www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bönderna i Terjärv vid tiden för stora ofreden
Skrivet av Gösta Näse   
2008-07-07 10:47
BÖNDERNA I TERJÄRV VID TIDEN
FÖR STORA OFREDEN


Terjärv bildade den största byn i Kronoby år 1713. Hemmanens antal var 46, varav två kallades nybyggen. Mantalslängden för år 1713 tar vi än en gång som utgångs- punkt.

1. Widjeskog.
1713. 1/3 mtl. Johan Michelsson och hustru, måg Anders och hustru. Husbondens namn bör vara Johan Johansson. Ryska längden 1719 gör veterligt betr. Widjeskog: "Kölden dess årswäxt åhrligen förderfwar". Bonden Johan återupptar arbete efter freden, men mågen Anders "berättas wara ganska sjuk" säges i 1723 års längd.

2. Furu.                                                                                            
1713. 1/4 mtl. Michel Furu och hustru, son Matts och hustru, dotter Anna, syster Wendela. Sjuåriga sonen Hans samt systern Anna bortfördes i fångenskap 1714. Sonen Matts Michelsson fortsätter odlarmödan.

3. Svartsjö.
1713.1/4 mtl. Tolfman Matts Johansson Swartsjö och hustru, styfson Johan, piga Lisa. Tvenne barn tillfångatas, men sonen Matts uppges 1723 "Nyligen af Ryska fångenskapet hemkommit." Denna Matts Mattsson antog namnet Nyman. Han blev handlande; i Jakobstad och är Johan Ludvig Runebergs morfarsmorfar.  Tolvman Svarsjö åter­kommer såväl till hemmanet som rätten. Först 1743 erfar vi att: "Häradsnämndeman Matts Johansson Swartsiö, som 28 års tid suttit för Nämndeman uti rätten framkom nu med begäran thet han för sin ålderdom och skröplighet skull måtte från thenna syssla entledigas, hwilket honom icke heller förväg­ras kunde, utan blef thess anhållan samtyckt."

4.Storbacka.
1713. Nybyggaren Jacob Storbacka och hustru. Jacobs hustru bär det dåförtiden ovanliga namnet Juliana. Storbacka upp­togs "4 år innan fiendens infall - på socknens allmänning". Sonen Simon och mågen Jacob Jacobsson ta vid efter freden.

5. Skytte.   
1713. 1/4 mtl. Pehr Skytt och hustru, svåger Elias och hustru, svåger Carl och hustru, svåger Matts. Ett välbefolkat hemman. Från Skytte medför fienden två söner till svåger Elias. 1723 är Pehr Sigfersson alltfort huvudman på Skytte.

6. Kortjärvi.                                                     
1713. 1/4 mtl. Daniel Kortjerf och hustru. Daniel Mattssons dotter Lisa hör till de, av ryssarna bort­förda barnen. 1722 "uppdrar Daniel Mattsson sitt 1/4 mtl. skattehemman med sin faders och bägge grannars samtycke åt Mattz Carlsson Lytz för 250 dal.copparmynt."  Matts Carlsson står för Kortjärvi redan 1719. Om alla Kortjärvibönderna rapporteras sistnämnda år att de är "mycket fattiga". Enligt 1723 års längd  är Matts  Carlssons son Carl "starrblind och siuklig".  

7.  Kortjärvi.                                                                         
1713. 3/8 mtl. Michel Sigfredsson och hustru,   styfson Johan, styfdotter Carin.  Sex år senare Lars Andersson och hustru Anna. Deras frändskap med Michel  t.v. dunkel.

8. Kortjärvi.
1713. 3/8 mtl. Johan Larsson och hustru. Johan var även nämndeman. Han traktade efter Snåre hemman, varifrån hans hustru Margareta Jacobsdotter härstammade. Konflikten vid höstetinget  1735.

9. Gistö.      
1713. 1/8 mtl. Anders Gistö, måg Michel och hustru. Gistö upptogs av Anders Carlsson före 1695. Han hör hemma på Keurkall. Även vår Anders Gistö lyckades klara kriget.

10. Dövnäs.
1713. 1/4 mtl. Carl Döfnäs, son Johan och hustru, son Carl, piga Malin. Döfnäs hemman har följande anmärkning i 1719 års ryska längd. "Detta mantahl är af Kejserl. Ryska Armens första ankomst illa medfahrit." Johan Carlsson har efterträtt fadern år 1723.

11. Strömsnäs.                                                                                 
1713. 1/8 mtl. Johan Strömsnäs och hustru, styfmoder Margheta. Hans broder Carl Mattsson Näse står för ansvaret efterfreden.

