www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Artur Hedlund - hembygdsvän
Skrivet av J L Birck   
2009-11-04 20:29ARTUR HEDLUND

Människans väsen får till en god dal sin grundton och -färg av hembygden. Så går heimsjöborna i Terjärv genom livet med hembygdsbilden lik en varm och glad »lyckönskan» må­lad i sin själ. Heimsjön är en stor, klar spegel i bildens mitt, och de bördiga åkrarna, de präktiga gårdarna, den frodiga grönskan runt om sjön gör, att bygden för sina barn var de än färdas framstår så oförglömmeligt grann. Och i ögat lyser en solglimt från Heimsjöns stränder, så länge livet varar.


Artur Hedlund var en god son av denna lyckligt lottade bygd, och det andliga heimsjöarvet vårdade och förkovrade han i rikt mått under sin 40-åriga lärarverksamhet i Helsingfors sven­ska folkskolor 1897—1938. Hans soliga, glada väsen, ideella livssyn, lediga och fängslande framställ­ningssätt samt musikaliska begåv­ning voro goda förutsättningar för en lärar- och fostrargärning, som sträckte sig långt utanför lärokur­sernas  och  klassrummets   gränser.

För nykterhetsarbetet bland hu­vudstadens svenska folkskolbarn var Arthur Hedlund i unga år den ledande kraften, och hela sitt liv stödde han verksamt arbetet för folknykterhet. Mången vuxen helsingforsare erinrar sig med glädje från sin barndom den unga läraren, som arrangerade glada utfärder och »Hoppets härs»-fester, trakteringar, teater m. m.

Erfarenheterna från detta arbete ledde Artur Hedlund till att 1909 grunda »Fylgia», ett karnratförbund för svenska gos­sar och flickor, som genomgått folkskolan men som följas av skolans och lärarnas fostrande påverkan genom att efter skol­årens slut samlas till möten, fester, exkursioner, resor, kurser och övningar av olika slag. I sin verksamhet för genomföran­det av denna kamratförbundsidé är Artur Hedlund en ban­brytande föregångsman i vårt land. Fylgia förblev hans sköte­barn livet ut, och för denna icke minst ur svenskhetssynpunkt betydelsefulla socialpedagogiska verksamhet gav han slösande tid, kraft och medel. Fylgiaarbetet är väl också den del av hans livsgärning, som utåt vunnit den största uppskattningen. På lärarmöten och föredragsresor gjorde han med framgång propaganda för kamratförbundsidén, men ingenstädes kunde ut­hålligheten och hängivenheten i fylgiaarbetet mäta sig med hans.

Samma var förhållandet med den andra av Artur Hedlunds älsklingsidéer: åstadkommandet av ett fruktbringande samar­bete mellan hem och skola genom föräldramöten- Litet varstädes har denna verksamhetsform försökts, men knappast har någon lyckats och hållit ut årtionde efter årtionde som Artur Hedlund. I konsten att sammanföra hem och skola var han en ouppnådd mästare, och hemligheten låg i hans vinnande väsen och i hans lätthet att åstadkomma och servera andlig spis i den form, som barnens pappor och mammor uppskattade. Hemmet och skolan var ett ämne, som Artur Hedlund gärna och med värme behandlade i tal och skrift. — En pedagogisk studieresa till Amerika har han livfullt skildrat i föredrag och i boken »Från Amerikas underland».

Artur Hedlunds musikaliska begåvning ledde till studier vid Helsingfors musikinstitut i två år och verksamhet som sång­lärare en följd av år i huvudstadens folkskolor och arbetar­institut samt som körledare och tonsättare. I tryck har han ut­givit Sånger för blandad kör och Sånger med pianoackompanje­mang samt Skolans och hemmets koralbok. Han var en ini­tiativtagare till de kristliga sångfester, som sedan 1923 nästan årligen hållits vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, och huvuddirigent vid många av dem.

Artur  Hedlund   förblev   livet  igenom   varmt  tillgiven   sin österbottniska hembygd och tillbringade alla sina ferier där. Han avled den 2 januari 1939 å Malmska sjukhuset i Jakob­stad i sitt 64:de levnadsår. Trettondagen den 6 januari vigdes hans stoft till gravens ro i fädernas kyrka på Heimsjöns strand. Ljust och vackert bevaras Artur Hedlunds minne i vida kretsar.

J L BIRCK

Ur "Svenska Folkskolans Vänners
Kalender 1939"

"Från Amerikas underland"

Senast uppdaterad 2009-11-04 20:40
 
 
Top! Top!