www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
På rullande hjul (1949)
Skrivet av Signaturen gh.   
2007-07-29 08:57

På rullande hjulTerjärv. Affärens baksida med trädgårdslandet

Det har skrivits och talats mycket om att vi måste öka arbetstakten i Fin­land. Och det är visst och sant, att den kan ökas. Inte bara inom industrin och lantbruket utan inom alla yrken.

Bönderna borde med större kraft än någonsin förr lägga an på nyod­lingsverksamhet. Det finns bönder, som knappast tager upp ett enda tunn­land nyodling under hela sin levnad, ehuru de haft möjligheter att nyodla. En sådan lantbrukare har sannerligen förvaltat sitt ärvda pund på ett slar­vigt sätt. Hur vore det, om lantman­nagillena och lantbrukssällskapen kraf­tigt skulle öka propagandan för nyod­lingsverksamheten.

Häromdagen kom vi att köra den nya landsvägen Jeppo-Purmo-Lappfors-Terjärv och såg på långa sträc­kor invid vägen jungfruliga odlings­marker, nu bevuxna med tät lövskog. Just då kom vi att tänka på våra stora möjligheter att öka odlingsarealerna. Bönderna borde slipa gräftor och plo­gar och med »sannskyldig sportsanda» och inte med suckan taga itu med detta arbete. Det skulle bli någon­ting av Svenska Österbotten, om vi varje år sprängde stubbar för 1 milj. mark och lade åtminstone ett halvt tunnland mark under plogen för varje år per man. De, som har enbart stenbackar att gräfta i, kunde nöja sig med litet mindre.

Så var vi framme i Terjärv kyrkby. Det var före jul, och vi fick ett sam­tal i gång med affärsföreståndaren Gunnar Palm på handelslaget. Lika trygg och säker ser han ut som den bästa skinndirektör i Gamlakarleby. Förresten har hr Palm i många år stått i butik i skinnstaden, så an­dan har väl smittat av sig.

— Vad jag har att berätta om Terjärv Handelslag just nu? Frågan kommer så apropå, så jag vet rakt inte, från vilken ända jag ska börja.

— Kommersen är god så här före jul. Vi har annars förstorat vår butik med ett rum, som i tiden avskildes till köttbutik. Alla tycker, att butiken vunnit mycket på denna omändring. Ja, nog är det konstigt, att en så pass liten förändring kan betyda så mycket.

— Så har vi snyggat upp vårt kafé och moderniserat köket. Nu har vi också matservering. Och den går bra. Terjärv besökes av ganska mycket folk, och då här inte fanns någon matser­vering, tyckte vi, att det var vår plikt att öppna en sådan, och det har nu visat sig, att folk uppskattar den. Det ser vi allra tydligast på omsättningssiffrorna i kaféavdelningen.

— Då jag en gång nämnt något om byggnadsverksamhet kan jag fort­sätta. Vi har planer på att bygga ett nytt magasin, för ett sådant har vi stort behov av. Tomtfrågan är klar, och ritningar har vi fått från Central­lagets byggnadsavdelning. På vårvin­tern hade vi »uppbörd» av virke, och gubbarna körde hit över 200 stockar. Så jag vill se jag, var det finns lika duktiga gubbar i Österbotten.

— Tomtfrågan är klar, som sagt var. För en tid sedan arrangerade vi »bal». Gubbar och pojkar kom med hästar, kärror och spadar, och så tog vi vår lastbil med och flyttade matjordslagret från magasinstomten tvärs över landsvägen och iordning­ställde ett prima köksträdgårdsland för handelslaget. Och det arbetet utfördes så väl, att det är värt högsta beröm. Karlarna skämtade och arbetade så svetten rann. Det nya köksträdgårds­landet blev en verklig prydnad här i centrum av socknen. Nu kan vi odla trädgårdsväxter också för vår egen matservering.

—  Här omkring butiken har vi pla­nerat och kört grus, så nu kan vi nog deltaga i en hela Öster- botten omfat­tande tävling i fråga om gårdsplaner­nas skötsel, om en sådan arrangeras.

— Den nya butiken i Kolam by går bra. Kolamborna blev med ett slag kooperatörer. Med kommunen har vi gjort ett hyresavtal, så lokalfrågan är ordnad. Vi har nämligen placerat bu­tiken i en småskola.

— Ja, i fråga om den maskinella tvättstugan borde jag inte uttala mig, ehuru jag vet hur landet ligger till här. Vi tänker arbeta i all tysthet här i Terjärv. Ty vad stort sker, sker tyst. Det kommer faktiskt att bli in­tressant att se, om det blir Terjärv eller någon annan socken i svenska Österbotten som löser den frågan först.

— Terjärv eller någon annan soc­ken var det.

— Jag skall säga att vi har ener­giska marthor här. Så det är förstås de som driver på tvätt-  stugefrågan. Men vi vill förstås hjälpa till med sa­ken från handelslagets sida. Så gott vi kan.

—gh.

 

Artikel i Samarbete nr 1 / Tisdagen den 4 januari 1949

Senast uppdaterad 2007-07-29 09:05
 
 
Top! Top!