www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Lottornas insats betydelsefull
Skrivet av Birgitta Östdahl   
2009-10-15 00:14Lottornas insats betydelsefull


Lottorna och Lotta-rörel­sen stod för en betydelse­full insats från 1920-talet till 1940-talet när verksam­heten förbjöds.

I Terjärv var lottorna aktiva och hade bland an­nat en aktiv gymnastikt­rupp som tränade flitigt och uppträdde på olika till­ställningar. Även en lottakör fanns.

Under trettiotalet var verksamheten mera av sys­selsättande karaktär. Men när vinterkriget och sedan fortsättningskriget bröt ut fick verksamheten en an­nan innebörd.

— Då gällde det att kämpa för fosterlandet och bistå soldaterna som käm­pade vid fronten, berättar Linnea Forsén och Else Timmerbacka som båda va­rit aktiva lottor.

Lotta Svärd avdelningen bildades i Terjärv 1921.  Lottarörelsen bildades egentligen från Martharö­relsen och syföreningsverk­samheten. Kvinnor samla­des och man ville organise­ra sig i likhet med skydd­skårerna som fanns. De första åren ordnades olika verksamhetsformer  lockade unga kvinnor. Else Timmerbacka  var 17 år när hon kom med i verksamhe­ten. Gymnastiken var en av de verksamhetsformer som intresserade. Inom skydd­skårerna fanns aktiva gym­nastiktrupper för män och inom Lotta Svärd-avdel­ningarna fanns damgym­naster. Tyra Sandberg led­de damgymnasterna och var även ordförande för avdelningen under några år.

— Vi hade en fin gym­nastiktrupp när Tyra Sand­berg ledde oss, berättar Else Timmerbacka. Men vi tränade flitigt. Inför gym­nastikfesten i Nedervetil 1933 tränade vi nästan var­je kväll. Dräkterna som flickorna hade var gråa koltklänningar med gummi­band i midjan.

När gymnastikprogram­met var över drog flickorna på sig sina lottaklänningar. De var också i grått bo­mullstyg med vita runda kragar och vita manschetter.På självständighetsdagen skulle det alltid ordnas fina fester. Lottorna arrangera­de festen tillsammans med skyddskåristerna. Festen förbereddes i veckor. Pro­gram skulle inövas och ma­ten planeras. Byavis samla­des ingredienser ihop.

Potatis, kött, rotfruk­ter, bröd och mjölk behöv­des. Dagen före festen sam­lades lottorna för att tillre­da köttstuvningen som ko­kades i Forséns stora gryta eller någon annanstans.

- Vi bakade också bulla till kaffet, minns Else Tim­merbacka. På självständig­hetsdagsmorgonen samla­des alla vid ungdomsloka­len. Efter en salut tågade skyddskårister och lottor till kyrkan för att fira gudstjänst. Efter gudstjäns­ten var det dags för middag på ungdomslokalen. Nu fick alla njuta av köttstuv­ningen. Ibland serverades även risgrynsgröt. Efter middagen ordnades skju­tövningar för skyddskåris­terna och på kvällen var det dags för den högtidliga festen som alltid inleddes med hornmusik. Fritjof Sandberg som var skydd­skårschef   ledde   programmet som bestod av dekla­mation, sång och tal. En sångkör hade bildats av lot­tor. Kören leddes av Tyra Sandberg.

Till festen kom flera hundra personer och alla var tacksamma över att få leva i ett självständigt land.

Lottorna samlades regel­bundet hemma hos varan­dra. Lotta Svärds gyllene ord fungerade som ledstjär­na. "Gudsfruktan vare ditt livs innersta kraft, Lär dig att älska ditt land och ditt folk, Ställ högt ditt lotta ideal, Blott som rättrådig, ren och sann kan du vara rätt lotta, Fordra alltid mest av dig själv" det är några av de tester som in­går i de gyllene orden.

Med kriget kom allvaret

När  lottorna  kom hem en kväll efter ett möte hade skyddskåristerna samlats vid mejeriet.

— Nu anade vi oråd.

När vi kom hem fick vi höra att Helsingfors hade bombarderats och då bröt vinterkriget ut. Nu började allvaret för lottorna. En del av kvinnorna som tidigare varit engagerad i verksam­heten måste lämna den ef­tersom de skulle ta hand om barn och jordbruk när männen skulle ut i fält.

Else Timmerbacka hade små barn och ett jordbruk att ta hand om. Hon kunde inte delta i lottaverksamhe­ten sedan hennes man åkte ut till fronten. Men Linnea Forsén hade möjlighet att engagera sig och hon åkte ut som kökslotta.

De övriga lottorna som arbetade på hemmafronten samlade olika förnödenhe­ter som skickades till solda­terna. Innan kriget bröt ut hade de samlat och sänt paket till militärerna men nu var det soldaterna som fick del av deras omtanke. Strumpor stickades och skyddskåpor tillverkades. Kvinnorna klippte och syd­de vita kåpor som soldater­na behövde som kamoufla­ge i vinterkriget.

Guds beskydd

Linnea Forsén har många minnen från sin tid som fältkökslotta. Hon hann vara på flera olika platser under krigsåren. Under vinterkriget kom hon först till en plats utan­för Viborg. Under fortsätt­ningskriget kom hon till Skogsby utanför Hangö och fortsatte sedan till Repola i Karelen. Senare kom hon till Dragsvik där hon var kökslotta vid sjukstugan.  Hennes yngste bror Anton var i Dragsvik så därför ville hon dit. Linnea Forsén hade begärt att komma till Tigerns sektion men blev istället kommen­derad till Sandströms sek­tion. Men hon besökte ofta Tigerns sektion eftersom många terjärvbor fanns där.

—    Jag skidade mellan sektionerna ända tills jag blev förbjuden på grund av de risker som fanns i kri­get, säger Linnea Forsén. Under vinterkriget var hon ute från februari till april. Under fortsättningskriget var hon ute från 1941-44.

Under vinterkriget var det relativt lätt att få tag på ingredienser till maten åt soldaterna. Men under fortsättningskriget blev det verkligen hopplöst.

—    Det var i stort sett att hälla en potatissäck i gry­tan och sätta fyr under, be­rättar hon. Ett tag hade lottorna enbart havregryn och te att servera. Då var glädjen stor när befäst­ningsarbetarna hämtade fisk till fältköket.

Linnea Forsén behövde aldrig se döda soldater och inte heller svårt sårade. Hon kände sig aldrig rädd.

—    Men tron på att Gud hjälper och beskyddar var bra att ty sig till, säger hon.

Kvinnornas insats var verkligen av betydelse un­der kriget, både lottornas och de övriga kvinnorna som kämpade på hemma­fronten. Tack vare kvinnor­nas insats hade männen nå­got att återvända till när det blev fred.

Birgitta Östdahl
Österbottningen 05.12.1993

Senast uppdaterad 2009-10-15 17:38
 
 
Top! Top!