www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Föreskrifter för velocipedåkning
Skrivet av Guvernören öfver Vasa län   
2005-11-20 01:28

Föreskrifter för velocipedåkning
i Gamlakarleby stad.

 
§ 1.

Velocipedåkning må icke ega rum på annan allmän plats än sådan, som är upplåten för körande eller ridande. I Hållhagen vare dock åkning med velociped tillåten.

 § 2.

Gator och torg få icke begagnas till öfningsridt; och är det jämväl förbjudet att framdrifva flere än två velocipeder i bredd.

        § 3.       

På därom gjord anmälan meddelar Polisinrättningen uppgift på det nummer velociped skall föra samt utfärdar däröfver mot lösen bevis, upptagande velocipedegarens namn, yrke och adress.

Sålunda utlemnadt nummer får endast efter skedd anmälan hos Polisinrättningen öfverlåtas till annan person.

Om velociped å annan ort tilldelats nummer och bevis häröfver ej upptes för Polisinsättningen, skall velociped  därstädes förses med ny nummerplåt.

 § 4.

Den, som färdas med velociped, åligger:

- att vid möte med åkdon eller ryttare hålla åt höger;
- att vid färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida, där föraren går;
- att såväl i gathörn och portgångar, som eljes, när fara för sammanstötning kan uppstå, färdas sakta och giva signal med ringklocka;
- att färdas varligt förbi hästar samt stiga af velociped vid möte med häst, som visar sig orolig, och då eljes är af behofvet påkalladt för undvikande af olyckshändelse;
- att efter mörkrets inbrott medföra tändt ljus i lykta, så anbragt, att skenet synes på afstånd;
- att hafva å Polisinrättningen anskaffade nummerplåt fästad under sitsen bakpå velocipeden;
- att å velocipeden ej medföra barn, ej heller flere personer, än för hvilka velocipeden är afsedd;
- samt att på tillsägelse af polisman eller efter skedd sammanstötning med gående, ri­dande eller åkande omedelbart stanna velocipeden.

§ 5.

Öfverträdelse af dessa föreskrifter straffas med böter, högst tjugu (20) mark, såvidt förseelsen ej anses kunna med varning aflöpa.

Dessa föreskrifter gälla för Gamlakarleby stad och dess afhysta område. 

Gillade och till efterrättelse fastställda af Guvenören öfver Vasa län den 5 Juli 1915.

Senast uppdaterad 2005-11-20 01:36
 
 
Top! Top!