www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Folkhögsskolan i Kronoby (1891)
Skrivet av Land och Stad/N.Pr.   
2007-08-23 23:02

Så skriver veckotidningen Land och Stad no 45, 11.11.1891


Folkhögskolan i Kronoby.

 

Från Kronoby skrifves om invigningen af därvarande folkhögskola:

Folkhögskolan är uppförd alldeles i närhe­ten af Kronoby järnvägsstation på en öfver det för öfrigt jämna österbottniska slättlandskapet sig höjande kulle, i bakgrunden bevuxen med hög barrskog. Ut­sikten öfver den tättbebygda och välodlade bygden är härifrån åt norr och väster vacker och storartad. Platsen tyckes sålunda väl vald. Själfva skolhuset på dess upphöjda plats företer en ståtlig anblick och tilltalar särdeles genom sin vackra arkitektur, hvaraf afbildningar varit synliga bl. a. uti tidskriften ,,Nornan". — Sydost om skolhuset, bildande med detta en rymlig rätvinklig gårdsplan, reser sig en annan bygg­nad i två våningar. Detta är internats- byggnaden, tillika lärarnes bostad, — ännu ej fullt färdigt inredd. Såväl denna som skolhuset var för högtidlighetens skull prydt med flaggor och vimplar.

I skolhuset kommer man genom stora ingången från östra eller gårdssidan först in i en korridor, hvarifråu åt höger trappor leda upp till ett galleri samt rummen i andra våningen, åt vänster till det s.k. ritrummet. Rätt gentemot ingången är dörren till den stora, ljusa och luftiga festsalen.

Dagen till ära var salen dekorerad med flaggor och guirlander. I ett hörn af denna tronade skal­dekonungen Runebergs lagerkransade byst. Åt höger från festsalen ligger lärosalen, äfven denna stor och rymlig, åt vänster biblioteks- och ritrummen. I bak­grunden leda dörrar till tvänne mindre tamburer med hvar sin motsvarande utgång samt dörrar till biblio­teks- och lärorummen. I öfre våningen finnas slöjd­rum m.m.

Strax efter tågets ankomst söderifrån sågos stora skaror högtidsklädda människor vandra till den flagg­prydda skolgården. Innan kort var den stora salen fyld af en feststämd publik.

Festen inleddes med en högtidlig kantat, utförd af Kronoby ungdomsförenings sångkör med ackompagnement af Kronoby hornkapell, placerade på sa­lens galleri. Därefter bestegs talareestraden af med. kand. Kr. v. Alfthan. som i varma gripande ord skil­drade uppkomsten och utvecklingen af de sträfvanden för en högre folkbildning, som uppstått bland den stu­derande ungdomen och särskildt den österbottniska studentafdelningeu, och hvilka nu till en del förvärkligats med denna första folkhögskolebyggnad i Fin­land. I det talaren hoppades att vår store skald Runebergs ande, hvars lagerkransade byst prydde sa­len, nu och alltid måtte dväljas i dessa rum, öfverlämnade han å österbottniska studentafdelningens väg­nar den första folkhögskolan som en gåfva åt samma landsdels idoga och lifskraftiga allmoge, med hvilken studentafdelningen nu och alltid känt sig som ett, ut­talande tillika sitt och afdelningens tack till alla, som på ett eller annat sätt bidragit till dess uppkomst. Särskildt tackade talaren Kronoby kommun och bygg­nadsstyrelsen och hoppades, att högskolan rikligen skulle löna de mödor man vid densamma nedlagt, ge­nom att sprida ljus och vetande i vida bygder, till gagn för såväl denna ladsdel som hela fosterlandet. Till slut föreslog talaren som motto för denna skola och dess sträfvanden:

"Kärlek i förbund med anden,
Vinner alltid öfverhanden."

 Från hjärtat gående och fosterländska tal, fram­bärande förhoppningar om välsignelserik värksamhet, hälsningar till lärare och elever m.m. omväxlade med af sångkören utförda numror. Till sist bestegs ta­larestolen af skolans föreståndare hr J. Klockors, som hembär ett hjärtligt tack till den österbottniska stu­dentafdelningen och särskildt dess närvarande repre­sentant, på hvilkens initiativ denna högskola tillkommit. Efter ännu några välkomstord till eleverna, uppläste han de lyckönskningstelegram som till festen anländt. Dessa voro: från ,,Österbottniska studentaf- delningen," ,,Österbottniska studenter vid Auras strand," ,,Svenskt-sinnade västfinska studenter" samt från en stor mängd offentliga och enskilda personer i alla delar af landet. Till allra sist uppstämdes ,,Vårt land" som af alla närvarande stående afhördes, och därmed ändades invig­ningen af den första folkhögskolebyggnaden i vårt land.

Tiden var reden långt framskriden då man bör­jade taga byggnaden och inredningen i närmare be­skådande, hvarefter en del af menigheten skingrades, andra begåfvo sig till den i tingshuset nära kyrkan anordnade restaurationen. Senare på aftonen samlade sig lärare och elever samt kvarvarande allmänhet åter till festligt samkväm i skollokalen. Då man slutligen skildes åt, var det med det bästa intryck af dagen samt de varmaste välönskningar och förhopp­ningar för skolan och framtiden.

Elever hafva anmält sig inalles 34, däraf 19 ynglingar och 16 flickor. Af dessa äro 8 hemma från Kronoby, de öfriga från andra svenska försam­lingar i Österbotten. 

 N.Pr.

                            

Redigerat 23.08.2007 av Elof Granholm

Senast uppdaterad 2007-08-23 23:05
 
 
Top! Top!