www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kallmejerierna
Skrivet av Julius Björkbacka   
2008-10-06 22:58

Julius Björkbacka: - Jag minns . . . .  

KALLMEJERIERNA

- Då man tänker sig med vilka miljonomsättningar våra dagars me­jerier rör sig så  är det kanske svårt att fatta under vilka små och anspråkslösa förhållanden våra fäder startade denna så be­tydelsefulla näringsgren  - mejerihanteringen.

Under adertonhundratalets sista decennier fanns det  i Terjärv sockens alla byar ett flertal s.k. kallmejerier. Samtliga dessa småföretag upplöstes  omkring år 1900.  Den 6 november 1905 vidtog Insjö andelsmejeri med sin verksamhet.

För att nu nämna några så hade kolamborna sitt eget mejeri belä­get i Pellas-kröken och med Alina Knutar  som mejerska. Hästbac­kas kallmejeri  var stationerat i framlidne klockaren Sunds  sto­ra bondstuga på Sunabacka med Lovisa Ravall  i mejersketjänsten. Närmare sekelskiftet fungerade  även ett ångmejeri i byn vid Nybondas, där en brunn i närheten ännu bär namnet Mejeris-brunn. Alina Zittra var mejerska. Sandkulla mejeri i kyrkbyn sköttes  av Mathilda Sandkulla (Sanddjäls-Tilda), Granö mejeri  av Amanda Sågslamp och Kortjärvi kallmejeri på Djupsjöbacka  av Edla Ahlsved.

Samtidigt med kallmejeriet på Björkbacka existerade i grannskapet ett ångmejeri på Fors hemman och konkurrensen var därför livlig om från vilket mejeri man kokade den bättre ”vit-varm-mjölken”. Därifrån historien om gubben, som inte fick sova på två veckor. Då det var uppe­håll för reparationer på mejeriet fick han inte sova i avsaknad av ”varm-mjölken” och då mejeriet kom i gång måste han som oftast upp på natten och smaka på anrättningen. På nämnda ångmejeri vid Forsas tjänstgjorde som första mejerska Edla Nylund ( utbildad). Hon efterträddes av Maria From (Jonnas-Maj) och därefter vidtog vetilflickor­na Kristina och Lisa, den senare är nu 88-åriga Lisa Ahlsved i Djupsjöbacka.Alla kall- och ångmejerier handhades dessutom av en manlig disponent, vanligen någon därtill kompetent person, utsedd av och ur grannskapet. Som första disponent på Björkbacka kallmejeri fungerade Emil Byskata (Tolvmans-Emil, f.d. lärare vid ambulerande småskolan) med syster Hil­ma som mejerska.

Den tidens inkomstmöjligheter var små.

-Tå mååna var slut å Emil gav me löönä, så hadd ja 10 mark ti't a' heim i vantn, berättade mejerskan.

Efter Emil Byskatas frånfälle år 1894 efterträddes han i disponent­tjänsten av Anders Byström (Kaitback-Anders) Efter det Anders Byström avtjänat sin värnplikt i rysk-finländska militären i Uleåborg åren 1884-86 och de påföljande åren övat re­serverna på Merijärvi-åsen, så mottog han upp­giften som ansvarig kontrollör på sin hembys kallmejeri. Han hörde till det slaget av människor som vi kallar ”en praktisk hand” eller varför inte tusenkonstnär, ty det fanns  få yrken på det praktiska området som han ej bemästrade. Plåtslagaryrket var inte heller främmande för Anders Byström och mejeriets inventarier, för smörtillverkningen behövliga attiraljer, såsom mjölktinor, gräddslevar, hinkar, ”vingeltjärnan” och smörmangeln var alla gjorda av disponentens hand.Deltagarna i Björkbacka mejeribolag var till antalet 10 bönder, som regelbundet varje mor­gon och afton förde sin mjölk till mejeriet.

Efter det mjölken uppvägts hälldes den i tinor av 10-15 kg storlek, vilka var försedda med respektive leverantörs bomärken. Mjölktinorna placerades därefter i en omkring två meter lång träbalja fylld med vatten och is för att stå tills grädden steg till ytan.

För gräddens stigande åtgick ett dygn och då handskummades mjöl­ken med slev och grädden sattes (något syrd) på halvvarmt stäl­le tills varannan dag ”vingeltjärnan” kom i gång. Den bestod av en större fyrkantig trälåda på fotunderlag. Den löpte på en rote­rande axel och var försedd med handtag på båda sidorna. Gräddens värmegrad avprovades först av mejerskan med en termometer, och så sattes kärnan i rörelse, dragen av ett par manliga leverantörer, som också drog smörmangeln.

Ingen som helst provning av mjölken, vare sig fetthalt eller kva­litetsklass förekom. Man räknade endast med att mjölk är mjölk och smör är smör. Reda och renlighet hörde dock till dagordningen (vilket ju främst får påföras mejerskans meritkonto).

Det var leverantörernas plikt att i tur och ordning, varje fredag, resa in till Gamlakarleby stad, med häst naturligtvis, och avytt­ra smöret, en drittel på 50-60 kg per vecka. Smöret såldes vanligen till uppköpare, bl.a. ”Jenki” och Klapunen.

Det kan till sist nämnas att då det var husbondens, som ägde mejerihusat, tur att resa in till staden med veckosmöret och han där­vid blev tillfrågad om namnteckningen så kom han att fälla yttran­det: ”Skriv på dritteln Hans Hansson. Mitt mejeri”. Detta självsäk­ra yttrande lever ännu kvar i folkhumorn, ty det har nu en gång blivit så i vår syndiga värld, att om stoltheten och högmodet jäser under en enkel bondtröja så blir egenskapen till åtlöje. Däremot om det stolta hjärtat klappar under en herremansrock, så kan högmodet imponera och finna mera berättigande..

Men det skall väl så förbli till tidens slut, då alla ojämnheter skall utjämnas, då också den gamla tiden med den nya skall för­enas i ett förflutet helt.

Ur Släkt och Hävd nr 8 - 1964


Redigerat Elof Granholm 06.10.2008

Senast uppdaterad 2008-10-06 23:17
 
 
Top! Top!