www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Hvad Kronobyboarne uppoffra för folkhögskolan
Skrivet av Land och Stad/Vbl   
2007-08-22 16:53

Så skrivs i tidningen Land och Stad no 36, 03.09.1890

 

Hvad Kronobyboarne uppoffra för folkhögskolan.

Kronobyboarne hafva, såsom tidigare nämts, å kom­munalstämma beslutit att anslå den under tre år på kommunen fallande andelen af bränvinsskattemedlen till svenska folkhögskolan för den händelse denna pla­ceras i Kronoby. Nämda medel utgöra för tre år vidpass 2,500 mk. Dessutom hafva listor varit i om­lopp, å hvilka tecknats bidrag i stock och sten, tegel, dagsvärken, penningar o. s. v. till ett sammanlagdt värde af c:a 1,400 mk. Då härtill lägges de 1,100 mk, som inflöto genom folkfesten och lotteriet den 20 juli, blir det en ganska vacker summa, hvarmed Kro­nobyboarne medvärkat till det goda företagets reali­serande. Naturligtvis komma de äfven att gratis upp­låta tomt och jord för byggnaderna.

Såsom af ofvanstående framgår, är intresset på orten för folkhögskolan synnerligen stort och uppe­hålles detta af några duktiga allmogemän, bland hvilka må nämnas: den driftige landthushållaren Gustaf Rudbäck, nämdemannen Leander Rudbäck, bonden Stor­björk m. fl. Till de angränsande församlingarna komma att försändas ett antal exemplar af de folkhögskole­saken belysande föreskrifterna: Om Hans, som kom till folkhögskolan (af Anton Nielsen); Om Karin, som kom till folkhögskolan (af Anton Nielsen); En resa till folkhögskolan (af L. Budde). — Vbl.

 

Redigering 22.08.2007 av Elof Granholm

Senast uppdaterad 2007-08-22 16:56
 
 
Top! Top!