12. Kaitajärvi.  
1713. 1/12 Erich Kaitajerf. Moder Margetha,  morsyster Maria. Sam­me ägare 1723.

13. Björkbacka.
1713. 1/3 mantal. Mattz Biörkbacka. Bolagsman Matts Simonsson, Swägerska Wendla och Maria. Matts Simonssons dotter Brita bortföres, okända öden. Matts Jacobsson står 1723 ännu i redet.
 
14. Byskata.                      
1713. 1/3 mtl. Hendrich Byskata och hustru. Denna husbonde har med säkerhet fått genomlida mycket under ofre­den. Han rapporteras 1723 vara "gammal, brand och förskäckt" Detta bör väl tolkas så att han blivit chockskadad. När fredliga tider stunda sytes han av sonen Michael Henrichsson

15. Björkvik.
1713. 1/4 mtl. Lars Biörkvik och hustru, syster Carin. Också han tar ånyo trådarna i sin hand 1723.

16. Lytts.                                                                                               
1714. 1/4 mtl. Jacob Lytts och hustru, Swärmor Maria. Återfinns i 1723 års längd på Lytts.

17. Lytts.
1713. 1/4 mtl. Matts Ehrsson och hustru, svåger Matts och hus­tru. Även vår Matts Ersson och hustru återuppta arbetet när fred in­trätt.

18. Lytts.
1713. 1/2 mtl. Johan Lytts och hustru, frände Carl och hustru, dräng Carl. Drängen Carl är redan 1719 huvudman och så är även fallet 1723.

19. Keurkall.
1713. 1/2 mtl. Johan Michelsson och hustru, bror Matts och hus­tru, samt tvenne pigor. Johan Michelsson jämte husfolk bryter upp från Keurkall och slår sig ned på Träisk i Norrby. Brodern Matts Michelsson fort­sätter släktens värv på Keurkall.                                       

20. Lillrank.
1713. 1/4 Pehr Lillrank och hustru, brorson Anders och piga Margeta. 1724. Jacob Jacobsson samt frände Per. Jacob Jacobsson är tro­ligtvis systerson.                                   

21. Lillrank.
1713. 1/3 mtl. Johan Pehrsson och hustru, dräng Matts. Också dessa äro arbetsföra efter kriget.       

22. Storrank.
1713. 5/12 mtl. Jacob Simonsson och hustru, styfson Anders och hustru, styfson Jacob. Jacob Simonssons hustru Anna Mattsdotters första man var Jacob Olofsson Stor Rank. 1722 rapporteras vid tinget : "Jacob Simonsson Storrank levat 1715 där i egen gård, sedan brunnit, har sit qwarter hos Per Thomasson". 1723 sytes Jacob Simonsson av sin styvson, som nu är husbonde.

23. Hässjebacka.                        
1713. 1/12 mtl. Matts Häsibacka. Bror Olof. Olof överger hemmanet och flyttar till Siisbacka i Purmo. Men Matts och hustru Carin fortsätta med all flit.

24. Storrank.
1713.1/2 mtl. Jacob Stor Rank och hustru, Bror Pehr, Bror An­ders. Jacob Pebrsson övertar sin farbrors hemman Bjong i Hopsala. Brodern Pehr Pehssson jämte husfolk är innehavare av Storrank 1723.                                                                                                 

25. Timmerbacka.                                                                                                  
1713. 1/4 mtl. Mattz Timerbacka och hustru, Son Pehr och hustru, son Olof. Sonen Olof Mattsson blir husbonde efter fadern Matts.

26. Sandkulla.
1713. 1/6 mtl. Daniel Sandkull och hustru, piga Brita. 1719 heter ägaren Matts, men vi misstänker starkt att Matts är måg på Sandkulla. 1723 samme bonde.

27. Granö.
1713. 3/4 mtl. Anders Thomassons änka Anna, styfson Pehr och hustru, styfdotter Anna. ryssen bortför 1714 dottern Carin på 17 vårar. 1719 säges om Granö "några gårdar alldeles afbrända." Per Johansson är följande namn i regentlängden.

28. Granö.                                                                                                         
1713. 1/2 mtl. Jacob Larsson Granö, son Jacob och hustru, son Hendric, dotter Lisa. Efter fredens ingång brukar bröderna Jacob och Henrich Granö hemman.

29. Granö.
1713. 3/8 mtl. Johan Jöransson och hustru, måg Anders 1723 lever Johan Jöransson "wanför och gammal", och sytes av mågen Anders.                              

30. Granö.
1713. 1/4 mtl. Anders Mattson och hustru, svägerska Carin. Des­sa makar inneha detta samt följande hemman N:o 31 efter freden.

