www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Öb skriver 20.12.1927
Skrivet av Öb   
2008-07-05 12:58
Österbottningen skriver den 20 december 1927

Terjärv.

Elektriciteten vinner terräng. Elektrisk energi har av bröder Albäcks elektricitetsverk i kyrkobyn utgi­vits till gårdarna å Sågfors, Sågslamp, Särs och Backman för be­lys- ningsändamål. En omkring 2 1/2 km. högspänningsledning har för ändamålet dragits till Sågfors, där en transformator uppställts. Lågspänningsledningar gå sedan därifrån till de enskilda gårdarna och äro dessa ledningars längd tillsam­mans något över 4 km., alltså nära 7 km. både hög- och lågspänningsledningar sammanlagt. Ledningar­na komma att kosta något över 25,000 mk plus en transformator på närmare 7,000 komplett. I dessa summor ingå ej några arbetskost­nader utan blott materialer. De resp. bönderna hava själva bekostat ledn. samt även utfört arbetet; bröder Albäck ger, som ovan nämnts, den erforderliga kraften mot en överenskommen avgift. Ett länge känt behov har med detta arbetes slutförande blivit fyllt. Nutids män­niskan är inte längre nöjd med de gamla petroleumlamporna, hon vill ej heller slösa med mänsklig arbetskraft; det skall härefter vara både elektrisk ljus och elektrisk kraft.

Kommunalfullmäktige behandlade vid sitt senaste sammanträde den 14 dennes bl.a. följande ärenden:

Kommunalbudgeten genomgicks och vidtogos smärre ändringar, vilka antecknades i ut- giftsförslaget. Efter ovannämnda ändringar upp­tager budgeten bl.a. följande poster: Ut- gifterna för folkskoleväsendet stiga till något över 400,0000:—. Kommunala institutioner och be­fattningar draga närmare 18,000:—, däribland kommunalnämnds ord­förandens lön 4,000:- + 1,000: — för handhavandet av folkskolornas bokföring, kommunalkassören er­håller 2,000:— ledamöterna i kommunalnämnden 1,200:—, kommunalfullmäktige 3,500:—, kommunaltaxeringen 2,500:— o. s. v.  Fattigvårdens utgifter beräknas till 87,000: —, hälsovård, till 25,000: —, utfästa bidrag och andra utgifter 17,000:—. Summa utgifter Fmk 555,395: —.

Kommunens  inkomster stiga till i runt tal Fmk 304,200:—, varför det återstår att uttaxeras 251,195 mk för att få inkomsterna att gå  ihop med utgifterna.    

Skyddskårens anhållan  om understöd med Fmk 10,000:— bifölls såtillvida, att fullmäktige med 8 röster mot 5 beslöt giva densamma 5,000: —.                                          

Beslöts, att skattskyldig, vars inkomst icke överstiger 6,000:—,  har  rätt att från den skattbara inkomsten avdraga  1,500:— och förr barn, som icke före skatteårets  utgång fyllt 15 år, 600:—.

Till medlem i statens skattenämnd återvaldes Elis Granholm samt till suppl. Axel Bexar.

Det till kommunalfullmäktige inkomna förslaget till medelpris år lantmannaprodukter genomgicks och godkändes utan  ändringar.

Enär ansökningen hos Lands­hövdingen om tuberkulinundersökning av kreaturen i kommunen icke bifallits på grund av att full­makter av kreatursägarena icke medföljt ansökningen, överlämna­des åt kommunalnämnden att så begå, att nämnda ansökan bliver beviljad.    
 
Förlovning eklaterades den 13 dennes i Helsingfors mellan teol. stud. Emil Högnäs och fröken Hil­ma  Andersson  från Terjärv.
 
Senast uppdaterad 2008-07-05 13:03
 
 
Top! Top!