www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Hundra flaggor i topp i Terjärv
Skrivet av Rita/Öb   
2007-10-27 11:51

Hundra flaggor i topp i Terjärv
Levande fisk och gamla broderier med bland över 400 utställare
 

— Och var finns åkrarna då? frågade en dansk efter att ha gjort en rundtur i Terjärv. Terjärv är en typisk jordbrukarbygd, men det som mötte dansken och gav anled­ning till hans fråga, var de små åkerlapparna och ängarna mellan höga kullar och skogsdungar och de små in­sjöarna — allt så olikt vad man avser med en typisk svenskösterbottnisk jorbrukarbygd.

Och samma fråga som dan­sken ställde, gör säkert också en inbyggare från annan del av den svenskösterbottniska kust­remsan när han första gången besöker Terjärv. Det är en helt annan natur som möter en där men av terjärvbon får man dock veta att de små åkrarnas och ängarnas antal verkligen gör att de flesta lever av jordbruk. Tidigare gav sjöarna också möjligheter till fiske, men nu­mera har fisket mera hobbyka­raktär och den inplanterade fis­ken skyddas tidvis med fridlys­ning.

När nu Terjärv kallar till sommarens stora jordbruksut­ställning i morgon och på söndag är det ofrånkomligt att ge också denna yttre ram av värdkom­munen. Det som utställnings­besökarna kommer att mötas av, är denna kommun »Annorlunda» iklädd sin grannaste sommarfäg­ring, och utställningsarrangörerna får finna sig i om själva na­turen i Terjärv allvarligt kom­mer att konkurrera om uppmärksamheten bland de långväga gästerna.

400 utställare

Men för den intresserade kommer årets svenskösterbott­niska lantbruksutställning för­visso att uppvisa mycket sevärt. På det cirka 5 ha stora utställ­ningsområdet nedanför kyrkan på sluttningen mot Heimsjön, har förberedningsarbetet pågått sedan tidigt i somras och när en  av organisationskommitténs medlemmar, Ture Sågfors, berättar att över 600 stockar har skänkts och över 500  frivilliga dagsverken har stått till buds, förstår   man att det varit hela Terjärvs angelägenhet att skilja sig med heder från utställnings­arrangemangen. Med tanke på eventuellt regn har planen ställ­vis täckdikats och utställnings­paviljongerna har byggts för att tillfredsställa såväl utställare som besökare. Matpaviljongen är 40 meter lång, så man är be­redd att ta emot många och hungriga gäster. Arbetsledare på platsen har varit Vilhelm Stor­backa, Gösta Nilsson och Uno Byström.

Organisationskommitténs  sekreterare var agrolog Ruben Wistbacka.

Vad utställningsbesökarna skall få se, är både nytt och förbättrat för jordbrukets olika områden. Över 400 utställare är med. Maskiner, husdjur, hem­slöjd, försöksfält, trädgård och skogsbruk, jakt och fiske är några av avdelningarna. Och om man gör en förhandstitt på någ­ra av de olika avdelningarna, kan nämnas att husdjursavdel­ningen bl.a. kommer att uppvi­sa tre av de till Österbotten inköpta ryska orlovhästarna, fyra semintjurar från Nyland samt ett 50-tal kor.

Levande fisk

Jakt- och fiskeavdelningen kommer att uppvisa något så intressant som levande fisk! Man har konstruerat plastbassänger för att kunna uppvisa levande exemplar av den fisk som finns (även inplanterad) i insjöarna i Terjärv.  Och om infångandet avlöper lyckligt blir det sålunda bl.a. braxen, aborre, ruda, lake, gädda, lax, laxöring, karp och gös. Fiske- och jakt­redskap, både gammalt och nytt skall också finnas med. Och till jaktavdelningen får kanske ock­så hänföras den s.k. Kankkonens bössa, som var i aktion under Krimkrigetes dagar då Gamlakarleby erövrade en engelsk barkass.  På utställningen kom­mer det dock att finnas två bös­sor —  vilka bägge gör anspråk på att vara originalet!  Och för säkerhets skull har man alltså bägge med.

Över 500 alster kommer den kvinnliga hemslöjdsavdelningen att framvisa, och där är de gam­la broderier,  bröllopsutstyrslar, franslakan etc, värda uppmärk­samhet, som Maj-Britt Backman och Aili Wistbacka under en månads  inventering i  alla Terjärvhem har lyckats plocka ihop. Den utställningen kan be­ses i den gamla skolbyggnaden. På den manliga hemslöjdens sida kommer bl.a. alster från Terjärv hemslöjdsskola att uppvisas.

En avdelning för fornföremål kommer vidare att  finnas i hembygdsgården. Ungdomsav­delningen omfattar lantbruksklubbavdelningens handarbetsutställning   —   klubbledarinnan Linnea Forsén  har haft  hobbyverksamhet  igång  när utearbe­tet vilat — samt folkskolornas handarbets- utställning som Thyra  Sandberg stått bakom. Hob­by- och amatöravdelning   med bidrag från hela Karlebynejden finns också.

Utställningsprogrammet är digert och för att allt skall gå »prickfritt i lås», som en Terjärvbo sade, så är vackert väder det man innerligast hoppas på. Och sedan är man redo att ta emot presidenten på söndag. Men redan i morgon går flaggorna i topp på de hundra flagg­stänger man rest.

Rita.

Öb 10.07.1960

Senast uppdaterad 2007-10-28 10:00
 
 
Top! Top!