www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Revolverns utbredning i Finland
Skrivet av Tidningen Kalmar (Wasa Tidning)   
2014-03-12 17:24


Revolverns utbredning i Finland

I Wasa Tidn. skrifwes: Det börjar höra till den allmänna ordningen bland bönderna här i Österbotten, i synnerhet inom vissa finska socknar att de unge männen, sedan de icke mer under sina vandringar och färder på vägarna och i byarna få bära sin kära "puukko" i bältet, gå bewäpnade, både i tid och otid, med laddade revolvrar. Nyligen omnämnde vi en landswägsriddare från Laihela, hwilken en wacker morgon befans liggande död inwid Tuovila jernvägsstation, dock utan något tecken till honom ågånget yttre våld. I sin byxficka hade han en laddad revolver och den lär han liksom andra ynglingar i hans hemsocknar aldrig gerna velat lemna ifrån sig på hwilka wägar och i hwilka wärf han ock må hafwa warit stadd här i lifwet.

 — I går erhöllo wi ett privatbref från en resande, som bland annat skrifwer: "I Laihela, eller rättare på gränsen emellan Laihela och Mustasaari, upphann jag tre finska talande bönder hwilka med tomma kärror färdades uppåt landet. Deras hästar gingo fot för fot, och sjelfwa spatserade de alla samspråkande inwid den främsta hästen. Jag bad dem wänligt att de skulle köra åt sidan, så att jag kunde komma förbi. Derpå aktade de dock icke. Jag ropade då andra gången något hårdare och bestämdare åt dem. Utan åsyftad werkan. Wägen war smal och diket djupt, men min skjutskarl vågade dock försöket att alldeles inwid dikets kant åla förbi de omedgörliga bönderna. Det lyckades, och då wi woro i bredd med den främsta hästen, frågade jag karlarne hwarför de ej körde åt sidan. "On otteju" blef swaret, och i och med detsamma riktade karlen emot mig med revolver. Det var nu wäl icke annat än ett skrämskott, men alltför lätt kan det hända, att wapnet icke tillgripes för att skrämma en." —

Ur tidningen Kalmar, Sverige n:o 127, 18.08.1881, sid 2
Redigering Elof Granholm 12.03.2014

Senast uppdaterad 2014-03-12 17:30
 
 
Top! Top!