31. Granö.                                    
1713. 1/4 mtl. Matts Mattsson och hustru. Se ovan N:o 30. Hos Anders Mattsson Granö återfinner vi 1723 brordottern Margeta

32. Emet.                                              
1713. 1/4 mtl. Isach Emet och hustru, svägerska Anna. 1723 är mågen Anders medhjälpare på Emet

33. Swart.
1713. 1/4 mtl. Hindric Swart och hustru. Tio år senare är samme Henrich Danielsson i besittning av denna del av Hästbacka.

34. Hästbacka.
1713. 3/8 mtl. Jacob Pehrsson Hästbacka och hustru, svåger Ja­cob och hustru, systerdotter Carin. Jacob Pehrsson jämte sonen Pehr och hustru brukar hemmanet ef­ter krigets slut. Detta är Sunabacka.

35. Hästbacka.
1713. 3/8 mtl. Anders Perssons hustru Elisa, sonen Anders och hustru, dotter Maria. Sonen Anders Andersson har fattat rodret efter fredens ingång.

36.Hästbacka.
1713. 1/2 mtl. Erich Erichsson och hustru, styfson Anders och hustru, styfson Jacob, styfdotter Lisa. Anders Perssons far Per Andersson dog 1698 och änkan omgift med Erich Erichsson. 1723 sytes Erich av Anders Persson. Följande år bortfaller Erich Erichsson, ity han är "gammal och bräcklig."

37. Hästbacka.       
1713. 1/2 mtl. Carl Johansson och hustru, Syster Carin, Måg Staffan och hustru. Carl Johansson husbonde alltfort 1723.

38. Hästbacka.
1713. 1/2 mtl. Matts Jacobsson och hustru, bror Dawid och hustru. Samma fyrväppling rapporterar längden av år 1723.

39. Hästbacka.
1713. 1/2 mtl. Hans Hansson och hustru, Bror Lars och hustru, bror Jacob och hustru. Jacob Hansson återfinnes 1723 på Hästbacka. Brodern Hans med sitt folk har flyttat till Björkbacka i Såka, och Lars Hansson drog med hustru och barn till Norrby i Pedersöre.    

40. Forsbacka.
1713. 1/2 mtl. Erich Hansson och hustru, dräng Matts, piga Kers­tin. Även här får vi återse desamma jämte brodern Hans och hus­tru enligt mantalslängden av år 1723.

41. Kolam.
1713. 1/2 mtl. Cnuth Colamb och hustru, svåger Johan, piga Margeta. Alla tre se fredens dag gry.

42. Kolam.
1713. 1/4 mtl. Pehr Andersson och hustru, bror Anders, piga Anna. Också här är gamle ägaren på husbondeplatsen.

43. Kolam.
1713. 1/4 mtl. Henrich Mårtensson; och hustru, svåger Carl och hustru. Denna hemmansdel får ny ägare, vi vågar förmoda att hans ursprung står att söka i granngården. Hans namn är Anders Andersson. Vi återfinner väl "förra åboen Henrich Mårtensson utfattig och brecklig" på sitt forna hemman.

44. Kolam.
1713. 1/4 mtl. Carl Gabrielsson och hustru,dräng Henrich. 1723 hjälper sonen Per Carlsson jämte hustru gamle husbonden Carl att  sköta hemmanet.     

45. Kolam.
1713. 1/4 mtl. Hans Jöransson oöh hustru, svåger Pehr och hus­tru. 1719 redan är Pehr Michelsson ansvarig, så även efter fre­den.  
                                              

46. Nybyggaren Matts Pehrsson. Detta hemman nämnes ej 1723.
-----
Vi kan eliminera N:o 46. Av resterade 45 bebrukas efter ofre­den 40 av samma släkt. 89 % är ett mycket gott procenttal. Tar vi hela Kronoby socken i betraktande -  alla fyra byar - Terjärv, Påras, Bråtö och Hopsala blir procentsiffran 85. Kärle­ken till hemtorvan var utan vank och lyte.
-----

Jag ser er, I mödrar. På gavelns bänk
I sitten med fällda händer,
belysta ibland med ett fladdrande
av skenet från ärilns bränder.
Så satt hon, min moder, så ofta om kvällen,
när slitdagens oro släppte sitt tag,
så satt han och såg in i glöden på hällen,
i tätnande mörkret spanande dag.

Jag ser, hur det falnar på härden alltmer,
hur skuggorna strida och vinna.
Och högsäng och förlåt och urskåp jag ser
i dunklet förtona och svinna.
Jag lyssnar och lyssnar, och visaren skrider,
och natten ruvar kring äril och bord.
Då hör jag beslöjade röster omsider,
de hängångnas suckan och släpande ord.

Gösta Näse

(Stora ofreden 1713—21)

Införd i Öb. 19.10.1957
Släkt och Hävd nr 14, 1969
Redigerat av Elof Granholm 07.07.2008
 
Senast uppdaterad 2008-07-07 11:44
 
 
Top! Top!