www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
En ful historia från Österbotten
Skrivet av Norra Skåne (Wasa Tidning)   
2014-03-12 16:00

En ful historia

En ful historia om en icke sinnesrubbad persons inspärrande på ett dårhus berättas från Finland af en Korrespondent till "Wasa Tidning" som skrifver från Lappfjärd.

Ett sorgligt familjedrama har nyligen blifvit utspelad härstädes, i det att f.d. vice länsmannen Fr. Starcke af sin egen familj på ett afskyvärdt och grymt sätt blitvit häktad och afförd till dårhuset i Kuopio, hvarest han nu sitter inspärrad. Tvenne at Starckes vänner, possessionaterne Frösén och Lundbye reste för 14 dagar sedan till Kuopio, i akt och mening att uttaga honom från dårhuset, men, oaktadt de funno Starcke fullkomligt frisk och redig, tillät dårhusläkaren icke uttaga honom derifrån. Starcke hade emellertid för Frösén och Lundbye fått omtala hela förloppet vid sitt häktande och resan till Kuopio, hvilken berättelse jag har så godt sig göra låter vill återgifva:

Den 9 Sept. på dagen hade Starckes son Janne, åtföljd av kronolänsmannen Sträng och folkskolläraren Nessler inträdt i Starckes  rum och utan vidare bakbundit hans händer, fråntagit honom hans börs, ur och nycklar och i ett nu låtit förspänna hans vagn, deri Starcke först instufvades och hvari sonen Janne, skolläraren Nessler och en f.d. nämndeman Ivars också togo plats. Sedan bar det i väg under natt och dag tills man kom till Östermyra station, derifrån med bantåg till Willmanstrand och från sistnämnda stad med ångbåt till Kuopio.

Under hela den tio mil långa vägen från Lappfjärd till Östermyra tvangs den arme 65-årige Starcke att sitta i vagnen med bakbundna händer, likaså på tåget emellan Östermyra och Myllymäki. Först här, sedan han kanske hundrade gånger bönfallit derom, bevisades honom den nåden att man löste hans händer och tillät honom sålunda fortsätta återstoden af resan.

Så hemsk, så otrolig förestående berättelse än låter, är den tyvärr fullkomligt sanningsenlig. Men, frågar måhända läsaren: huru kan sådant passera om mannen icke är galen? Och härtill vill jag och kanske tusende med mig, som känna honom svara: Starcke är icke sinnesrubbad, ehuru hans egen familj och några vänner till honom vilja påstå det. Anledningen till detta hemska påstående sökes ej i något annat än att Starcke under sistlidna sommar varit synnerligen driftig med förbättrandet af sitt jordbruk, såsom t. ex. att han, på tillrådan af en länsagronom, låtit med spade vända en mindre åker för att sålunda befria den från hvitrot, låtit uppgräfva nya diken, bygga nya gärdesgårdar, anskaffat sig nya tidsenliga jordbruksredskap, såsom 1 slåttermaskin, 1 såningsmaskin, 1 tröskverk, 1 hackelsemaskin och 1 smörkerna; dessutom har han låtit måla och laga åtskilliga äldre åkdon samt — för sina fönster anskaffat markiser. Se der allt hvad hans anhörige vilja kalla galenskap och hvarföre man insatt honom på dårhuset!

Ur tidningen Norra Skåne, Engelholm,Sverige (från Wasa Tidning)
no 88, 03.11.1885, sid 3
Redigering Elof Granholm 12.03.2014

Senast uppdaterad 2014-03-12 17:34
 
 
Top! Top!