www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Medborgarskolan
Skrivet av Erik Granvik   
2005-07-16 04:09

MEDBORGARSKOLAN

Folkskollagen av den 1 juli 1957 stadgar, att folkskolan består av egentlig folkskola och medborgarskolan, den första sexårig och den se­nare tvåårig. Samma lag förutsätter även i vissa fall ettårig medborgar­skola med sjuårig folkskola som grund och ger landskommunerna frist till den 1 augusti 1970 med inrättandet av fullständiga medborgarsko­lor. Samtidigt stadgas också, att varje kommun äger uppgöra en folkskolstadga, som anger distriktsindelning för såväl folkskolor som medbor­garskolor och upptar allmänna grunder för skolväsendets ordnande.

Folkskolstadgan bör vara uppgjord före utgången av år 1960, vilket innebär, att medborgarskolans planering dessförinnan även borde vara klar.

Ett fåtal kommuner var genast redo att inrätta fullständig medbor­garskola. För vår kommuns del var läget sådant, att endast kursformig medborgarskola var möjlig till att börja med, och ännu när förslag till folkskolstadga uppgöres är kommunens myndigheter inriktade på sam­ma skolform under övergångsperioden, tills eventuell överenskommelse med andra kommuner gjorts, som skulle gälla gemensamt medborgarskoldistrikt. Tillsvidare utgör kommunen medborgarskoldistrikt med ett­årig, kursformig medborgarskola, som är förlagd till Kyrkoby folkskola.

Folkskolförordningen av den 23 juli 1958 ger närmare anvisningar om medborgarskolans ordnande. Dess 207 § anger, att landskommun bör utöver den sjuåriga egentliga folkskolan anordna en ettårig kurs om minst tvåhundra timmar, vilken ersätter medborgarskolan, intill dess fullständig medborgarskola inrättats. Den 22 § framhåller nödvändig­heten av att undervisningen nära anknytes till bygdens näringsliv och utgör en grund för den egentliga yrkesundervisningen samt att den göres så mångsidig som möjligt för att underlätta elevernas yrkesval.

I mån av möjlighet beaktades detta, när läroplanen uppgjordes för den första årskursen med 300 timmars undervisning för eleverna.

Läsåret 1958—59 var timplanen följande:

Läroämne Antal  grupper – antal flickor – antal gossar

Samhällslära och yrkesorientering 2 – 49 -  49

Modersmål  2 – 28 - 28

Räkning 2 – 21 - 21

Finska språket 2 - 28 - 28

Bokföring  2 -  21 - 21

Huslig ekonomi 4 -  49 - 18

Slöjd  2 -  — - 63

Motorlära 2 -  —  - 18

Skogsvård  1 -  —  - 27

Jordbrukslära  1 - — - 27

Barnavård och personlig hygien  2 -  14 - —

Hemsjukvård  1 – 15 - —

Trädgårdslära  1 – 15 - —

Sömnad och vävnin 2 – 60 - —

Summa timmar — - 300 – 300

Läsåren 1959—60 och 1960—61 har timplanen varit följande:

Läroämne – antal gruper – antal timmar för flickor – för gossar:

Religion 1 -  25 - 25

Samhällslära och yrkesorientering 1 – 53 - 53

Modersmål 1 – 33 - 33

Huslig ekonomi 3 – 33 - 18

Slöjd 1 -  — -  66 

Sömnad och vävning 2- 56  -  —

Skogsvård — -  — - 25 

Barnavård, hemsjukvård och personlig hygien 1 – 20 - —

Summa timmar  — -  220 - 220 

Antal

elever:

1958—59

21

flickor

25

gossar

= 46

elever

 

 

1959—60

24

 

17


= 41

 

 

 

1960—61

22

 

25

 

= 47

 

För elever med lång skolväg anordnas skjuts enligt gällande bestäm­melser. Som skolan hittills varit inrymd i Kyrkoby folkskola, har un­dervisningen ordnats så att den så litet som möjligt inkränktat på folk­skolans arbete. Sålunda har arbetet inletts kl. 12 och fortgått i allmänhet 6 timmar om dagen och skolans läsordning har smidigt utformats efter folkskolans.

Undervisningen meddelas dels av inom kommunen anställda folk­skollärare, dels av olika fackmän, anställda som timlärare. Som före­ståndare fungerar Kyrkoby folkskolas föreståndare. Följande personer har hittills verkat som timlärare:

Erik Granvik, yrkesorietering, slöjd

J. H. Furu, samhällslära

Albin Wickman, samhällslära

Tyra Sandberg, modersmål

Edvin Stranden, räkning

Elsa Marttila-Stranden, finska språket

N. F. Sandberg, bokföring

Anna-Lisa Jakobsson, huslig ekonomi

Regina Timmerbacka, huslig ekonomi

Rurik Storbacka, slöjd

Max Byskata, slöjd

Helge Albäck,  motorlära

Gunnar Nyman, skogsvård

C. E. Björksten, skogsvård

Ruben Wistbacka, jordbrukslära

Ethel Albäck, barnavård och personlig hygien

Ninni Finell, hemsjukvård, barnavård och personlig hygien

Linnea Forsen, vävning, trädgårdslära

Saimi Forsen, sömnad

Runar Weckström, religion

Anton Forsen, slöjd

Som direktion for medborgarskolan fungerar kommunens folkskolnämnd.

Kurser av denna art är att betrakta som en tillfällig företeelse. Med­borgarskolans slutliga utformning kan ännu inte skönjas, men troligt är, att dess konturer rätt snart börjar klarna.


Erik Granvik   

Ur "Skolväsendet i Terjärv intill 1960"

 
 
Top! Top!