Samtal med förmånsrätt

Samtal med förmånsrätt expedieras framom alla andra privata samtal. Dessa samtal beviljas endast vissa namngivna firmor, vilka på grund av kommunikationsministeriets beslut erhållit sådan förmånsrätt.

 Samtalets början

Samtalstidens början räknas från det ögonblick beställaren erhållit svar från adressapparaten, oberoende av vem osm svarar. Interurbant samtal avbryter lokalt.

 Samtalets längd

Samtalets längd räknas i perioder om 3 minuter. Intet samtal må pågå längre än 3 perioder eller 9 minuter, därest annat samtal är vid denna tids utgång begärt å ledningen. Fortgår samtalet över 20 sek. efter det erinran gjorts uppteckas ytterligare en period.

 Avgifter

Samtalsavgift beräknas enligt fastställd taxa med beaktande av samtalsklass och för varje samtalsperiod om 3 minuter, som helt eller delvis blivit för samtalet använd.

Samtalen debiteras enligt följande grunder:
Vanligt samtal med enkel avgift.
Brådskande samtal med dubbel avgift.
Extra brådskande samtal med tredubbel avgift och
Tidsamtal med tredubbel avgift.

För tid- och personsamtal debiteras dessutom en fix beställningsavgift per samtal oberoende av dess längd. I fall den påkallade personen ej anträffats, erlägges endast personbeställningsavgift en mark.

 Avgifternas erläggande

Samtalsavgiften påföras den abonnent, från vars apparat samtalet beställts. Samtalen debiteras, såframt från den uppringda abonnenten svar erhållits, oavsett vem som svarar.
Om samtal ej kommer till stånd, på grund av att beställaren ej passar på vid apparaten då förbindelse erhållits, debiteras likväl en enkel samtalsavgift för en period.
Samtalsavgiftema böra av abonnent erläggas kvartalsvis eller månatligen. Beloppet erlägges på bolagets kontor eller till bolagets uppbördsman på anfordran mot kvitto.

Vid utebliven likvid förvägras den försumliga abonnenten samtal å bolagets ledningar tills betalning sker.

Interurbana bolaget. är berättigat att efter prövning fordra säkerhet för samtalsräkningarnas betalning.

 

SÖDRA FINLANDS INTERURBANA TELEFONAKTIEBOLAG
Senast uppdaterad 2005-09-21 09:07
 
 
Top! Top!