www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bottnisk forntid - Terjärv
Skrivet av Emil Strömsnäs   
2006-08-21 19:58

Bottnisk forntid - namnet Terjärv

-----

Ett annat exempel på hur de kulturhistoriska sägnerna kan vara till nytta vid studiet av gamla ortnamn skall anföras.

I KS *) s. 69 omtalas att en Jakob Andersson var den första bonden, som kom till Oravais. Han härstammade från Sverige. Han och hans följe råkade under överfärden i sjönöd men lyckades ta sig i land vid Pandrus-stranden. I Oravais fanns då inga andra än Pandrus-gubben och hans folk. Därför tog han ensam till hemman hela Ora­vais socken.

Nu måste man vara försiktig vid bedömningen av dylika sägner. Det finns vanligen en kärna av sanning i dem. Det primära måste här vara det egendomliga Pandrus. Jakob Andersson är tydligen ett folketymologiskt försök att förklara namnet, men ter sig som så­dant mycket svagt.

Man ser utan större svårighet att Oravais är en metates av Varaudhs. Pandrus är helt enkelt en 'annan' -form av Varaudhs: Varaudhsannan, d. v. s. något som har med Varaudhs att göra. Här har 'dh' uttalats, medan det bortfallit i Oravais. Sockennamnet är således Orvais eller Orvas som genuina östbottningar uttalar det, och det har utgått från Varaudhs. Pandrus-stranden är dymedels lika med stranden vid Orvais.

Ett fall med liknande analogier är sockennamnet Terjärv. I äldre tid hade förleden olika beteckningssätt: Terffue-, Terffui-, Terwa-, Tarffwe-, Teiri-, Teri-. Denna förled är uppenbarligen ombildad av Daraudh (mytologiens Tor), som genom metates blivit Darua(dh), som  uppfattats   som  det  finska  terva, 'tjära'. Andra former av Daraudh är de nämnda förlederna Teir(i) och Teri. Efterleden 'järvi' (sjö) är etymologiskt uppkommen av Gavaraudh. Namnkombina­tionen är därför densamma som i Teir-(folk) — Råkatapp i Överesse by (K II s. 203), den som i Kronoby fått formen Durr-Abbor (Abbor = Agvaraudh) i Hopsala by och Döragrip i Norrby. (K II s. 211 & 213). — Dessa namns betydelse framgår av framställningen längre fram.

Att det är Daraudh som är grundformen för 'Ter' i Terjärv be­visas av det egendomliga hemmansnamnet Zittra i samma socken. Detta namn skulle vara omöjligt att förklara om man inte insåg att det är bildat som en metates av Daraudhs och syftar på guda­namnet Tor. (Jfr även den enklare formen Dhau-audhs = Zeus).

--------

Emil Strömsnäs

Ur boken "Östbottnisk forntid -En namnundersökning" -1966

*) KS = "Kulturhistoriska sägner" utgiven av Svenska Litteratursällskapet


 

Senast uppdaterad 2006-08-21 20:29
 
 
Top! Top!