www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
På jernväg från Östermyra till Gamlakarleby III
Skrivet av tidningen Finland   
2007-12-23 22:13
På jernväg från Öster­myra till Gamlakarleby.

III.               
 
Stationsplanerna  på den nya  vägen  upptaga i  allmänhet  en yta af tio tunland, några äro dock mera om­fattande.  Den vid Gamlakarleby be­römmes såsom synnerligen beqväm för trafiken och uppgifves i detta hänse­ende vara den bästa jernvägsstation i landet. Också äro der utlagda sju särskilda spår. Ett lokomotivstall med två spiltor afser att med sina loko­motiv betjena den lokala sommartra­fiken mellan staden och Ykspila.

Söndagsförmiddag anlände ett nytt tåg från Östermyra med ingeniörer, deras fruar och andra gäster, hvarefter inspektionståget, upptagande en mängd stadsbor och resande, afgick till Ykspila hamn, en sträcka af 4,7 verst. Det söderifrån nyss anlända ångf. Vega helsade tåget med talrika flaggor och vimplar, och det erbjöd en högst egendomlig anblick, att från den snöhöljda skogen ånga fram till den rymliga, mot hafvet öppna hamnen, hvars mörka böljor ännu ej fjättrats af is. Meningen är, att i något sned vinkel mot den nuvarande ångbåts­bryggan, som följer stranden och har ett djup af 12—14 fot, leda ut en sidobrygga för jernvägsspåret, så att fartyg liggande 18 till 20 fot kunde lägga till vid densamma. Bland stads­fullmäktige lärer den mening vara all­män, att staden med omkring 15 à 16,000 mk kunde bidraga till åstadkommande af denna brygga, en summa  ungefär motsvarande värdet af det för  ändamålet behöfliga trädvirket. Sedan  denna brygga fullbordats och äfven  Jakobstad och Uleåborg vid Toppila erhållit sina ångbåtsbryggor med jernvägsspår, har nordliga Österbotten tre särdeles beqväma platser för förmedlingen af denna landsdels export och import. De under senare år stegrade tullinkomsterna i Gamlakarleby utvisa, att denna stad småningom begynt öfvervinna den afmattningsperiod som var en följd af de mot södra Finland koncentrerade kommunikationslederna.  På hela den färdiga banlinien förekomma, utom mindre brobyggnader  och trummor, sju broar af 60 fots spännvidd eller derutöfver. I Kronoby äro två spann, af 60 fot hvarje, i Lappo två af 70 fot hvarje, i Nurmo, Purmo och Pedersö ett spann af 70 fot, i Kauhava af 80 fot samt vid Kållby öfver Esse å ett brospann af 110 fot. På den nordliga bandelen äro broarbetena mera betydande och  kostsamma. Perhojoki norrom Gamla- ­karleby öfvergås med en bro i tre spann af 110 fots längd hvarje, Lestijoki erhåller en bro i ett spann af 200 fot, Kalajoki tre spann hvarje på i 100 fot, Pyhäjoki tre spann af 80 fot hvarje, Siikajoki två spann af 150 fot hvarje, samt elfvarne vid Limingo en bro i ett spann af 175 fot. Slutligen ledes öfver Uleåelf den största bro­byggnad, som hittills förekommit i vårt land, med ett enda spann af 336 fot.

Oaktadt alla dessa kostsamma konstarbeten  på  banan torde kostnads- för­slaget för den Uleåborgska jernvägen, sådant det i oktober för två år sedan uppgjordes, icke komma att öfverskridas, utan hellre  lemna en besparing af några hundra tusen i posten för expropriationer. För   bandelen   till Gamlakarleby upptar kostnads- förslaget följande summor:   allmänna kostnader 478,000 mk, expropriationer 765,500 imk, terrassering 770,064 mk, konstarbeten 911,220 mk, öfverbyggnad 2,588,722 mk (deraf närmare halfva kostnaden belöper sig på 42,272 styc­ken  stålräler af  15   skålp, vigt per löpande fot), hägnader   och vägar 146,500 mk, husbyggnader 854,300 mk, telegraf 40,000, tillbehör 129,000, förråd 65,000 och rörlig materiel 764,380 mk. Totala kostnaden för Gamlakarleby   bansträcka uppgår sålunda enligt förslaget till 7,540,000 mark, motsvarande en     medelkostnad af 58,000 mark per banverst. Då inga poster i specialförslagen blifvit öfverskridna, synes byggnaden komma att fullbordas   enligt  den   gynsamma be­räkning här meddelats och detta ehu­ru  en del arbeten  till  följd af den korta   arbetstiden   stält   sig   ganska kostsamma, såsom i  allmänhet sta­tionshusen.  Dessa  uppföras  enligt samma  typ som vid Vasabanan och äfven personvagnarna byggas enligt det förträffliga system som på nämda bana genomförts.

