www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
TUF:s årsmöte i mars 1917
Skrivet av Tidningen Fram!   
2007-07-24 23:45

Så skriver tidningen FRAM!
Organ för ungdoms- och nykterhetsrörelsen i n:o 6.
Fredagen den 16 mars 1917:


Terjärv ungdomsförening avhöll årsmöte och återvaldes enhälligt lärar A. Fogelström till ordf. I styrelsen invaldes Ida Bexar, Elin Lytz, Edit Björk, Maria Sandkulla samt lärarne K. E. Videskog och E. Högnäs, kan­tor O. Sundblad, kontorist F. Johansson, Artur Timmerbacka och Richard Granö. Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja kretsindelningen och utse kretsföreståndare.

Då föreningen sedan år 1914 hand­haft vården om ett bibliotek, som tidigare grundats och underhållits av en privatkommitté, beslöt mötet på för­slag av lärar A. Hedlund tillsätta en bestyrelse, som ägde varje år ganska biblioteket och ombesörja anskaffande av medel för inbindning och inköp av böcker. Till bibliotekarie återvaldes A. Fogelström och som medlemmar i sty­relsen utsågos fru Mimmi Sundell, kantor O. Sundblad och lärar A. Hed­lund.

På förslag av lärar A. Hedlund upp­togs frågan om anordnande av aftonkurser för föreningens medlemmar. Förslagsställaren framhöll bl.a., huru man under senare tid klandrat såväl vår förening som ungdomsrörelsen i allmänhet. Och detta klander är till stor del berättigat. Ty den kulturella avdelningen, av föreningens arbets- program är oftast mager, nöjet och särskilt dansen övervägande. Undra sedan på, om vår ungdom blivit flärdfull och förytligad samt förlorat arbetslusten och förmågan att taga någonting på allvar.  Nöje och veder- kvickelse behöva vi nog mellan vardagslivets arbetstimmar. Men låtom oss tillika ordna verksamheten så, att medlemmarna få tillfälle att inhämta kunskap och utveckla sina anlag. Var­je medlem bör icke blott erfara trev­nad och nöje, utan tillika känna att han eller hon går framåt i inre, andlig utveckling. Även denna sida bör mer än hittills beaktas och sålunda aftonkurser eller undervisningskurser an­ordnas. Dessa kurser kunde till en början omfatta: räkning och rättskriv­ning, välläsning, sång och notlära, nykterhetslära och jordbrukslära samt gymnastik och folkdanser. Varje medlem, som erlagt årsavgiften, bör få deltaga. Men endast i fyra av dessa kurser eller 2 aftnar i veckan  varje kurstermin. För att få intresserade och kompetenta ledare bör en om ock ringa ersättning per lektion kunna erläggas. Medel härför kan på olika sätt anskaffas. Förslaget vann enhäl­ligt understöd och överläts åt styrelsen att genast vidtaga nödiga anordningar.

Sedan val och löpande ärenden, undanstökats, uppläste lärar E. Högnäs en uppsats om »Viljekraften» samt en dikt. Damkören lät höra vacker sång. Föreningens handskrivna tidning »Knoppen» upplästes och bjöd nu lik­som alltid på ett piggt och gott innehåll. Till sist utförde medlemmar av Kolamkretsen teaterstycket »De nygifta» av B. Björnson, vilket såväl genom sitt sanna och ur livet gripna innehåll, som genom det goda utförandet i hög grad fängslade intresset. De uppträdande avtackades genom liv­liga applåder.

Medlemsantalet har under året starkt tillvuxit och uppgår nu till 200 per­soner.

Senast uppdaterad 2007-07-25 16:53
 
 
Top! Top!