I hufvudsak är det lyckade sätt på hvilket Gamlakarleby stad firade sina med det första bantåget anlända gä­ster och sin nu öppnade förbindelse med det öfriga landet genom tele-grammer och bref redan bekant. Här må några detaljer ytterligare medde­las.

För arbetarepersonalen omkring 600 man, hade staden föranstaltat middag i elementar- läroverkets salar; de till festmiddagen inbjudna samlades i rådhussalen, hvilken på sinnrikt sätt var smyckad, liksom trappuppgången och vestibylen, der ordet ,,välkommen" var anbragt midt emot ingången. Förekommande värdar och älskvärda; värdinnor gjorde les honneurs vid i den splendida middagen med dess! utsökta viner. Till först utbragte stadsfullmäktiges ordförande dr Staudinger ett lefve för Deras Kej­serliga Majestäter och Tronföljaren, hvarpå Kejsarhymnen utfördes. Derpå tolkade dr S. i kraftiga, väl hållna ordalag den nya jernvägens betydelse. En ny tid skall randas för mellersta Österbotten, sedan den 7 månader långa vinterdvalan genom ångans hjelp kommer att upphöra och efterföljas af utvidgad, lifskraftig verksamhet. Med det snabba jernvägståget skall, såsom skalden från Österbotten säger, „ljus åt vårt folk" spridas kring Österbot­tens bygder. Slutligen uttalade han stadens varma erkänsla mot bygg­nadskonsten och dess ingeniörer för alla de stora ansträngningar och den osparda möda de nedlagt på sitt arbete, och isynnerhet för det varma nit, hvarmed de omfattat och tillmötesgått äfven rent loka­la intressen. Guvernör v. Alfthan tac­kade i ett med bifall helsadt tal för skålen, framhållande att största förtjensten vid banans snabba utförande i främsta rummet tillkom öfveringeniören och öfrige ingeniörer. Derjämte tillkännagaf han att komitén vid ett på morgonen hållet sammanträde med chefen för statsjernvägarne fun­nit banan i så tillfredsställande skick, att den beslutit hos regeringen hem­ställa om banans öppnande för provisionel trafik inom loppet af en månad. Borgmästar Jaatinen utbragte härefter en skål för Wasa läns guvernör, gene­ral Procopé, som till svar höjde sitt gRts för Gamlakarleby stad, afbruten af täta bifallsyttringar. D:r Staudin­ger utbragte ytterligare en skål för samtliga gäster och uppläste en mängd helsningstelegram från Helsingfors, Wiborg, Joensuu, Uleåborg, Brahestad, Wasa, Jyväskvlä m. fl. orter.

Provincialläkaren Fr. Hellström utbragte der­på en skål för statsråden Strömberg och Andersin, tulldirektören Höckert samt maskindirektör Engström, hvar­på den förstnämde svarade, utlofvande att göra allt hvad på honom ankom-me för en snar trafik på banan. D:r Hellström föreslog derefter ånyo en skål för prof. O. Donner och lands­sekreteraren Ingman, hvilka bägge ut­gått från denna stad och vid förgåen­de landtdag arbetat för banans byg­gande. Prof. Donner tackade å bäg­ges vägnar, framhållande att man af det österbottniska folklynnets allmän­na rörlighet och lif med förtroende kan hoppas, att de skola begagna sig af de nya kommunikationslederna till stegrad andlig och materiel förkofran, och föreslog en skål för denna utveck­ling såväl i mellersta som södra och norra Österbotten. D:r Hellström före­slog ytterligare en skål för damerna, hvarefter folkskolläraren Svedberg ta­lade för den Österbottniske arbetaren, som sett frosten skörda hans osparda möda och pröfvat hungerns qval, men dock aldrig förtvinat. För denne ar­betare, för den starka, härdade armen, den förtröstansfulla viljan och det red­liga hjertat under den slitna tröjan föreslog han en skål. Slutligen tala­de d:r Staudinger för hr Svedberg och framhöll hans förtjenster om mellersta Österbottens allmoge.

Festmiddagen, vid hvilken ett par hundra personer voro närvarande, fort­for sålunda i gladaste stämning till kl. 8 på qvällen. En timme derefter vid­tog en lifvad, talrikt besökt bal; vid supén föreslog hr Svedberg en skål för fosterlandet. Förut deklamerade magister Slotte „Döbeln vid Jutas".

Artikel i tidningen Finland no 253, sid 1-2,
31.10.1885

Redigerat av Elof Granholm 23.12.2007


Senast uppdaterad 2007-12-23 23:14
 
 
Top! Top!